Spojte se s námi

koronavirus

Komise zve připomínky k aktualizovanému návrhu zjednodušených pravidel pro #StateAid v kombinaci s podporou EU 

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise vyzývá členské státy a další zúčastněné strany, aby se vyjádřily ke svému aktualizovanému návrhu osvobodit od předchozího přezkumu Komise podle pravidel EU o státní podpoře podporu poskytovanou z národních fondů na projekty podporované v rámci některých centrálně řízených programů EU. Členské státy již byly konzultovány ohledně dřívějšího návrhu.

S cílem zlepšit souhru mezi pravidly financování EU a pravidly státní podpory EU navrhuje Komise zefektivnit pravidla státní podpory vztahující se na vnitrostátní financování projektů nebo finančních produktů, které spadají do oblasti působnosti některých programů EU. Pravidla financování EU a pravidla státní podpory vztahující se na tyto typy financování by měla být uvedena do souladu, aby nedocházelo ke zbytečným složitostem a současně byla zachována hospodářská soutěž na jednotném trhu EU.

Osvobození podpory v těchto oblastech od povinnosti předchozího oznámení a schválení Komisí bude velkým zjednodušením. To je možné díky zárukám obsaženým v programech EU, které centrálně řídí Komise. Podpora poskytovaná v rámci těchto programů se zaměřuje zejména na cíl společného zájmu, řeší selhání trhu nebo cíle sociálně-ekonomické soudržnosti a je omezena na nezbytnou minimální částku.

Inzerát

Aktualizovaný návrh Komise, který nyní podléhá druhé veřejné konzultaci, se zabývá hlavními obavami, které vznesly zúčastněné strany v rámci první konzultace. Cílem změn v návrhu je zejména zlepšit jasnost a dále sladit pravidla s příslušnými pravidly financování EU. Zahájená veřejná konzultace hledá názory příslušných zúčastněných stran (včetně členských států) na navrhovanou revizi GBER. Zúčastněné strany se vyzývají, aby do 6. července 2020 předložily připomínky k dnešní konzultaci.

Cílem Komise je přijmout konečné revidované znění včas pro příští víceletý finanční rámec, aby bylo zajištěno, že všechna pravidla budou zavedena v dostatečném předstihu před začátkem nového období financování v roce 2021.

Výkonný viceprezident Margrethe Vestager (obrázku), odpovědný za politiku hospodářské soutěže, uvedl: „S cílem zlepšit souhru mezi pravidly financování EU a pravidly EU pro státní podporu je naším návrhem zjednodušit pravidla státní podpory vztahující se na vnitrostátní financování projektů nebo finančních produktů, které spadají pod rozsah některých programů EU. To usnadní kombinaci vnitrostátních fondů a fondů EU tím, že se určitá podpora osvobodí od předchozího oznámení a kontroly podle pravidel EU o státní podpoře. Ačkoli nyní existují zvláštní dočasná pravidla pro pomoc při řešení ekonomických důsledků propuknutí koronaviru, je obzvláště důležité, aby se financování, které nezpůsobí nepřiměřené narušení hospodářské soutěže, rychle dostalo do společností působících na jednotném trhu. Doporučujeme všem orgánům veřejné správy, společnostem a dalším zúčastněným stranám, aby se zúčastnily této důležité konzultace, která je druhou v této iniciativě. “

Inzerát

Kompletní tisková zpráva je k dispozici on-line

koronavirus

Komise schvaluje lotyšský režim 1.8 milionu EUR na podporu chovatelů skotu postižených koronavirem

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila lotyšský program ve výši 1.8 milionu EUR na podporu zemědělců působících v odvětví chovu skotu zasaženého koronavirem. Režim byl schválen v rámci státní podpory Dočasný rámec. V rámci režimu bude mít podpora formu přímých grantů. Opatření má za cíl zmírnit nedostatek likvidity, s nímž se příjemci potýkají, a vyřešit část ztrát, které jim vznikly v důsledku vypuknutí koronaviru, a omezujících opatření, která musela lotyšská vláda zavést, aby omezila šíření viru. Komise zjistila, že režim je v souladu s podmínkami dočasného rámce.

Zejména podpora (i) nepřekročí 225,000 31 EUR na příjemce; a ii) bude uděleno nejpozději do 2021. prosince 107. Komise dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážných poruch v hospodářství členského státu v souladu s čl. 3 odst. XNUMX písm. b) Smlouva o fungování EU a podmínky stanovené v dočasném rámci. Na tomto základě Komise schválila režim podle pravidel EU o státní podpoře. Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení ekonomického dopadu pandemie koronaviru lze nalézt zde. Verze rozhodnutí, která nemá důvěrný charakter, bude k dispozici pod číslem případu SA.64541 v EU registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

koronavirus

Komise schvaluje portugalský režim 500,000 XNUMX EUR na další podporu odvětví osobní dopravy na Azorech v souvislosti s vypuknutím koronaviru

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila portugalský režim 500,000 XNUMX EUR na další podporu sektoru osobní dopravy v regionu Azory v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Opatření bylo schváleno v rámci státní podpory Dočasný rámec. Navazuje na další portugalský režim na podporu odvětví osobní dopravy na Azorech, který Komise schválila dne 4 června 2021 (SA.63010). V rámci nového režimu bude mít podpora formu přímých grantů. Opatření bude přístupné společnostem kolektivní přepravy cestujících všech velikostí působících na Azorech. Účelem opatření je zmírnění náhlého nedostatku likvidity, kterému tyto společnosti čelí, a řešení ztrát vzniklých v průběhu roku 2021 v důsledku šíření koronaviru a omezujících opatření, která vláda musela zavést, aby omezila šíření viru.

Komise zjistila, že portugalský režim je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména podpora (i) nepřekročí 1.8 milionu EUR na společnost; a ii) bude uděleno nejpozději do 31. prosince 2021. Komise dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážných poruch v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínky dočasného rámce. Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení hospodářského dopadu pandemie koronaviru lze nalézt zde. Verze rozhodnutí, která nemá důvěrný charakter, bude k dispozici pod číslem případu SA.64599 v EU Státní podpora zaregistrujte se v Komisi webové stránky soutěže Jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

koronavirus

Komise schvaluje francouzský režim podpory ve výši 3 miliard EUR na podporu společností postižených pandemií koronaviru prostřednictvím půjček a kapitálových investic

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře plány Francie zřídit fond ve výši 3 miliard EUR, který bude investovat prostřednictvím dluhových nástrojů a kapitálových a hybridních nástrojů do společností postižených pandemií. Opatření bylo schváleno podle rámce pro dočasnou státní podporu. Program bude realizován prostřednictvím fondu s názvem „Přechodový fond pro podniky postižené pandemií COVID-19“ s rozpočtem 3 miliardy EUR.

V rámci tohoto režimu bude mít podpora formu (i) podřízených nebo zúčastněných půjček; a ii) rekapitalizační opatření, zejména hybridní kapitálové nástroje a prioritní akcie bez hlasovacího práva. Opatření je otevřeno společnostem usazeným ve Francii a přítomným ve všech sektorech (kromě finančního sektoru), které byly životaschopné před pandemií koronaviru a které prokázaly dlouhodobou životaschopnost svého ekonomického modelu. Očekává se, že z tohoto schématu bude mít prospěch 50 až 100 společností. Komise měla za to, že opatření splňují podmínky stanovené v dočasném rámci.

Komise dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážných narušení hospodářství Francie v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. B) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném dohledu. Na tomto základě Komise schválila tyto režimy podle pravidel EU pro státní podporu.

Inzerát

Výkonný viceprezident Margrethe Vestager (obrázku), politika hospodářské soutěže, uvedla: „Tento rekapitalizační systém za 3 miliardy EUR umožní Francii podporovat společnosti postižené pandemií koronaviru tím, že jim v těchto těžkých časech usnadní přístup k financování. Nadále úzce spolupracujeme s členskými státy na hledání praktických řešení ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie koronaviru při respektování předpisů EU. “

Inzerát
Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending