Spojte se s námi

Klimatická změna

Snížení emisí fluorovaných plynů s cílem urychlit boj EU proti změně klimatu 

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Parlamentní výbor pro životní prostředí souhlasí s ambiciózním snížením emisí fluorovaných skleníkových plynů, aby dále přispěl k cíli EU v oblasti klimatické neutrality.

Členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) přijali své stanovisko dne revize legislativního rámce EU pro emise fluorovaných plynů (F-plyny). 64 hlasy pro, osm proti a sedm se zdrželo hlasování.

Přejděte rychleji k alternativním řešením

S cílem urychlit inovace a vývoj řešení šetrnějších ke klimatu a poskytnout jistotu spotřebitelům a investorům chtějí poslanci Evropského parlamentu zpřísnit nové požadavky navržené Komisí, které zakazují uvádění výrobků obsahujících F-plyny na jednotný trh (příloha IV). Text také přidává zákazy používání F-plynů pro odvětví, kde je technologicky a ekonomicky proveditelné přejít na alternativy, které F-plyny nepoužívají, jako je chlazení, klimatizace, tepelná čerpadla a elektrické rozvaděče.

Urychlit přechod na klimatickou neutralitu

Zpráva zavádí strmější trajektorii od roku 2039 pro postupné snižování hydrofluoruhlovodíků (HFC) uváděných na trh EU s cílem nulového cíle HFC do roku 2050 (příloha VII). Postupné ukončení výroby a spotřeby HFC v EU by sladilo tato aktualizovaná pravidla s Cíl EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050.

Podle europoslanců by Komise měla pozorně sledovat vývoj trhu v klíčových odvětvích, jako jsou tepelná čerpadla a polovodiče. U tepelných čerpadel musí Komise zajistit, aby postupné vyřazování HFC neohrozilo RePowerEU cíle nasazení tepelných čerpadel, protože průmysl musí pracovat na nahrazení HFC přírodními alternativami.

Inzerát

Posílit vymáhání, aby se zabránilo nelegálnímu obchodu

Poslanci navrhují více opatření proti nelegálnímu obchodu s těmito plyny tím, že navrhují minimální správní pokuty za nedodržení. Chtějí také, aby celní orgány zabavily a zabavily F-plyny dovážené nebo vyvážené v rozporu s pravidly, v souladu s směrnice o environmentální kriminalitě.

Zpravodaj Bas Eickhout (Zelení/EFA, NL) řekli: „F-plyny nejsou dobře známé, ale mají velké důsledky pro naše klima, protože jsou velmi silnými skleníkovými plyny. Ve většině případů jsou přírodní alternativy snadno dostupné. Proto jsme hlasovali pro ambiciózní postoj k úplnému vyřazení F-plynů do roku 2050 a ve většině odvětví již do konce tohoto desetiletí. Poskytujeme jasnost trhu a signál investovat do alternativ. Mnoho evropských společností je již v popředí tohoto vývoje a bude z něj těžit kvůli své pozici na trhu a exportním příležitostem.

Další kroky

Zpráva má být přijata na plenárním zasedání ve dnech 29.–30. března 2023 a bude představovat vyjednávací pozici Parlamentu s vládami EU o konečné podobě legislativy.

Pozadí

Fluorované skleníkové plyny, které zahrnují fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorované uhlovodíky (PFC), fluorid sírový a fluorid dusitý, jsou uměle vytvořené skleníkové plyny (GHG) s vysokým potenciálem globálního oteplování. Používají se v běžných spotřebičích jako jsou ledničky, klimatizace, tepelná čerpadla, protipožární ochrana, pěny a aerosoly. Vztahuje se na ně dohoda Paris spolu s CO2, metanem a oxidem dusným představují přibližně 2,5 % emisí skleníkových plynů v EU.

K tomu je zapotřebí další snížení emisí F-plynů klimatické cíle EU a dodržovat Kigaliho dodatek k Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending