Spojte se s námi

Zemědělství

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti: Pro silnější, propojené, odolné a prosperující venkovské oblasti EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise předložila a dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU, identifikovat výzvy a obavy, kterým čelí, a zdůraznit některé z nejslibnějších příležitostí, které tyto regiony mají k dispozici. Na základě předvídavosti a rozsáhlých konzultací s občany a dalšími aktéry ve venkovských oblastech dnešní Vize navrhuje Pakt pro venkov a Akční plán pro venkov, jejichž cílem je posílit, propojit, odolávat a prosperovat naše venkovské oblasti.

Aby bylo možné úspěšně reagovat na megatrendy a výzvy, které představuje globalizace, urbanizace, stárnutí, a využívat výhod zelených a digitálních přechodů, jsou zapotřebí politiky a opatření citlivá na místo, které zohlední rozmanitost území EU, jejich specifické potřeby a relativní síly.

Ve venkovských oblastech v celé EU je populace v průměru starší než v městských oblastech a v nadcházejícím desetiletí se bude pomalu snižovat. Ve spojení s nedostatkem připojení, nedostatečně rozvinutou infrastrukturou a absencí rozmanitých pracovních příležitostí a omezeným přístupem ke službám to venkovské oblasti činí méně atraktivními pro život a práci. Venkovské oblasti jsou zároveň aktivními hráči v zelené oblasti EU. a digitální přechody. Dosažení cílů digitálních ambicí EU do roku 2030 může poskytnout více příležitostí pro udržitelný rozvoj venkovských oblastí mimo zemědělství, zemědělství a lesnictví, rozvoj nových perspektiv pro růst výroby a zejména služeb a přispění k lepšímu geografickému rozložení služeb a průmyslových odvětví.

Inzerát

Tato dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU si klade za cíl tyto výzvy a obavy řešit na základě vznikající příležitosti zelených a digitálních přechodů EU a na poučení z pandemie COVID 19a identifikováním prostředků ke zlepšení kvality života na venkově, dosažení vyváženého územního rozvoje a stimulace hospodářského růstu.

Pakt venkova

Nový Pakt venkova zapojí aktéry na evropské, národní, regionální a místní úrovni, aby podpořili společné cíle Vize, podpořili hospodářskou, sociální a územní soudržnost a reagovali na společné aspirace venkovských komunit. Komise tento rámec usnadní prostřednictvím stávajících sítí a podpoří výměnu nápadů a osvědčených postupů na všech úrovních.

Inzerát

Akční plán EU pro venkov

Komise dnes rovněž předložila akční plán na podporu udržitelného, ​​soudržného a integrovaného rozvoje venkova. Několik politik EU již poskytuje podporu venkovským oblastem a přispívá k jejich vyváženému, spravedlivému, ekologickému a inovativnímu rozvoji. Mezi nimi bude mít při podpoře a provádění tohoto akčního plánu zásadní význam společná zemědělská politika (SZP) a politika soudržnosti, přičemž bude doprovázena řadou dalších oblastí politiky EU, které společně tuto vizi promění v realitu.

Vize a akční plán určují čtyři oblasti činnosti podporované stěžejními iniciativami, které umožňují:

  • Silnější: zaměřit se na posílení venkovských komunit, zlepšení přístupu ke službám a usnadnění sociálních inovací;
  • Spojený: zlepšit konektivitu z hlediska dopravy i digitálního přístupu;
  • Pružný: zachování přírodních zdrojů a ekologizace zemědělských činností v boji proti změně klimatu a zároveň zajištění sociální odolnosti prostřednictvím nabídky přístupu ke školicím kurzům a různým kvalitním pracovním příležitostem;
  • Prosperující: diverzifikovat hospodářské činnosti a zlepšit přidanou hodnotu zemědělských a zemědělsko-potravinářských činností a agroturistiky.

Komise bude podporovat a sledovat provádění akčního plánu EU pro venkov a bude jej pravidelně aktualizovat, aby zajistila, že bude i nadále relevantní. Rovněž bude i nadále spolupracovat s členskými státy a aktéry venkova za účelem udržení dialogu o venkovských otázkách. Dále „venkovský nátlak “ budou zavedeny politiky EU, které budou přezkoumávány venkovskou optikou. Cílem je lépe identifikovat a zohlednit potenciální dopad a důsledky politické iniciativy Komise na zaměstnanost na venkově, růst a udržitelný rozvoj.

A konečně, a venkovská observatoř v rámci Komise bude zřízeno s cílem dále zlepšit sběr a analýzu údajů o venkovských oblastech. To poskytne důkazy pro informování o tvorbě politiky ve vztahu k rozvoji venkova a podpoří provádění akčního plánu pro venkov.

Další kroky

Dnešní oznámení dlouhodobé vize pro venkovské oblasti představuje první krok k silnějším, lépe propojeným, odolným a prosperujícím venkovským oblastem do roku 2040. Klíčovými prvky k dosažení těchto cílů budou Pakt pro venkov a Akční plán pro venkov.

