Spojte se s námi

EU

Závěry Rady o Demokratické republice Kongo: #DRC

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

konžští vojáci-gomaEvropská unie je hluboce znepokojena politickou situací v Konžské demokratické republice (KDR). Důrazně odsuzuje činy extrémního násilí, ke kterým došlo ve dnech 19. a 20. září 2016, zejména v Kinshase. Tyto akty dále prohloubily patovou situaci v Konžské demokratické republice kvůli nevypsání prezidentských voleb v ústavní lhůtě. V této souvislosti EU připomíná své závěry ze dne 23. května 2016 a znovu potvrzuje primární odpovědnost orgánů KDR za pořádání voleb.

Politickou krizi v Konžské demokratické republice lze vyřešit pouze veřejným a výslovným závazkem všech zúčastněných stran dodržovat současnou ústavu, zejména pokud jde o omezení funkčních období prezidenta, a věcným, inkluzivním, nestranným a transparentním politickým dialogem. V souladu s duchem rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2277 (2016) musí tento dialog vést k tomu, aby se co nejdříve v roce 2017 konaly prezidentské a parlamentní volby. Pokud skončí současné prezidentské období bez předchozí dohody o volebním kalendáři EU bude muset zvážit dopad na její vztahy s vládou Konžské demokratické republiky.

Dialog umožněný Africkou unií v Kinshase a podporovaný EU jako členem podpůrné skupiny musí připravit půdu pro novou fázi inkluzivnějšího politického procesu v nadcházejících týdnech. Způsob, jakým bude přechodné období před volbami probíhat, musí být vyjasněn do 19. prosince 2016. EU zdůrazňuje naléhavost situace a význam účasti všech hlavních politických rodin a občanské společnosti na tomto procesu, včetně Konference katolických biskupů v Kongu. Vyzývá vládnoucí většinu a opozici, aby hledaly nezbytné kompromisy založené na velmi širokém lidovém konsensu.

Inzerát

Aby se vytvořilo prostředí příznivé pro dialog a pořádání voleb, musí se vláda jednoznačně zavázat k dodržování lidských práv a právního státu a musí přestat využívat soudní systém jako politický nástroj. EU požaduje propuštění všech politických vězňů a ukončení politicky motivovaných trestních stíhání proti opozici a občanské společnosti, jakož i rehabilitaci osob, které byly politicky motivovány.

Zákaz pokojných demonstrací a zastrašování a obtěžování opozice, občanské společnosti a médií jsou překážkami v přípravě mírového a demokratického přechodu. Na tomto pozadí nelze zaručit závazek EU k novým programům reformy policie a spravedlnosti. EU vyzývá MONUSCO, aby v rámci svého mandátu na ochranu civilního obyvatelstva a v mezích svých zdrojů a struktur podnikla odrazující opatření, a vyzývá orgány, aby plně spolupracovaly při provádění rezoluce přijaté na 33. zasedání Rady pro lidská práva.

Velký počet zatčení po událostech z 19. a 20. září vyvolává vážné obavy ohledně dodržování zákonných postupů a závazku zajistit nezávislost soudnictví. EU naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, ať už ze strany úřadů, nebo opozice, aby používání násilí odmítly. Znovu opakuje, že primární odpovědností bezpečnostních sil je udržovat zákon a pořádek a současně zajistit dodržování základních svobod. Nezávislé vyšetřování by mělo umožnit rychle určit individuální odpovědnost každého zúčastněného subjektu. MONUSCO a Společnému úřadu OSN pro lidská práva (UNJHRO) v KDR musí být umožněno nerušeně provádět dokumentační práci. EU rovněž vzala na vědomí prohlášení žalobce Mezinárodního trestního soudu ze dne 23. září 2016, ve kterém potvrdila, že situaci v terénu sleduje s maximální bdělostí.

Inzerát

EU znovu opakuje své hluboké znepokojení nad situací na východě země, zejména v Beni. V této souvislosti by EU chtěla upozornit na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2293, která zavádí sankční režim OSN pro jednotlivce a subjekty odpovědné za závažné porušování lidských práv.

Tváří v tvář riziku nestability v zemi a hrozbě, která to pro region představuje, bude EU i nadále plně zapojena. Členské státy se již shodly na potřebě koordinovat své přístupy k vydávání víz držitelům diplomatických a služebních pasů. EU využije veškeré prostředky, které má k dispozici, včetně individuálních omezujících opatření vůči osobám odpovědným za závažné porušování lidských práv, těm, kteří propagují násilí, a těm, kteří by se snažili bránit konsensuálnímu a mírovému řešení krize, jež respektuje aspiraci občané KDR volit své zástupce. Rada vyzývá vysokou představitelku, aby zahájila práce za tímto účelem.

EU připomíná značné úsilí, které v posledních letech vynaložila na pomoc zemi, a potvrzuje svou ochotu toto úsilí zintenzivnit. Za tímto účelem znovu opakuje svůj požadavek ze dne 2. června 2016, aby vláda v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou co nejrychleji zahájila politický dialog na nejvyšší úrovni. Je připravena poskytnout podporu, včetně finanční podpory, transparentnímu volebnímu procesu založenému na inkluzivní politické dohodě a jasném harmonogramu schváleném zúčastněnými stranami za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky stanovené v ústavě a v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2277.

Za těchto okolností bude EU i nadále zapojena jako člen skupiny na podporu usnadnění a bude úzce spolupracovat se svými partnery, zejména s těmi v Africe. Vítá značné úsilí, které tento region vyvíjí ke sladění postojů, zejména prostřednictvím nadcházejícího summitu o Konžské demokratické republice, který v Luandě pořádá Mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer, OSN a Africká unie, a plánované zasedání ministrů SADC.

Evropská komise

NextGenerationEU: Evropská komise vyplácí Slovinsku předběžné financování ve výši 231 milionů EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise vyplatila Slovinsku předběžné financování ve výši 231 milionů EUR, což odpovídá 13% alokace dotací země v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Platba předběžného financování pomůže nastartovat provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v plánu obnovy a odolnosti Slovinska. Komise schválí další výplaty na základě provádění investic a reforem uvedených ve slovinském plánu obnovy a odolnosti.

Země má během svého plánu obdržet celkem 2.5 miliardy EUR, které se skládají z 1.8 miliardy EUR ve formě grantů a 705 milionů EUR v podobě půjček. Dnešní výplata následuje po nedávné úspěšné implementaci prvních výpůjčních operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku hodlá Komise získat dlouhodobé financování až do výše celkem 80 miliard EUR, které bude doplněno o krátkodobé účty EU, na financování prvních plánovaných plateb členským státům v rámci NextGenerationEU.

RRF je jádrem NextGenerationEU, která poskytne 800 miliard EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem napříč členskými státy. Slovinský plán je součástí bezprecedentní reakce EU na to, aby se z krize COVID-19 vymanila silnější, podpora zelených a digitálních přechodů a posílení odolnosti a soudržnosti v našich společnostech. A tisková zpráva je k dispozici online.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Kypr

NextGenerationEU: Evropská komise vyplácí Kypru předběžné financování ve výši 157 milionů EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise vyplatila Kypru předběžné financování ve výši 157 milionů EUR, což odpovídá 13% finančního přídělu země v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Platba předběžného financování pomůže nastartovat provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v plánu obnovy a odolnosti Kypru. Komise schválí další výplaty na základě provádění investic a reforem uvedených v plánu obnovy a odolnosti Kypru.

Země má během svého plánu získat celkem 1.2 miliardy EUR, přičemž 1 miliarda EUR bude poskytnuta formou grantů a 200 milionů EUR jako půjčky. Dnešní výplata následuje po nedávné úspěšné implementaci prvních výpůjčních operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku hodlá Komise získat dlouhodobé financování až do výše celkem 80 miliard EUR, které bude doplněno o krátkodobé účty EU, na financování prvních plánovaných plateb členským státům v rámci NextGenerationEU. Součástí NextGenerationEU bude RRF poskytovat 723.8 miliardy EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem napříč členskými státy.

Kyperský plán je součástí bezprecedentní reakce EU na to, aby se z krize COVID-19 vymanila silněji, podpora zelených a digitálních přechodů a posílení odolnosti a soudržnosti v našich společnostech. A tisková zpráva je k dispozici online.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Belgie

Politika soudržnosti EU: Belgie, Německo, Španělsko a Itálie dostávají 373 milionů EUR na podporu zdravotních a sociálních služeb, malých a středních podniků a sociálního začleňování

Zveřejněno

on

Komise poskytla pěti 373 milionů EUR Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) operační programy (OP) v Belgii, Německu, Španělsku a Itálii na pomoc zemím s reakcí na mimořádné situace v souvislosti s koronavirem a opravami v rámci REACT-EU. V Belgii přinese úprava Valonského OP dalších 64.8 mil. EUR na pořízení zdravotnického vybavení pro zdravotnické služby a inovace.

Prostředky budou podporovat malé a střední podniky (MSP) při rozvoji elektronického obchodu, kybernetické bezpečnosti, webových stránek a internetových obchodů a také regionální zelené ekonomiky prostřednictvím energetické účinnosti, ochrany životního prostředí, rozvoje inteligentních měst a nízkouhlíkových veřejné infrastruktury. V Německu ve spolkové zemi Hesensko bude 55.4 mil. EUR podporovat výzkumnou infrastrukturu související se zdravím, diagnostické kapacity a inovace na univerzitách a dalších výzkumných institucích, jakož i investice do výzkumu, vývoje a inovací v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Tento dodatek také poskytne podporu malým a středním podnikům a fondům pro začínající podniky prostřednictvím investičního fondu.

V Sachsen-Anhaltu 75.7 mil. EUR usnadní spolupráci malých a středních podniků a institucí při výzkumu, vývoji a inovacích, a poskytovat investice a provozní kapitál pro mikropodniky zasažené krizí koronaviru. Prostředky navíc umožní investice do energetické účinnosti podniků, podpoří digitální inovace v malých a středních podnicích a získání digitálního vybavení pro školy a kulturní instituce. V Itálii obdrží národní OP „Sociální začleňování“ 90 milionů EUR na podporu sociální integrace lidí, kteří se potýkají s vážnou materiální deprivací, bezdomovectvím nebo extrémní marginalizací, a to prostřednictvím služeb „Bydlení především“, které kombinují poskytování okamžitého bydlení s podporou sociálních služeb a služeb zaměstnanosti .

Inzerát

Ve Španělsku bude do OP ESF pro Castilla y León přidáno 87 mil. EUR na podporu živnostníků a pracovníků, kterým byly kvůli krizi pozastaveny nebo sníženy smlouvy. Peníze také pomohou těžce zasaženým společnostem vyhnout se propouštění, zejména v odvětví cestovního ruchu. Nakonec jsou potřebné finanční prostředky, které umožní bezpečným způsobem pokračovat v základních sociálních službách a zajistit kontinuitu vzdělávání po celou dobu pandemie najímáním dalších zaměstnanců.

REACT-EU je součástí NextGenerationEU a v letech 50.6 a 2021 poskytuje další financování ve výši 2022 miliardy EUR (v současných cenách) na programy politiky soudržnosti. Opatření se zaměřují na podporu odolnosti trhu práce, pracovních míst, malých a středních podniků a rodin s nízkými příjmy a také na vytvoření základů, které budou do budoucna připraveny zelené a digitální přechody a udržitelné sociálně-ekonomické oživení.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending