Komisař Vella vyzývá ministerský summit #AirQuality na ministerstvu 30 v lednu a oznamuje nová opatření, která členským státům pomohou dodržovat environmentální zákony

Evropská komisařka pro životní prostředí Karmenu Vella vyzvala ministry z devíti členských států, aby se v úterý konaly v Bruselu v lednu 30 v lednu, v závěrečném kroku k řešení řešení vážného problému znečištění ovzduší v Evropské unii.

Devět členských států, konkrétně Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené království, čelí postupům při překročení dohodnutých limitů znečištění ovzduší. Schůzka dává příležitost členským státům prokázat, že budou přijata další adekvátní kroky k okamžitému odstranění současné situace a dodržování evropských právních předpisů.

Komisařka Karmenu Vella uvedla: "Toto setkání o kvalitě ovzduší bylo vyzváno ze tří důvodů. Chránit občany. Aby bylo zřejmé, že pokud nedojde ke zlepšení kvality ovzduší, mají právní důsledky. A připomenout členským státům, že tento krok je na konci dlouhé, někteří by řekli příliš dlouhou dobu nabídek na pomoc, poskytnutou radu a varování. Naší první odpovědností Komise je miliony Evropanů - mladí a starší, nemocní a zdraví - kteří trpí špatnou kvalitou ovzduší. Rodiče dítěte s bronchitidou nebo dcerou někoho s plicní chorobou chtějí co nejdříve vidět zlepšení kvality ovzduší. Pro ně jsou akční plány s časovým harmonogramem 10-12 nebo neúčinnými plány zbytečné. "

Jak zdůraznil prezident Juncker ve svém Stav Unie ve společnosti 2016, cílem je poskytnout Evropu, která chrání. Každý rok více než Evropané 400,000 zemřou předčasně kvůli špatné kvalitě ovzduší a mnoho dalších trpí respiračními a kardiovaskulárními chorobami způsobenými znečištěním ovzduší. Z ekonomického hlediska, špatná kvalita ovzduší stojí více než € 20 miliarda ročně pro evropské hospodářství, kvůli zvýšeným zdravotním nákladům a snížení produktivity pracovníků.

Komise chce spolupracovat s členskými státy, aby jim pomohla dodržovat mezní hodnoty emisí, které s nimi souhlasily, a které zaručují zdraví občanů. Jedná se o limity pro několik klíčových znečišťujících látek, jmenovitě oxid dusičitý (NO2) a částic (PM10), které musely být splněny v 2010 a 2005. Komise se již intenzivně zasadila o intenzivní úsilí a politické kroky, aby členským státům pomohla dodržovat. Poslední příklad je Fórum čistého vzduchu pořádaný Komisí Vellou společně s primátorem Paříže v listopadu 2017, aby identifikoval účinná řešení pro snížení emisí. Komise zahájila také intenzivní dialogy s členskými státy zahájením přezkumu provádění prováděného v oblasti životního prostředí ve společnosti 2017 a se zvláštním Dialogy čistého vzduchu a odborné skupiny pro kvalitu ovzduší dva až třikrát ročně.

Závažnost a naléhavost znečištění ovzduší a nedostatek uspokojivého pokroku pozorovaného ve vztahu k devíti členským státům vyžadují účinné a včasné reakce. Ministeriální summit o kvalitě ovzduší, který se konal v lednu v 30, má za cíl zajistit, aby byla bezodkladně přijata a provedena další účinná opatření. V případě, že nebudou přijata odpovídající opatření, Komise nebude mít jinou možnost než pokračovat v soudním řízení, jak již učinila proti dvěma dalším členským státům, tím, že postoupí tyto členské státy Soudnímu dvoru.

Nové opatření, která členským státům pomohou dodržovat zákony o životním prostředí

Evropská komise dnes také přijala a Akční plán pro zajištění souladu což je soubor konkrétních opatření, která členským státům pomohou podporovat, sledovat a prosazovat dodržování předpisů EU v oblasti životního prostředí, která zabraňují znečištění nebo poškození životního prostředí. Stávající pravidla musí dodržovat všichni průmysloví provozovatelé, podniky veřejné správy, zemědělci, lesníci, myslivci a další, aby mohli požívat rovné podmínky v celé EU a aby evropští občané měli čistou vodu a vzduch, bezpečnou likvidaci odpadu a zdravé povahy. Pro období 2018 a 2019 je třeba provést devět opatření na míru. Komise rovněž zřídila skupinu expertů na vysoké úrovni z úředníků členských států a evropských sítí odborníků v oblasti životního prostředí, aby úspěšně Plán shody.

Pozadí

Právní předpisy EU o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu (Směrnice 2008 / 50 / ES) stanoví limity kvality ovzduší, které nelze nikde v EU překročit, a ukládá členským státům povinnost omezit vystavení občanů škodlivým látkám znečišťujícím ovzduší.

Přes tuto povinnost zůstává kvalita ovzduší na mnoha místech po mnoho let problémem. V 23 z členských států 28 jsou stále překračovány normy kvality ovzduší - celkem ve více než 130 městech po celé Evropě.

Komise podnikla právní kroky proti členským státům ohledně špatné kvality ovzduší od doby, kdy se společnost 2008 zaměřila původně na částice (PM10), u nichž byla lhůta pro splnění požadavků stanovena pro 2005 a oxid dusičitý (NO2), pro které byla lhůta pro splnění požadavků stanovena jako 2010.

K dnešnímu dni právní žalobu na NO2 zahrnuje členské státy společnosti 13 a probíhají případy porušení proti Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Velké Británii a Lucembursku.

Pokud jde o částice PM10, v současnosti existují případy proti členským státům 16 (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko a Slovinsko). a dva z těchto případů (proti Bulharsku a Polsku) byly předloženy Soudnímu dvoru EU. Evropský soudní dvůr vydal v dubnu 10 rozhodnutí o překročení PM2017 v Bulharsku.

Na schůzi jsou pozváni devíti členských států, které již obdržely odůvodněné stanovisko a pro které bude dalším postupem pro řízení o nesplnění povinnosti postoupeno Soudnímu dvoru.

Tagy: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategorie: Frontpage, Kvalita ovzduší, životní prostředí, EU, EU, Evropská komise