Spojte se s námi

Kvalita ovzduší

#CleanMobility - Komise předkládá návrh na testování emisí automobilů v reálných jízdních podmínkách

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V reakci na rozhodnutí Tribunálu, dnešní. \ T Komise navrhuje znovu zavést do právních předpisů, které mají být přijaty Evropským parlamentem a Radou, některé aspekty testování emisí z jízdy (RDE). 

Evropská komise se velmi aktivně podílela na podpoře kvality ovzduší, boji proti změně klimatu a podpoře přechodu k čisté mobilitě. Činnosti zahrnují nové a spolehlivější zkoušky emisí v reálných jízdních podmínkách, jakož i zdokonalené laboratorní zkoušky. Tyto snahy již přinášejí výsledky. Nové typy dieselových vozidel testované jak v laboratoři, tak na silnici v reálných podmínkách a uváděné na trh od září 2017 emitují podstatně méně než starší typy dieselových vozidel.

V prosinci 2018 zrušil Tribunál některá ustanovení právních předpisů EU týkajících se testování emisí v reálném řízení. Účetní dvůr usoudil, že tzv. „Faktory soudržnosti“ by neměly být přijímány postupem projednávání ve výborech, ale řádným legislativním postupem. Zrušení je částečné povahy a nemá vliv na skutečný zkušební postup RDE, který zůstává v platnosti a musí být stále prováděn při schvalování typu.

Inzerát

Soudní dvůr odložil účinky částečného zrušení až do února 2020, aby poskytl Komisi čas na provedení rozsudku. Aby se předešlo právní nejistotě ohledně schválení typu udělených od září 2017 - kdy se zkušební postup RDE stal povinným -, Komise dnes navrhuje, aby byly do právního textu vloženy stejné faktory shody. Komise předkládá právní návrh řádným legislativním postupem, jak požaduje Tribunál. Komise tak zajišťuje nezbytnou právní jistotu pro vnitrostátní orgány, průmysl a spotřebitele.

Jakmile bude toto nařízení přijato Evropským parlamentem a Radou, bude nařízení přímo použitelné ve všech členských státech a stane se závazným 3 dnů po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Pozadí

Inzerát

Právní rámec pro RDE byl vytvořen postupem projednávání ve výborech, kde Komise předkládá návrh vnitrostátním odborníkům, kteří mohou návrh před hlasováním změnit. Text je poté předložen Evropskému parlamentu a Radě ke schválení nebo zamítnutí. Jednalo se o postup pro přijetí zákona RDE 2 (Nařízení 2016 / 646), kde byl kompromis nalezený odborníky členských států na 28 October 2015 následně schválen Evropským parlamentem a Radou.

V prosinci 2018 zrušil Tribunál některá ustanovení zákona RDE 2, a to tzv. „Faktory soudržnosti“. Faktory shody stanoví povolený rozdíl mezi regulačním limitem emisí, který je testován v laboratorních podmínkách a hodnotami postupu RDE, když je vůz řízen skutečným řidičem na skutečné cestě s cílem postupně tento nesoulad snižovat.

Ve svém rozhodnutí Tribunál nezpochybnil technickou nezbytnost faktorů shody, měl však za to, že Komise překročila své prováděcí pravomoci při stanovení faktorů shody RDE prostřednictvím postupu projednávání ve výborech místo legislativy spolurozhodování (= řádný legislativní postup). Komise podala proti rozsudku Tribunálu v únoru 2019 odvolání z důvodu, že nesouhlasí s právním posouzením Soudního dvora, že Komise překročila své prováděcí pravomoci.

Více informací 

Kvalita ovzduší

Napájení ekonomiky, která je neutrální vůči klimatu: Komise stanoví plány energetického systému budoucnosti a čistý vodík a zahajuje #EuropeanCleanHydrogenAlliance

Zveřejněno

on

Aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrální, potřebuje transformovat svůj energetický systém, který představuje 75% emisí skleníkových plynů v EU. Strategie EU pro rok XNUMX integrace energetického systému a vodík, která byla dnes přijata (8. července), připraví cestu k účinnějšímu a vzájemně propojenému energetickému odvětví, jehož hybnou silou jsou dvojí cíle čistší planety a silnější ekonomiky.

Obě strategie představují nový program investic do čisté energie v souladu s Komisí Nová generace EU balíček obnovy a Evropská zelená dohoda. Plánované investice mají potenciál stimulovat hospodářské zotavení z krize koronavirů. Vytvářejí evropská pracovní místa a zvyšují naše vedení a konkurenceschopnost ve strategických odvětvích, které jsou zásadní pro odolnost Evropy.

S cílem přispět k plnění této strategie Komise dnes zahajuje Evropská aliance pro čistý vodík s vedoucími představiteli průmyslu, občanskou společností, vnitrostátními a regionálními ministry a Evropskou investiční bankou. Aliance vybuduje investiční plynovod pro zvýšenou výrobu a bude podporovat poptávku po čistém vodíku v EU. Aliance bude postavena na zásadách spolupráce, inkluzivity a transparentnosti. Evropská aliance pro čistý vodík se zaměřuje na obnovitelný vodík, který je během přechodného období doplněn nízkouhlíkovým vodíkem s velmi ambiciózním snížením emisí CO2 ve srovnání s fosilním vodíkem.TZahajovací akce Evropské aliance čistého vodíku bude živě vysílána zde v 16:00.

Inzerát

Více informací

Sledujte tiskovou konferenci výkonného viceprezidenta pro Evropskou zelenou dohodu Timmermans a komisaře pro energii Simson live EbS.

Inzerát
Pokračovat ve čtení

Kvalita ovzduší

Letiště 50 nyní # CarbonNeutral v Evropě

Zveřejněno

on

Před zahájením COP25u v Santiagu de Chile příští měsíc zveřejní evropský orgán pro obchod s letišti ACI EUROPE aktuální informace o pokroku, který letiště učinila, aby splnil svůj závazek dosáhnout 100 na uhlíkově neutrální letiště 20301. Tento závazek je významným prozatímním krokem k jejich vizi a slibu Net Zero do roku 20502 - která je součástí širší strategie udržitelnosti pro letiště3 zahájeno loni v červnu společností ACI EUROPE.

Díky úspěšné aktualizaci dnes šesti Laplandských letišť4 provozovaná společností Finavia (finský provozovatel letiště) na úrovni 3+ Neutralita globálního standardu pro správu CO2, Airport Carbon Accreditation, v Evropě je nyní 50 uhlíkově neutrálních letišť5.

Generální ředitel ACI EUROPE Olivier Jankovec uvedl: „Pouhé 3 roky poté, co se do roku 100 zavázalo ke 2030 uhlíkově neutrálním letištím, je evropský letištní průmysl v polovině tohoto cíle. 50 letišť, která se stala uhlíkově neutrální podle Airport Carbon Accreditation, vítá více než jedno -čtvrtá osobní doprava na kontinentu - s kombinací hlavních uzlů a menších regionálních letišť. “

Inzerát

Uhlíková neutralita v současné době představuje nejvyšší úroveň výkonu správy uhlíku v rámci letištní uhlíkové akreditace. K dosažení tohoto cíle musí letiště co nejvíce snížit emise CO2 z těchto zdrojů, které mají pod kontrolou, a kompenzovat zbývající zbytkové emise investicemi do vysoce kvalitních kompenzací uhlíku. Uhlíkově neutrální letiště na úrovni 3+ uhlíkové akreditace na letišti musí před investováním do uhlíku poskytnout důkazy o tom, že podnikly všechny kroky vyžadované programem (mapování jejich emisí, jejich snižování a zapojení provozních zúčastněných na místě letiště) vyrovnání.

Jankovec dodal: „I když koncept čisté nuly neumožňuje kompenzaci, dosažení uhlíkové neutrality nejprve umožňuje letištím progresivně růst směrem k ambicióznějšímu řízení CO2 a omezením. Se závazkem evropského letištního průmyslu dosáhnout čistých nulových emisí CO2 pod jejich kontrola do roku 2050 absolutní prioritou, evropská letiště pokračují ve stabilním tempu, aby dosáhly hranice mezi jejich současnou úrovní hospodaření s uhlíkem a ambiciózním cílem, který nás čeká. “

Niclas Svenningsen, který vede iniciativu Climate Neutral Now na sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) v německém Bonnu: . Bereme na vědomí, že hybnost letišť, která se vytvořila díky jejich desetiletému pokroku v rámci letištní uhlíkové akreditace, byla dále podněcována rostoucí naléhavostí reagovat na krizovou situaci. »

Inzerát

Dodal: „Evropská letiště jsou nadále příkladem, který je třeba následovat v oblasti nestátních opatření k řešení klimatických mimořádných událostí. Zatímco se dívají na velký cíl, kterým je dosažení čistých nulových emisí uhlíku z jejich provozu do roku 2050, pokračují v postupné práci na snižování dopadu na klima. Toto je přesně ten druh vedoucího postavení v oboru, který potřebujeme k řešení skličující a bezprecedentní výzvy, kterou změna klimatu představuje. “

1Podívejte se na zástavu zde.

2Další informace o závazku Net Zero by 2050 naleznete zde. 

3Stáhněte si kopii strategie udržitelnosti ACI EUROPE zde.

4Laponská letiště: Enontekiö (ENF), Ivalo (IVL), Kemi-Tornio (KEM), Kittilä (KTT), Kuusamo (KAO) a Rovaniemi (RVN)

5Stáhněte si úplný seznam uhlíkově neutrálních letišť zde:
Úplný seznam uhlíkově neutrálních letišť.pdf

Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC odhaduje, že celkové emise CO2 v letectví představují 2% celosvětového dopadu emisí na změnu klimatu. Z toho činí vlastní provoz letišť pouze 5%.

Letištní akreditace uhlíku je jediným globálním standardem pro správu uhlíku na letištích. Jeho cílem je povzbudit a umožnit letištím snížit jejich emise. V jeho rámci mohou být letiště akreditována na čtyřech postupně ambiciózních úrovních akreditace: Mapování, Redukce, Optimalizace a Neutralita. 

Je nezávisle spravován, institucionálně schválen a již ocenil Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Evropskou komisi (ES).

Původně vyvinut a spuštěn ACI EUROPE v červnu 2009, byla letištní uhlíková akreditace rozšířena na letiště v asijsko-pacifickém regionu, v listopadu 2011 (ve spolupráci s ACI Asia-Pacific) a na africká letiště v červnu 2013 (ve spolupráci s ACI Africa) , Severoamerická letiště v září 2014 (ve spolupráci s ACI-NA) a letiště v Latinské Americe a Karibiku v prosinci 2014 (ve spolupráci s ACI-LAC).

Chcete-li zjistit, která letiště jsou certifikována a jejich úroveň certifikace, klikněte zde.

ACI EUROPE je evropský region Airport Council International (ACI), jediné celosvětové profesionální sdružení provozovatelů letišť. ACI EUROPE zastupuje přes 500 letiště v evropských zemích 45. Naši členové usnadňují přes 90% komerční letecké dopravy v Evropě: 2.3 miliard cestujících, 21.2 milionů tun nákladu a 25.7 milionů pohybů letadel v 2018. V reakci na nouzové klima se v červnu naši členové 2019 zavázali dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku pro operace pod jejich kontrolou společností 2050 bez kompenzace.

Pokračovat ve čtení

Kvalita ovzduší

Clarkson nazývá ekologického válečníka # GretaThunberg ‚rozmazleným spratkem '

Zveřejněno

on

Jeremy Clarkson (na snímku) zvážila ekologicky aktivistku Gretu Thunbergovou a nazvala ji „zkaženým spratkem“.

Greta, 16, řekla OSN, že její dětství bylo zničeno globální změnou.

Inzerát

Řekla: „Neměla bych být tady. Měl bych být zpátky ve škole na druhé straně oceánu.

"Přesto k nám všichni přijdete kvůli naději."

"Jak se opovažuješ.

Inzerát

"Ukradl jsi mé sny a mé dětství prázdnými slovy."

Clarkson řekl: „Jak se opovažujete plavit se do Ameriky na jachtě z uhlíkových vláken, kterou jste nestavěli a která stála 15milionů GBP, kterou jste nevydělali, a která má záložní dieselový motor, o kterém jste se nezmínili.

"Dali jsme vám mobilní telefony a notebooky a internet."

„Vytvořili jsme sociální média, která používáte každý den, a provozujeme banky, které za to platí.

"Jak se opovažuješ stát a přednášet nás, zkazil jsi spratka."

Tvrdil, že věda vyřeší problém Země „ne mračit se a křičet ab-dabs každých pět minut“.

Dospěl k závěru: „Buď tedy dobrá holka, drž hubu a nech je s tím pokračovat.“

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending