Spojte se s námi

Ekonomika

Snižování nezaměstnanosti: vysvětleny politiky EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Poté, co se od roku 2013 nezaměstnanost v EU neustále zvyšovala, vedla pandemie COVID-19 v roce 2020 k nárůstu. Zjistěte, jak EU pracuje na snižování nezaměstnanosti a boji proti chudobě.

Přestože se podmínky trhu práce EU a práva pracovníků v posledních letech výrazně zlepšily, boj proti nezaměstnanosti a důsledky této situace COVID krize zůstávají výzvami pro Evropskou unii, zatímco se budou snažit o kvalitní pracovní místa a sociální Evropy.

Zjistěte více o jak EU chrání pracovní místa a pracovníky zasažené pandemií koronaviru.

V řadě oblastí bylo vynaloženo úsilí, včetně pomoci mladým lidem vstoupit na trh práce, boje proti dlouhodobé nezaměstnanosti, zvyšování kvalifikace a usnadnění mobility pracovníků v EU.

Míra nezaměstnanosti v EU

V dubnu 2021 míra nezaměstnanosti v eurozóně bylo 8%, což je pokles z 8.1% v březnu 2021 a nárůst ze 7.3% v dubnu 2020.

EU vs. kompetence členských států

Země EU jsou stále primárně odpovědné za politiky zaměstnanosti a sociální politiky. EU však doplňuje a koordinuje činnosti členských států a podporuje sdílení osvědčených postupů.

Podle článek 9 Smlouvy o fungování Evropské unie by EU měla při definování a provádění všech svých politik a činností zvážit cíl vysoké úrovně zaměstnanosti.

Strategie zaměstnanosti 

Inzerát

V roce 1997 země EU stanovily soubor společných cílů a cílů politiky zaměstnanosti v boji proti nezaměstnanosti a vytváření většího počtu lepších pracovních míst v EU. Tato zásada je také známá jako Strategie zaměstnanosti (EES).

Evropská komise sleduje a realizuje strategii prostřednictvím. \ T Evropský semestr- každoroční cyklus koordinace hospodářských politik a politik zaměstnanosti na úrovni EU.

Situace v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti v Evropě je hodnocena v kontextu semestru EU a vychází z. \ T Hlavní směry zaměstnanostispolečné priority a priority pro národní politiky zaměstnanosti. S cílem pomoci zemím EU pokročit vpřed vydává Komise doporučení pro jednotlivé země založená na jejich pokroku směrem ke každému cíli.

Jak je financován

Projekt Evropský sociální fond (ESF) je hlavním nástrojem Evropy, který zajistí spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny, kteří žijí v EU: pracovníky, mladé lidi a všechny, kteří hledají zaměstnání.

Evropský parlament navrhl zvýšit financování v rozpočet EU na období 2021–2027. Nová verze fondu, známá jako Evropský sociální fond Plus (ESF+) s rozpočtem 88 miliard EUR se zaměřuje na vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení a rovný přístup ke kvalitnímu zaměstnání, sociálnímu začlenění a boji proti chudobě.

Program zaměstnanosti a sociálních inovací (EaSI) si klade za cíl pomoci modernizovat politiky zaměstnanosti a sociální politiky, zlepšit přístup sociálních podniků nebo zranitelných osob, které si přejí zřídit mikropodnik, k financování a podporovat mobilitu pracovních sil prostřednictvím EURES. Evropská síť pracovních míst usnadňuje mobilitu poskytováním informací zaměstnavatelům a uchazečům o zaměstnání a také databázi volných pracovních míst a žádostí v celé Evropě.

Projekt Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje pracovníky, kteří přišli o práci v důsledku globalizace, protože společnosti mohou zavřít nebo přesunout svou výrobu do zemí, které nejsou členy EU, nebo hospodářskou a finanční krizi, při hledání nové práce nebo při zakládání vlastních podniků.

Projekt Fond pro evropskou pomoc nejchudším (FEAD) podporuje iniciativy členských států na poskytování potravin, základní materiální pomoci a činností v oblasti sociálního začleňování nejchudším osobám.

Aktualizovaná verze Evropského sociálního fondu Plus spojuje řadu stávajících fondů a programů (ESF, EaSI, FEAD, Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí), sdružuje jejich zdroje a poskytuje integrovanější a cílenější podporu občanům.

Boj proti nezaměstnanosti mládeže

Mezi opatření EU k combat nezaměstnanost mládeže je Záruka pro mládež, závazek členských států zajistit, aby všichni mladí lidé mladší než 30 dostávali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského vzdělávání nebo stáže do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stanou nezaměstnanými nebo opustí formální vzdělávání. Realizace záruky pro mladé lidi je podporována investicemi EU prostřednictvím iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Projekt Evropský solidární sbor umožňuje mladým lidem dobrovolně pracovat a pracovat v projektech solidarity v celé Evropě. Vaše první pracovní platforma EURES pomáhá mladým lidem ve věku 18 společnosti 35 a má zájem o získání odborných zkušeností v zahraničí, nalezení pracovního místa, stáže nebo učňovského vzdělávání.

Správné dovednosti, správná práce

Podporováním a zlepšováním získávání dovedností, zvyšováním srovnatelnosti kvalifikací a poskytováním informací o nárocích na dovednosti a pracovní místa EU podporuje lidi při hledání kvalitních pracovních míst a při zlepšování výběru povolání.

Projekt Nová agenda dovedností pro EvropuZahájeno v 2016u, spočívá v opatřeních 10, která mají lidem poskytnout správné školení a podporu a revidovat řadu stávajících nástrojů, jako je evropský formát životopisu Europass).

Problém dlouhodobé nezaměstnanosti

Dlouhodobá nezaměstnanost, kdy jsou lidé nezaměstnaní déle než 12 měsíců, je jednou z příčin přetrvávající chudoby. Zůstane velmi vysoká v některých zemích EU 50% celkové nezaměstnanosti.

Pro lepší integraci dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce přijaly země EU doporučení: podporují registraci dlouhodobě nezaměstnaných pomocí služby zaměstnanosti, individuální hloubkové hodnocení za účelem identifikace jejich potřeb a také přizpůsobený plán jejich návratu do práce (dohoda o integraci zaměstnání). Byl by k dispozici každému, kdo je nezaměstnaný 18 měsíců a déle.

Dlouhodobá absence z práce často vede k nezaměstnanosti ak pracovníkům, kteří trvale opouštějí trh práce. Evropský parlament ve snaze zachovat a znovu začlenit pracovníky na pracoviště, kteří trpí zraněním nebo chronickými zdravotními problémy, vytvořil soubor opatření opatření aby členské státy pracovaly, jako je například přizpůsobivost pracovišť prostřednictvím programů rozvoje dovedností, zajištění flexibilních pracovních podmínek a poskytování podpory pracovníkům (včetně koučování, přístupu k psychologovi nebo terapeutovi).

Podpora mobility pracovníků

Usnadnění nezaměstnanosti může usnadnit práci lidem v jiné zemi. EU má zaveden soubor společných pravidel na ochranu lidí sociální práva týkající se nezaměstnanosti, nemoci, mateřství / otcovství, rodinných dávek atd. při pohybu v rámci Evropy. Pravidla vysílání pracovníků zavést zásadu stejné odměny za stejnou práci na stejném pracovišti.

Zjistěte více o co EU dělá s dopadem globalizace na zaměstnanost.

Zjistěte více o sociálních politikách EU

Zjistěte více 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending