Spojte se s námi

Digitální společnost

Komise předkládá nové iniciativy, které pokládají základy pro transformaci odvětví konektivity v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Komise představila soubor opatření, jejichž cílem je zpřístupnit gigabitové připojení všem občanům a podnikům v celé EU do roku 2030 v souladu s cíli Evropské digitální desetiletía umožnit transformaci sektoru konektivity v EU.

Dnešní iniciativy v oblasti konektivity zahrnují:

  • Za prvé, Komise přijala a návrh zákona o gigabitové infrastruktuře, nařízení, které předloží nová pravidla umožňující rychlejší, levnější a efektivnější zavádění gigabitových sítí v celé EU.
  • Za druhé, zveřejnila a návrh Gigabit doporučení, která se snaží poskytnout národním regulačním orgánům pokyny ohledně podmínek přístupu k telekomunikačním sítím operátorů s významnou tržní silou s cílem podnítit rychlejší vypínání starších technologií a zrychlené zavádění gigabitových sítí.
  • Za třetí, Komise zahájila průzkumný konzultace o budoucnosti sektoru konektivity a jeho infrastrukturyshromáždit názory na to, jak mohou rostoucí požadavky na konektivitu a technologický pokrok ovlivnit budoucí vývoj a potřeby.

Zákon o gigabitové infrastruktuře

Vzhledem k rostoucímu zavádění pokročilých digitálních technologií existuje naléhavá potřeba větší šířky pásma při vyšších rychlostech, aby bylo možné občanům, podnikům a klíčovým veřejným sektorům umožnit chytřejší, flexibilnější a inovativnější služby, poháněné rozvojem a používáním technologií, jako je např. cloud, umělá inteligence (AI), datové prostory, virtuální realita a metaverze a ve kterých evropští občané požívají svých digitálních práv. V tomto kontextu, zákon o gigabitové infrastruktuře reaguje na rostoucí poptávku po rychlejším, spolehlivějším a datově náročném připojení. Nahradí směrnici o snižování nákladů na širokopásmové připojení (2014).

Zákon o gigabitové infrastruktuře si klade za cíl překonat problém pomalého a nákladného zavádění základní fyzické infrastruktury, která podporuje pokročilé gigabitové sítě. Sníží „byrokracii“ a náklady a administrativní zátěž spojenou se zaváděním gigabitových sítí. Mimo jiné zjednoduší a zdigitalizuje povolovací řízení. Nové nařízení rovněž posílí koordinaci stavebních prací mezi provozovateli sítí za účelem rozmístění základní fyzické infrastruktury, jako jsou kabelovody a stožáry, a zajistí, aby k ní získali přístup příslušné subjekty. Takové práce představují až 70 % nákladů na nasazení sítě. Všechny nové nebo rozsáhle zrekonstruované budovy, kromě odůvodněných případů, musí být navíc vybaveny vlákny, aby občané mohli využívat co nejrychlejší služby připojení. Díky novým pravidlům budou moci operátoři rychle zavádět sítě pomocí zjednodušených, digitalizovaných a méně nákladných postupů.

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby navrhované nařízení přezkoumaly. Po přijetí návrhu Komise spoluzákonodárci budou nová pravidla přímo použitelná ve všech členských státech.

Gigabit doporučení

Návrh Gigabitového doporučení se zaměřuje na poskytování pokynů národním regulačním orgánům ohledně podmínek pro přístup do sítí těch operátorů, kteří mají významnou tržní sílu. Cílem návrhu doporučení je zajistit, aby k takové stávající síťové infrastruktuře měli v případě potřeby přístup všichni operátoři. Tímto způsobem může zajistit odpovídající regulační prostředí, podněcovat k vypínání starších technologií bez zbytečného odkladu, tj. do 2 až 3 let, a podporovat rychlé zavádění gigabitových sítí, například podporou cenové flexibility za přístup k regulovaným sítím, a zároveň umožnit udržitelnou hospodářskou soutěž. Opatření rovněž přispějí k tomu, aby spotřebitelé využívali výhod jednotného trhu elektronických komunikací v Evropě – lepších služeb poskytovaných prostřednictvím vysoce kvalitních sítí za dostupné ceny.

Návrh doporučení byl zaslán Orgánu evropských regulačních orgánů (BEREC) ke konzultaci na dobu dvou měsíců. Po zohlednění stanoviska BEREC přijme Komise své konečné doporučení. Gigabitové doporučení nahradí Doporučení pro přístup, která se skládají z Doporučení pro přístup nové generace (2010) a Doporučení k metodice nediskriminace a kalkulace nákladů (2013).

Inzerát

Konzultace o budoucnosti telekomunikačního sektoru

Komise zahájila rozsáhlé průzkumné konzultace o budoucnosti odvětví připojení a jeho infrastruktury. Cílem je shromáždit názory na měnící se technologické a tržní prostředí a na to, jak může ovlivnit odvětví elektronických komunikací.

Zejména se snaží identifikovat typy infrastruktury potřebné k tomu, aby si Evropa udržela náskok před transformativním technologickým vývojem a aby v nadcházejících letech vedla svou digitální transformaci. Konzultace rovněž zjišťuje názory zúčastněných stran na to, jak zajistit, aby investice potřebné k zavedení takové infrastruktury byly včas mobilizovány v celé Unii. V této souvislosti je průzkumná konzultace součástí otevřeného dialogu se všemi zúčastněnými stranami o potenciální potřebě, aby všichni hráči, kteří mají prospěch z digitální transformace, spravedlivě přispívali k investicím do infrastruktury připojení. Jedná se o složitý problém, který vyžaduje komplexní analýzu základních faktů a čísel, než se rozhodne o potřebě dalších opatření. Komise je pevně odhodlána chránit neutrální a otevřený internet.

Konzultace se konečně zabývá otázkou, jak zajistit cenovou dostupnost připojení pro spotřebitele a jak pokročit směrem k integrovanějšímu jednotnému trhu v odvětví připojení.

Všechny zainteresované organizace, podniky a občané jsou vyzváni k vyplnění průzkumu do 12 týdnů. Termín pro předložení příspěvku je 19. května 2023. Komise podá zprávu o výsledcích. Na základě výsledku konzultace zváží nejvhodnější opatření pro budoucnost odvětví elektronických komunikací.

Pozadí

EU přijala opatření v řadě oblastí s cílem zlepšit konektivitu, která přináší významné sociálně-ekonomické výhody, stimuluje zaměstnanost a růst, jakož i vývoj inovativních produktů, služeb a aplikací pro občany a podniky v celé EU. To položilo skončit Roaming poplatků v celé EU a zahájila Iniciativa WiFi4EU která financovala zřízení bezplatných Wi-Fi hotspotů v místních komunitách.

EU také poskytuje finanční prostředky, vyvíjí technické pokyny a spojuje odborníky na podporu veřejné správy a podniků, které pracují zlepšit pokrytí sítě a zavést sítě 5G napříč Evropou. Komise přijato revidované Pokyny pro státní podporu pro širokopásmové sítěZahájila významnou výzkumnou iniciativu zaměřenou na rozvoj sítí 6G, tzv.Společný podnik pro chytré sítě a službyg“, stanovit strategii a nástroje k tomu rozvíjet technologické kapacity pro systémy 6G.

Ambice Digitální dekáda je, že do roku 2030 budou všechny evropské domácnosti pokryty gigabitovou sítí a všechny obydlené oblasti budou pokryty sítěmi s výkonem alespoň 5G.

Projekt EU je stanoven proinvestiční regulační rámec pro telekomunikační trhy, zejména vEvropský zákoník o elektronických komunikacíchse Doporučení pro rok 2020 pro relevantní trhy aNástroj pro připojení.

Více informací

Otázky a odpovědi: Komise představuje nové iniciativy, které pokládají základy pro transformaci odvětví konektivity v EU

Informační list: Gigabitová konektivita  

Zákon o gigabitové infrastruktuře

Gigabit doporučení

Konzultace

Gigabitová konektivita

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending