Spojte se s námi

TEN-T (Trans-European Transport Network)

Nové nařízení o TEN-T je klíčové pro evropskou udržitelnost a inteligentní mobilitu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

*Podle Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) bylo
nejvyšší čas aktualizovat stávající pravidla TEN-T s přihlédnutím k
současný politický kontext a poučení z nařízení z roku 2013.
Nový návrh zaměřený na soudržnost má za cíl zlepšit osobní a nákladní dopravu
konektivitu v celé Unii prostřednictvím stále více multimodální
a odolná dopravní síť.*

EU potřebuje aktualizované nařízení o transevropské dopravní síti
důkladně přispívat k udržitelnosti a inteligentní mobilitě, včetně železniční.
To je hlavní poselství ze stanoviska k Revizi TEN-T a
Nařízení o železničním nákladním koridoru navržené *Stefanem Backem* a přijaté dne
březnovém plenárním zasedání.

Nové nařízení aktualizuje stávající regulační rámec
se datuje do roku 2013 a pomůže dosáhnout na straně infrastruktury
cíle stanovené v zelené dohodě, strategii udržitelné a chytré mobility
a železniční akční plán.

V komentáři k přijetí stanoviska *pan Back* řekl: „Bylo to vysoké
čas navrhnout nové nařízení, které zohlední stávající
politický kontext a těží z ponaučení získaných v minulosti
let. Plán na posílení pravidel pro provádění TEN-T je velmi dobrý
dobrá zpráva, protože došlo k zavádění současného nařízení
značná zpoždění a nebyla uspokojivá“.

*Propojení všech regionů EU*

Výbor oceňuje zejména záměr Evropské komise
dát soudržnost do středu návrhu. To znamená zajistit
dostupnost a konektivita ve všech regionech EU jak pro cestující, tak pro cestující
nákladní doprava při realizaci sítě. Navíc také přináší
o efektivní koordinaci a propojení mezi na jedné straně
dálková, regionální a místní doprava a na druhé straně doprava v
městské uzly.

Z technického hlediska je EHSV stále více pro
harmonizace požadavků na infrastrukturu „jádra“ a
„komplexní“ sítě a milníky pro stanovení: 2030 pro implementaci
jádrové sítě, 2040 pro tzv. rozšířenou jádrovou síť a 2050
pro komplexní síť. S odkazem na termín 2030,
EHSV znovu opakuje pochybnosti o proveditelnosti, které vznesl ve svém hodnocení pro rok 2020
zprávu, ale domnívá se, že by měla být zachována lhůta pro podání
tlak na členské státy.

Inzerát

Výbor rovněž podporuje zaměření na „evropské dopravní koridory“
a silný monitorovací mechanismus a posílená role Evropanů
Koordinátoři. První z nich tvoří hlavní dopravní tepny EU,
na kterou by se mělo zaměřit úsilí o podporu účinné dopravy a
multimodalita, přičemž ta zajistí jejich řádné a včasné
provádění.

*Posílení multimodality a odolnosti sítě*

EHSV rovněž zdůrazňuje význam přidané hodnoty a synergie
zlepšení koordinace evropské dopravy
Koridory s koridory železniční nákladní dopravy. Intermodální dopravní řetězec
se stane skutečností pouze v případě, že železniční nákladní spojení budou efektivní, tzn
odpovídající infrastruktura umožňující dostatečnou rychlost pomoci
směrem k dochvilnosti. Nedostatečná dochvilnost železnic byla skutečně velkým problémem
překážkou pro to, aby se multimodalita, včetně železnice, stala atraktivní možností.

Multimodalita znamená co nejlepší využití všech výhod
způsoby dopravy k dosažení co nejlepších výsledků a zároveň
čas zvýšení bezpečnosti a snížení zátěže životního prostředí. Pro tohle
Výbor také plně přispíval k multimodálnímu řetězci
zdůrazňuje, že bezproblémové rozhraní je klíčem mezi pozemní dopravou a
jiné druhy dopravy, včetně vnitrozemských vodních cest, pobřežní plavby a letectví.

Síť, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro lidi a podniky
EU musí být nejen multimodální, ale musí být také odolná
zejména na změnu klimatu, přírodní nebezpečí a katastrofy způsobené člověkem. The
EHSV zdůrazňuje, že klíčové je zvýšení odolnosti sítě
aspekty odolnosti by měly být brány v úvahu co nejdříve v a
fázi plánování projektu.

*Pozadí*

Návrh aktualizovaného *nařízení o pokynech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě* představila
Evropská komise v prosinci 2021 jako klíčová akce Evropské zelené
Dohoda a strategie udržitelné a chytré mobility.

Ve srovnání se současnou regulací je dvouvrstvá struktura
je zachována transevropská dopravní síť (TEN-T): „základní“ síť
obsahuje nejdůležitější spojení, spojující nejdůležitější uzly,
zatímco „komplexní“ síť pokrývá všechny evropské regiony. Čtyři
dále se rozvíjejí specifické cíle: účinnost, soudržnost,
udržitelnost a zvýšené uživatelské výhody.

Dokument řeší zpoždění v přípravě a realizaci projektu
současného nařízení o TEN-T sladěním vnitrostátních zájmů a zájmů TEN-T,
cíle a odpovědnosti a posílení monitorování.

Konkrétněji, návrh: 1) zajišťuje zaměření železnice
Nákladní koridory s evropskými dopravními koridory a zajišťuje
koordinace mezi těmito dvěma nástroji; 2) zavádí údržbu TEN-T
jako povinnost členského státu; a 3) zmocňuje Komisi k vystoupení z EU
spolufinancování v případě významných a neodůvodněných průtahů
implementaci sítí, pokud se problém nevyřeší do šesti měsíců.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending