Spojte se s námi

Plán REPowerEU

REPowerEU: Plán na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech a urychlení zeleného přechodu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise představila Plán REPowerEU, její reakce na těžkosti a narušení globálního trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Transformace evropského energetického systému je dvojí naléhavá: ukončit závislost EU na ruských fosilních palivech, která se používají jako ekonomická a politická zbraň a stojí evropské daňové poplatníky téměř 100 miliard EUR ročně, a vypořádat se s klimatickou krizí. Tím, že bude Evropa jednat jako Unie, může svou závislost na ruských fosilních palivech ukončit rychleji. 85 % Evropanů věří, že EU by měla co nejdříve snížit svou závislost na ruském plynu a ropě, aby podpořila Ukrajinu. Opatření v plánu REPowerEU mohou na tuto ambici reagovat prostřednictvím úspor energie, diverzifikace dodávek energie a urychleného zavádění obnovitelné energie, která nahradí fosilní paliva v domácnostech, průmyslu a výrobě elektřiny.

Zelená transformace bude posílit hospodářský růst, bezpečnost a opatření v oblasti klimatu pro Evropu a naše partnery. Nástroj pro obnovu a odolnost (RRF) je jádrem plánu REPowerEU a podporuje koordinované plánování a financování přeshraniční a vnitrostátní infrastruktury, jakož i energetických projektů a reforem. Komise navrhuje provést cílené změny k nařízení RRF začlenit specializované kapitoly REPowerEU do stávajících plánů obnovy a odolnosti (RRP) členských států, navíc k velkému počtu příslušných reforem a investic, které již v RRP jsou. Do tohoto procesu se zapojí doporučení pro jednotlivé země v cyklu evropského semestru 2022.

Šetřit energií

Úspory energie jsou nejrychlejším a nejlevnějším způsobem, jak vyřešit současnou energetickou krizi a snížit účty. Komise navrhuje posílit dlouhodobá opatření v oblasti energetické účinnosti, včetně zvýšení z 9 % na 13 % závazného cíle energetické účinnosti v rámci balíčku „Fit for 55“ právních předpisů European Green Deal. Úspora energie nám nyní pomůže připravit se na potenciální výzvy příští zimy. Komise proto dnes také zveřejnila „Sdělení EU o úsporách energie' s podrobným krátkodobým změny chování, které by mohly snížit poptávku po plynu a ropě o 5 % a povzbuzování členských států, aby zahájily konkrétní komunikační kampaně zaměřené na domácnosti a průmysl. Členské státy se rovněž vyzývají, aby je používaly fiskální opatření na podporu úspor energie, jako jsou snížené sazby DPH na energeticky účinné topné systémy, izolace budov a spotřebiče a výrobky. Komise rovněž stanoví pohotovostní opatření v případě vážného narušení dodávek a vydá pokyny ohledně kritérií pro stanovení priorit pro zákazníky a usnadní koordinovaný plán EU na snížení poptávky.

Diverzifikace dodávek a podpora našich mezinárodních partnerů

EU byla spolupráce s mezinárodními partnery na diverzifikaci dodávek několik měsíců a má zajistila rekordní úrovně dovozu LNG a vyšší dodávky plynu do potrubí. Nově vytvořené Energetická platforma EU, podporovaný regionálními pracovními skupinami, umožní dobrovolné společné nákupy plynu, LNG a vodíku sdružováním poptávky, optimalizací využití infrastruktury a koordinací dosahu na dodavatele. Jako další krok a napodobující ambice společného programu nákupu vakcín Komise zváží vytvoření tzv.společný nákupní mechanismus“, která bude vyjednávat a uzavírat smlouvy o nákupech plynu jménem zúčastněných členských států. Komise rovněž zváží legislativní opatření, která by časem vyžadovala diverzifikaci dodávek plynu členskými státy. Platforma také umožní společný nákup obnovitelného vodíku.

Projekt Vnější energetická strategie EU dnes přijatá usnadní energetickou diverzifikaci a budování dlouhodobých partnerství s dodavateli, včetně spolupráce v oblasti vodíku nebo jiných zelených technologií. V souladu s Globální bránou strategie upřednostňuje závazek EU k globální zelený a spravedlivý energetický přechod, zvýšení úspor energie a účinnosti s cílem snížit tlak na ceny, posílení rozvoje obnovitelných zdrojů a vodíku a posílení energetické diplomacie. Ve Středozemním a Severním moři budou vybudovány hlavní vodíkové koridory. Tváří v tvář ruské agresi EU ano podporovat Ukrajinu, Moldavsko, země západního Balkánu a Východního partnerství a také naše nejzranitelnější partnery. S Ukrajinou budeme i nadále spolupracovat na zajištění bezpečnosti dodávek a fungujícího energetického sektoru a zároveň připravit půdu pro budoucí obchod s elektřinou a obnovitelným vodíkem a také přebudovat energetický systém v rámci REPowerUkraine iniciativa.

Inzerát

Urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie

masivní rozšíření a zrychlení obnovitelné energie v oblasti výroby energie, průmyslu, budov a dopravy urychlí naši nezávislost, podpoří ekologický přechod a časem sníží ceny. Komise navrhuje zvýšit hlavní cíl pro rok 2030 pro obnovitelné zdroje ze 40 % na 45 % v rámci balíčku Fit for 55. Nastavení této celkově zvýšené ambice vytvoří rámec pro další iniciativy, včetně:

  • Zasvěcený Solární strategie EU na zdvojnásobení solární fotovoltaické kapacity do roku 2025 a nainstalovat 600 GW do roku 2030.
  • A Iniciativa Solar Rooftop s postupným zaváděním zákonná povinnost instalovat solární panely na nových veřejných a komerčních budovách a nových obytných budovách.
  • Zdvojnásobení míry nasazení tepelných čerpadela opatření k integraci geotermální a solární tepelné energie do modernizovaných systémů dálkového a komunálního vytápění.
  • Komise Doporučení na řešit pomalu a složitě povolení pro velké obnovitelné projektya cílený změna směrnice o obnovitelných zdrojích energie uznat obnovitelnou energii jako prvořadý veřejný zájem. Vyhrazené oblasti pro obnovitelné zdroje by měly členské státy zavést s zkrácené a zjednodušené povolovací procesy v oblastech s nižšími ekologickými riziky. Aby Komise pomohla rychle identifikovat takové oblasti, na které lze přejít, zpřístupňuje soubory údajů o environmentálně citlivých oblastech jako součást svého nástroj pro digitální mapování pro geografická data související s energetikou, průmyslem a infrastrukturou.
  • Stanovení cíle 10 milionů tun domácího obnovitelného vodíku produkce a 10 milionů tun dovozu do roku 2030, které nahradí zemní plyn, uhlí a ropu v odvětvích, která se obtížně dekarbonizují a v odvětvích dopravy. Aby se urychlil trh s vodíkem, museli by spoluzákonodárci schválit zvýšené dílčí cíle pro konkrétní odvětví. Komise také zveřejňuje dva akty v přenesené pravomoci o definici a výrobě obnovitelného vodíku zajistit, aby výroba vedla k čisté dekarbonizaci. Pro urychlení vodíkových projektů jsou na výzkum vyčleněny dodatečné finanční prostředky ve výši 200 milionů EUR a Komise se zavazuje dokončit posouzení prvních důležitých projektů společného evropského zájmu do léta.
  • A Akční plán pro biometan stanoví nástroje včetně nového průmyslového partnerství v oblasti biometanu a finančních pobídek ke zvýšení produkce na 35 miliard m2030 do roku XNUMX, a to i prostřednictvím společné zemědělské politiky.