Do konce roku 2021 se Komise spojí s Výborem regionů, aby posoudila cestu k cílům vize. Do poloviny roku 2023 Komise zhodnotí, jaké akce financované EU a členskými státy byly pro venkovské oblasti provedeny a naprogramovány. Veřejná zpráva, která bude zveřejněna počátkem roku 2024, určí oblasti, v nichž je nutná větší podpora a finance, a také další postup na základě akčního plánu EU pro venkov. Diskuse kolem této zprávy se promítnou do úvah o přípravě návrhů na programové období 2028–2034.

Pozadí

Potřebu navrhnout dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti zdůraznil prezident von der Leyen politické směry a v dopisech mise pro Viceprezident ŠuicaKomisař Wojciechowski  a  Komisařka Ferreira

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski uvedl: „Venkovské oblasti jsou dnes pro EU zásadní, protože produkují naše potraviny, chrání naše dědictví a chrání naši krajinu. Hrají klíčovou roli v zelené a digitální transformaci. Musíme však těmto venkovským komunitám poskytnout ty správné nástroje, abychom mohli plně využít příležitostí, které před sebou mají, a řešit výzvy, kterým v současnosti čelí. Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti je prvním krokem k transformaci našich venkovských oblastí. Nová SZP přispěje k vizi podporou inteligentního, odolného a diverzifikovaného zemědělského odvětví, posílením péče o životní prostředí a opatření v oblasti klimatu a posílením sociálně-ekonomické struktury venkovských oblastí. Zajistíme, aby akční plán EU pro venkov umožnil udržitelný rozvoj našich venkovských oblastí. “

Článek 174 Smlouvy o fungování EU požaduje, aby EU věnovala zvláštní pozornost venkovským oblastem, mimo jiné při podpoře jejího celkového harmonického rozvoje, posilování její hospodářské, sociální a územní soudržnosti a snižování rozdílů mezi různými regiony.

A Průzkum Eurobarometr bylo provedeno v dubnu 2021 a hodnotilo priority dlouhodobé vize pro venkovské oblasti. Průzkum zjistil, že 79% občanů EU podpořilo EU, aby při rozhodování o veřejných výdajích zvážila venkovské oblasti; 65% všech občanů EU si myslelo, že místní oblast nebo provincie by měla být schopna rozhodnout o tom, jak se investují investice do venkova EU; a 44% uvedlo dopravní infrastrukturu a spojení jako klíčovou potřebu venkovských oblastí.

Komise spustila a Veřejná konzultace o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti od 7. září do 30. listopadu 2020. Více než 50% respondentů uvedlo, že infrastruktura je pro venkovské oblasti nejnaléhavější potřebou. 43% respondentů také uvedlo přístup k základním službám a vybavení, jako je voda a elektřina, stejně jako banky a pošty, jako naléhavou potřebu. V průběhu příštích 20 let se respondenti domnívají, že atraktivita venkovských oblastí bude do značné míry záviset na dostupnosti digitální konektivity (93%), základních služeb a elektronických služeb (94%) a zlepšení klimatu a vlivu zemědělství na životní prostředí (92%).

Viceprezident pro demokracii a demografii Dubravka Šuica uvedl: „Venkovské oblasti jsou domovem téměř 30% populace EU a je naší ambicí výrazně zlepšit kvalitu jejich života. Naslouchali jsme jejich obavám a společně s nimi jsme tuto vizi postavili na nových příležitostech vytvořených zelenými a digitálními přechody EU a na poučení z pandemie COVID 19. Tímto sdělením chceme vytvořit nový impuls pro venkovské oblasti, jako atraktivní, živá a dynamická místa, a samozřejmě chránit jejich základní charakter. Chceme dát venkovským oblastem a komunitám silnější hlas při budování budoucnosti Evropy. “

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira (obrázku) řekl: „I když všichni čelíme stejným výzvám, naše území má různé prostředky, silné stránky a kapacity, aby se s nimi vyrovnaly. Naše zásady musí být citlivé na různé rysy našich regionů. Demokratická a soudržná unie, kterou chceme, musí být vybudována blíže našim občanům a územím a zahrnovat různé úrovně správy. Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti vyžaduje řešení navržená pro jejich konkrétní potřeby a výhody se zapojením regionálních a místních orgánů a místních komunit. Venkovské oblasti musí být schopny poskytovat základní služby pro své obyvatelstvo a stavět na svých silných stránkách, aby se staly kotvami ekonomického rozvoje. Všechny tyto cíle jsou jádrem nové politiky soudržnosti na období 2021–2027. “

Pro více informací

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - Směrem k silnějším, propojeným, odolným a prosperujícím venkovským oblastem do roku 2040

Informační přehled o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti

Otázky a odpovědi k dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Zemědělství

Společná zemědělská politika: Jak EU podporuje zemědělce?

Zveřejněno

on

Od podpory zemědělců po ochranu životního prostředí zahrnuje zemědělská politika EU řadu různých cílů. Zjistěte, jak je zemědělství EU financováno, jeho historii a budoucnost, Společnost.

Co je společná zemědělská politika?

EU podporuje zemědělství prostřednictvím svého Společná zemědělská politika (VÍČKO). Byla založena v roce 1962 a prošla řadou reforem, aby bylo zemědělství pro zemědělce spravedlivější a udržitelnější.

Inzerát

V EU je asi 10 milionů farem a zemědělský a potravinářský sektor dohromady poskytuje v EU téměř 40 milionů pracovních míst.

Jak je financována společná zemědělská politika?

Společná zemědělská politika je financována z rozpočtu EU. Pod Rozpočet EU na období 2021-2027„Na zemědělství bylo vyčleněno 386.6 miliardy EUR. Je rozdělena na dvě části:

Inzerát
  • 291.1 miliardy EUR pro Evropský zemědělský záruční fond, který poskytuje podporu příjmů zemědělcům.
  • 95.5 miliardy EUR pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, který zahrnuje financování venkovských oblastí, opatření v oblasti klimatu a řízení přírodních zdrojů.

Jak vypadá zemědělství EU dnes? 

COVID-19 zasáhl zemědělce a zemědělský sektor a EU zavedla konkrétní opatření na podporu průmyslu a příjmů. Současná pravidla, jak by měly být prostředky SZP vynakládány, běží až do roku 2023 z důvodu zpoždění vyjednávání o rozpočtu. To vyžadovalo přechodnou dohodu chránit příjmy zemědělců a zajistit potravinovou bezpečnost.

Bude reforma znamenat ekologičtější společnou zemědělskou politiku?

Zemědělství EU představuje přibližně 10% emisí skleníkových plynů. Reforma by podle poslanců měla vést k ekologičtější, spravedlivější a transparentnější zemědělské politice EU bylo dosaženo dohody s Radou. Parlament chce propojit SZP s Pařížskou dohodou o změně klimatu a současně zvýšit podporu pro mladé zemědělce a malé a střední farmy. Parlament bude o konečné dohodě hlasovat v roce 2021 a vstoupí v platnost v roce 2023.

Zemědělská politika je spojena s Evropská zelená dohoda a Strategie Farm to Fork od Evropské komise, která si klade za cíl chránit životní prostředí a zajistit zdravé potraviny pro všechny a zároveň zajistit živobytí zemědělců.

Více o zemědělství

Instrukce 

Zkontrolujte legislativní pokrok 

Pokračovat ve čtení

Zemědělství

Navrhovaný výtah na zákaz jehněčího masa USA vítaná zpráva pro průmysl

Zveřejněno

on

FUW se setkal s USDA v roce 2016, aby diskutoval o příležitostech exportu jehněčího masa. Zleva americký zemědělský specialista Steve Knight, americký poradce pro zemědělské záležitosti Stan Phillips, hlavní politický referent FUW dr. Hazel Wright a prezident FUW Glyn Roberts

Farmářská unie Walesu uvítala zprávu, že brzy bude zrušen dlouhodobý zákaz dovozu velšského jehněčího masa do USA. Oznámil to britský premiér Boris Johnson ve středu 22. září. 

FUW dlouhodobě diskutuje o možnosti zrušení neoprávněného zákazu s USDA na různých setkáních za poslední desetiletí. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales zdůraznila, že potenciální trh s CHZO Welsh Lamb v USA se odhaduje na hodnotu až 20 milionů GBP ročně do pěti let od odstranění vývozních omezení.

Inzerát

Zástupce prezidenta FUW Ian Rickman ze své ovčí farmy v Carmarthenshire řekl: „Nyní více než kdy jindy musíme prozkoumat další exportní trhy a zároveň chránit naše dlouhodobě zavedené trhy v Evropě. Americký trh je ten, se kterým chceme rozvíjet mnohem pevnější vztahy, a zprávy, že tento zákaz bude brzy zrušen, jsou pro náš ovčí průmysl vítanou zprávou. “

Inzerát
Pokračovat ve čtení

Zemědělství

Zemědělství: Komise schvaluje nové zeměpisné označení z Maďarska

Zveřejněno

on

Komise schválila přidání „Szegedi tükörponty ' z Maďarska v registru chráněných zeměpisných označení (CHZO). „Szegedi tükörponty“ je ryba druhu kapra, která se vyrábí v oblasti Szegedu poblíž jižní hranice Maďarska, kde byl vytvořen systém rybníků. Alkalická voda v rybnících dodává rybám zvláštní vitalitu a odolnost. Vločkovité, načervenalé, aromatické maso ryb chovaných v těchto rybnících a jeho svěží vůně bez vedlejších chutí lze přímo přičíst konkrétní slané zemi.

Kvalita a chuť ryb jsou přímo ovlivněny dobrým přísunem kyslíku do dna jezera v rybnících vytvořených na slané půdě. Maso „Szegedi tükörponty“ má vysoký obsah bílkovin, nízký obsah tuku a je velmi chutné. Nová nominální hodnota bude přidána na seznam 1563 produktů, které jsou již chráněny v seznamu eAmbrosia databáze. Více informací online na kvalitní výrobky.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending