Spojte se s námi

Protikartelový

Antimonopolní opatření: Komise zasílá společnosti #Teva doplňující prohlášení o námitkách ohledně podezření na farmaceutickou dohodu „platba za zpoždění“

Zveřejněno

on

Evropská komise zaslala doplňující prohlášení o námitkách společnostem Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (dále jen „Teva“) a společnosti Cephalon Inc. (dále jen „Cephalon“), která je nyní dceřinou společností společnosti Teva. Jedná se o procedurální krok probíhajícího vyšetřování Komise podle antimonopolních pravidel EU.

Z toho vyplývá, že Komise Prohlášení o námitkách, ve kterém Komise dospěla k předběžnému závěru, že dohoda o urovnání patentu mezi společnostmi Cephalon a Teva týkající se léku na spaní, modafinilu, mohla oddálit vstup levnějšího generického léčivého přípravku, což je v rozporu s čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), což značně poškodilo rozpočet EU pro pacienty a zdravotnictví prostřednictvím vyšších cen modafinilu.

V celosvětové dohodě o urovnání patentového sporu se Teva zavázala, že nebude prodávat své levnější generické produkty modafinilu v Evropském hospodářském prostoru, a výměnou za to, podle předběžného posouzení Komise, od společnosti Cephalon došlo k významnému převodu hodnoty prostřednictvím řady plateb v hotovosti různé další transakce. Doplňující prohlášení o námitkách doplňuje a objasňuje posouzení Komise, které je základem zejména předběžného závěru, že chování stran představuje omezení hospodářské soutěže „podle cíle“, a to rovněž s ohledem na nedávné rozsudky Soudního dvora EU a nepředjímá to výsledek vyšetřování.

Více informací je k dispozici na webových stránkách Komise o hospodářské soutěži ve veřejném rejstříku případů pod číslem případu AT.39686.

Protikartelový

# Antimonopolní opatření - Komise vítá přijetí směrnice o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel Radou

Zveřejněno

on

Komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová prohlásila: "Potřebujeme silnější kulturu hospodářské soutěže v Evropě. Jsem proto velmi rád, že Rada nyní formálně schválila také směrnici o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních zákonů. Jsem velmi rád, že to bude pro evropské občany a občany aby společnosti dostaly účinnou náhradu škody způsobené porušením antimonopolních zákonů. ““

Soudní dvůr EU uznal právo oběti protiprávního jednání na náhradu utrpěné újmy. V důsledku vnitrostátních procesních překážek a právní nejistoty však v současné době dostává odškodnění jen málo obětí. Vnitrostátní pravidla se navíc v celé Evropě značně liší a v důsledku toho šance obětí na odškodnění do značné míry závisí na tom, ve kterém členském státě žijí.

Hlavní vylepšení zavedená směrnicí zahrnují:

  • Vnitrostátní soudy mohou nařídit společnostem, aby zpřístupnily důkazy, když oběti požadují odškodnění. Soudy zajistí, aby tyto příkazy ke zveřejnění byly přiměřené a aby byly důvěrné informace řádně chráněny.
  • Konečné rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž, které zjistí protiprávní jednání, bude automaticky důkazem tohoto protiprávního jednání u soudů stejného členského státu, ve kterém k protiprávnímu jednání došlo.
  • Oběti budou mít nejméně jeden rok na to, aby se domáhaly náhrady škody, jakmile se rozhodnutí orgánu pro hospodářskou soutěž stane konečným.
  • Pokud porušení způsobilo zvýšení cen a bylo „přeneseno“ v distribučním řetězci, budou mít ti, kdo nakonec utrpěli újmu, nárok na náhradu škody.
  • Osvobození mezi oběťmi a společnostmi porušujícími právní předpisy bude usnadněno vyjasněním jejich součinnosti se soudními kroky. To umožní rychlejší a levnější řešení sporů.

Doplňkovými nástroji jsou žaloby na náhradu škody u soudu před soudy a veřejné prosazování antimonopolních pravidel orgány pro hospodářskou soutěž. Směrnice se snaží doladit vzájemné působení mezi nimi a zajistit, aby oběti byly plně odškodněny, ale klíčová role orgánů pro hospodářskou soutěž při vyšetřování a postihování porušení bude zachována. Při odhalování protiprávního jednání hraje klíčovou roli zejména spolupráce mezi společnostmi a orgány pro hospodářskou soutěž v rámci takzvaných programů „shovívavosti“. Směrnice proto obsahuje ochranná opatření, která mají zajistit, aby usnadňování žalob o náhradu škody nesnižovalo motivaci společností spolupracovat s orgány pro hospodářskou soutěž (viz MEMO / 14 / 310).

Další kroky

Předpokládá se, že směrnice bude formálně podepsána na plenárním zasedání Parlamentu koncem listopadu. Poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost 20 dní po jeho zveřejnění. Členské státy budou mít na jeho provedení dva roky.

Komise bude aktivně pomáhat členským státům v jejich úsilí o provádění. Kromě toho, jak to vyžaduje směrnice, a na pomoc vnitrostátním soudům a stranám v řízeních o náhradu škody za porušení antimonopolních předpisů, Komise navrhne pokyny pro převod nadměrných nákladů.

Komise tuto směrnici přezkoumá a do šesti let od jejího vstupu v platnost předloží zprávu Parlamentu a Radě.

Komise z roku 2013 Doporučení o kolektivním odškodnění vyzvala také členské státy, aby do července 2015 zavedly kolektivní žaloby, včetně žalob na náhradu škody, v souladu se zásadami stanovenými v doporučení. Dostupnost hromadných žalob o náhradu škody je zvláště důležitá pro spotřebitele poškozeného porušením antimonopolních pravidel. Vzhledem k tomu, že se směrnice vztahuje na jakékoli žaloby o náhradu škody v antimonopolní oblasti, vztahuje se rovněž na hromadné žaloby v těch členských státech, kde jsou k dispozici.

Pozadí

Směrnice je založena na návrhu, který Komise předložila v červnu 2013 Parlamentu a Radě (viz IP / 13 / 525 a MEMO / 13 / 531).

Poté, co oba spolunormotvůrci projednali návrh a navrhli změny, byly v únoru 2014 zahájeny neformální schůzky mezi těmito třemi institucemi (tzv. Trialogy) za účelem dosažení politického kompromisu. Zástupci Evropského parlamentu a vlád členských států se dohodli na konečném kompromisním znění koncem března a Parlament jej schválil v dubnu (viz IP / 14 / 455 a MEMO / 14 / 310).

Všechny jazykové verze směrnice a další příslušné dokumenty jsou k dispozici zde.

Pokračovat ve čtení

Protikartelový

Antimonopolní opatření: Komise pokutuje kupujícím ethylenu 260 milionů EUR v rámci kartelové dohody

Zveřejněno

on

Evropská komise uložila společnostem Orbia, Clariant a Celanese pokutu v celkové výši 260 milionů EUR za porušení antimonopolních pravidel EU. Společnost Westlake nebyla uložena pokuta, protože Komisi oznámila kartel. Společnosti se účastnily kartelu týkajícího se nákupů na obchodním trhu s ethylenem. Dohodli se, že kupují ethylen za nejnižší možnou cenu. Všechny čtyři společnosti potvrdily svou účast na kartelu a souhlasily s vyřešením případu.

Na rozdíl od většiny kartelů, kde se společnosti spikly, aby zvýšily své prodejní ceny, se tyto čtyři společnosti dohodly, že sníží hodnotu ethylenu, na úkor prodejců ethylenu. Společnosti zejména koordinovaly své strategie vyjednávání o cenách před a během dvoustranných „Měsíčních smluvních cen“ (MCP), „vypořádacích“ jednání s prodejci ethylenu, aby tlačili MCP na svou výhodu. Rovněž si vyměnili informace týkající se cen. Tyto praktiky jsou zakázány pravidly hospodářské soutěže EU.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže uvedla: "Cílem tohoto kartelu bylo manipulovat s cenami, které společnosti platily za nákupy ethylenu. Ethylen je hořlavá chemikálie, která se používá k výrobě materiálů, jako je PVC, které se používají pro mnoho produktů." používáme každý den. Čtyři společnosti v kartelové dohodě se dohodly a vyměnily si informace o výkupních cenách, což je nezákonné. Komise netoleruje žádnou formu kartelových dohod. Protimonopolní pravidla EU zakazují nejen kartelové dohody týkající se koordinace prodejních cen, ale také kartelové dohody související s koordinací nákupních cen. To chrání konkurenční proces pro vstupy. “

Kompletní tisková zpráva je k dispozici online.

Pokračovat ve čtení

Protikartelový

Antimonopolní opatření: Komise hledá zpětnou vazbu ohledně závazků společnosti #Aspen snížit ceny šesti nepatentovaných léčivých přípravků proti rakovině o 73% s cílem řešit obavy Komise z nadměrných cen

Zveřejněno

on

Evropská komise vyzývá všechny zúčastněné strany k připomínkám závazků, které společnost Aspen nabídla k řešení obav Komise ohledně nadměrných cen. Aspen navrhuje snížit v Evropě ceny šesti kritických léků proti rakovině v průměru o 73%. Aspen dále navrhuje zajistit pokračující dodávky těchto nepatentovaných léků po významnou dobu. Po formálním vyšetřování bylo zahájeno dne 15 2017 května, má Komise vážné obavy, že Aspen zneužívá své dominantní postavení na mnoha vnitrostátních trzích tím, že účtuje nadměrné ceny za kritické nepatentované léky proti rakovině. Postupy společnosti Aspen se týkají řady protinádorových léků používaných hlavně při léčbě leukémie a jiných hematologických nádorů. Chování společnosti Aspen může být v rozporu s antimonopolními pravidly EU.

Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, aby předložily svá stanoviska k navrhovaným závazkům společnosti Aspen do dvou měsíců od jejich zveřejnění v EU Věstníku. S přihlédnutím ke všem obdrženým připomínkám pak Komise konečně posoudí, zda závazky dostatečně řeší obavy z narušení hospodářské soutěže. V takovém případě může Komise přijmout rozhodnutí, kterým se navrhované závazky stanou právně závaznými pro společnost Aspen podle článku 9 antimonopolního nařízení EU (nařízení Rady 1 / 2003).

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže uvedla: „Farmaceutické společnosti často uvádějí na trh inovativní léky a za to by měly být odměněny. Někdy však také používají své dominantní postavení ke zvýšení cen starých, ale kritických léků o několik stovek procent, a to bez jakéhokoli skutečného odůvodnění. Komise má obavy, že chování společnosti Aspen se v tomto případě rovná nadměrným cenám ze strany dominantní firmy, což je zakázáno pravidly hospodářské soutěže EU. Aby se tyto obavy odstranily, Aspen navrhuje radikálně snížit své ceny a zajistit dodávky šesti kritických léků proti rakovině. Nyní oslovujeme zúčastněné strany, abychom slyšeli jejich názory na to, zda závazky adekvátně řeší naše obavy a prospívají pacientům a rozpočtům na zdraví v celé Evropě. “

Plný tisková zpráva a Otázky a odpovědi jsou k dispozici online.

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Facebook

Twitter

Trending