Snížení spotřeby fosilních paliv v průmyslu a dopravě

Nahrazení uhlí, ropy a zemního plynu v průmyslových procesech sníží emise skleníkových plynů a posílí bezpečnost a konkurenceschopnost. Úspora energie, účinnost, náhrada paliva, elektrifikace a zvýšený příjem obnovitelného vodíku, bioplynu a biometanu průmysl by mohl do roku 35 ušetřit až 2030 miliard mXNUMX zemního plynu nad rámec toho, co se předpokládá v rámci návrhů Fit for 55.

Komise zavede smlouvy o uhlíku za rozdíl, aby podpořila zavádění zeleného vodíku průmyslem a specifické financování pro REPowerEU v rámci inovačního fondu, pomocí výnosů z obchodování s emisemi dále podporovat přechod od ruské závislosti na fosilních palivech. Komise také dává pokyny k dohodám o nákupu obnovitelné energie a elektřiny a poskytne technické poradenské zařízení s Evropskou investiční bankou. Pro udržení a opětovné získání technologického a průmyslového vedoucího postavení v oblastech, jako je solární a vodíková energie, a pro podporu pracovních sil Komise navrhuje založit EU Solar Industry Alliance a rozsáhlé partnerství pro dovednosti. Komise rovněž zintenzivní práci na dodávkách kritických surovin a připraví legislativní návrh.

Na zvýšit úspory energie a účinnost v odvětví dopravy a urychlit přechod k vozidlům s nulovými emisemi, Komise předloží balíček ekologizace nákladní dopravy, jehož cílem je výrazně zvýšit energetickou účinnost v tomto odvětví, a zváží legislativní iniciativu ke zvýšení podílu vozidel s nulovými emisemi ve veřejných a firemních vozových parkech výše určitou velikost. Sdělení EU Save Energy obsahuje také mnoho doporučení městům, regionům a vnitrostátním orgánům, která mohou účinně přispět k náhradě fosilních paliv v odvětví dopravy.

Chytrá investice

Dosažení cílů REPowerEU vyžaduje dodatečné investice ve výši 210 miliard EUR do roku 2027. Jde o zálohu za naši nezávislost a bezpečnost. Snížit ruský dovoz fosilních paliv může také ušetříme téměř 100 miliard EUR ročně. Tyto investice musí být pokryty soukromým a veřejným sektorem a na vnitrostátní, přeshraniční a evropské úrovni.

Na podporu REPowerEU, K dispozici je již 225 miliard eur in půjčky pod RRF. Komise dnes přijala právní předpisy a pokyny pro členské státy, jak upravit a doplnit jejich RRP v kontextu REPowerEU. Kromě toho Komise navrhuje zvýšit finanční krytí RRF s 20 miliard EUR v grantech z prodeje povolenek systému EU pro obchodování s emisemi v současné době držené v rezervě tržní stability, aby byly draženy způsobem, který nenaruší trh. ETS jako takový nejen snižuje emise a používání fosilních paliv, ale také získává potřebné finanční prostředky k dosažení energetické nezávislosti.

V rámci současného víceletého finančního rámce bude politika soudržnosti již podporovat projekty dekarbonizace a zelené transformace částkou až 100 miliard EUR prostřednictvím investic do obnovitelné energie, vodíku a infrastruktury. Další € 26.9bn z kohezních fondů by mohly být zpřístupněny dobrovolným převodem do RRF. A dále € 7.5bn ze Společné zemědělské politiky je také zpřístupněn prostřednictvím dobrovolných převodů do RRF. Komise letos na podzim zdvojnásobí finanční prostředky dostupné pro velkou výzvu Fondu pro inovace v roce 2022 na přibližně 3 miliardy EUR.

Transevropské energetické sítě (TEN-E) pomohly vytvořit odolnou a propojenou plynárenskou infrastrukturu EU. Omezená dodatečná plynárenská infrastruktura, která se odhaduje na přibližně 10 miliard EUR investic, je zapotřebí k doplnění stávajícího seznamu projektů společného zájmu (PCI) a plně kompenzovat budoucí ztrátu dovozu ruského plynu. Potřeby substituce v nadcházejícím desetiletí lze uspokojit, aniž bychom se museli vázat na fosilní paliva, vytvářet uvízlá aktiva nebo bránit našim klimatickým ambicím. Urychlení elektrických PCI bude rovněž zásadní pro přizpůsobení energetické sítě našim budoucím potřebám. The Nástroj pro propojení Evropy to podpoří a Komise dnes zahajuje a nová výzva k předkládání návrhů s rozpočtem 800 milionů eura další bude následovat začátkem roku 2023.

Pozadí

Dne 8. března 2022 Komise navrhla obrys plánu učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech dlouho před rokem 2030 ve světle ruské invaze na Ukrajinu. Na zasedání Evropské rady ve dnech 24.–25. března se vedoucí představitelé EU shodli na tomto cíli a požádali Komisi, aby předložila podrobný plán REPowerEU, který byl dnes přijat. Nedávný přerušení dodávek plynu do Bulharska a Polska prokázat naléhavost řešení nedostatečné spolehlivosti ruských energetických dodávek.

Komise přijala pět rozsáhlých a bezprecedentních balíčků sankce v reakci na akty ruské agrese proti územní celistvosti Ukrajiny a narůstající zvěrstva vůči ukrajinským civilistům a městům. Na dovoz uhlí se již vztahuje režim sankcí a Komise předložila návrhy na postupné vyřazení ropy do konce roku, které nyní projednávají členské státy.

Projekt Evropská zelená dohoda je dlouhodobým plánem růstu EU, aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrální. Tento cíl je zakotven v Evropské klimatické právo, jakož i právně závazný závazek snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 55 alespoň o 2030 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990. Komise předložila své Balíček 'Fit for 55' právních předpisů v červenci 2021 k provedení těchto cílů; tyto návrhy by již do roku 30 snížily naši spotřebu plynu o 2030 %, přičemž více než třetina těchto úspor pochází ze splnění cíle EU v oblasti energetické účinnosti.

Dne 25. ledna 2021 Evropská rada vyzvala Komisi a vysokou představitelku, aby připravily novou Vnější energetická strategie. Strategie propojuje energetickou bezpečnost s globálním přechodem na čistou energii prostřednictvím vnější energetické politiky a diplomacie, reaguje na energetickou krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu a existenční hrozbu změny klimatu. EU bude nadále podporovat energetickou bezpečnost a zelenou transformaci Ukrajiny, Moldavska a partnerských zemí v jejím bezprostředním sousedství. Strategie uznává, že ruská invaze na Ukrajinu má celosvětový dopad na trhy s energií, což se týká zejména rozvojových partnerských zemí. EU bude i nadále celosvětově podporovat bezpečnou, udržitelnou a cenově dostupnou energii.

Více informací

Komunikace REPowerEU

Přílohy ke sdělení REPowerEU

Pracovní dokument útvarů Komise: Investiční potřeby, plán vodíkového urychlovače a biometanu

Sdělení EU o úsporách energie

Strategie vnějšího energetického zapojení EU

Solární strategie EU

Novely směrnic o obnovitelné energii, energetické náročnosti budov a energetické účinnosti

Doporučení týkající se povolovacích postupů a smluv o nákupu elektřiny

Nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro obnovu a odolnost

Návrh nařízení o kapitolách REPowerEU v plánech obnovy a odolnosti

Pokyny k plánům obnovy a odolnosti v kontextu REPowerEU

Otázka a odpověď na REPowerEU

Informační list o akcích REPowerEU

Informační list o financování REPowerEU

Informační list o vnější energetické strategii EU

Informační list o úsporách energie

Informační list o čisté energii

Informační list o čistém průmyslu

Video REPowerEU

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending