Spojte se s námi

EU

Celní unie: Nový akční plán k další podpoře celních orgánů EU v jejich zásadní roli při ochraně příjmů, prosperity a bezpečnosti EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise dnes zahájila nový akční plán celní unie, který stanoví řadu opatření, aby byly celní správy EU v příštích čtyřech letech chytřejší, inovativnější a efektivnější. Oznámená opatření posílí celní unii jako základní kámen jednotného trhu. Potvrzují také její hlavní roli při ochraně příjmů EU a bezpečnosti, zdraví a prosperity občanů a podniků EU.

Ve svých politických pokynech předseda von der Leyen oznámil, že celní unii je třeba posunout na vyšší úroveň, zejména zajištěním integrovaného evropského přístupu k řízení rizik v oblasti cel, který podporuje účinné kontroly ze strany členských států EU. Dnešní akční plán právě to dělá.

Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „Celní unie EU byla jedním z prvních konkrétních úspěchů evropské integrace a již více než pět desetiletí pomáhá chránit Evropany a udržovat tok obchodu přes naše hranice - které jsou jen tak silné jako jejich nejslabší článek . Nové výzvy dnes znamenají, že musíme zajistit, aby naše celní pravidla byla chytřejší a aby byla zajištěna jejich lepší funkce pro členské státy, občany a legitimní podniky. To vyžaduje lepší využívání údajů, lepší nástroje a vybavení a větší spolupráci v rámci EU a s celní orgány partnerských zemí. Vyžaduje také lepší předvídavost, aby celní úřady EU mohly s důvěrou čelit budoucnosti. Dnes jsme stanovili, jak posuneme naši celní unii na další úroveň. “

Akční plán zahrnuje řadu iniciativ v oblastech, jako je řízení rizik, správa elektronického obchodu, podpora dodržování předpisů a celní orgány jednající jako jeden celek:

Inzerát
  • Řízení rizik: akční plán se zaměřuje zejména na zajištění větší dostupnosti a využití údajů a analýzy údajů pro celní účely. Vyzývá k inteligentnímu dohledu nad dodavatelskými řetězci založenému na riziku a k zřízení nového analytického centra v rámci Komise pro sběr, analýzu a sdílení celních údajů, které může informovat kritická rozhodnutí, pomoci celním orgánům identifikovat slabá místa na vnějších hranicích EU a řídit budoucí krize.
  • Správa elektronického obchodu: v tomto ohledu as cílem řešit nové výzvy elektronického obchodování budou posíleny povinnosti poskytovatelů platebních služeb a online prodejních platforem, aby pomohly v boji proti celním a daňovým podvodům v elektronickém obchodování.
  • Podpora dodržování předpisů: nadcházející iniciativa „Single Window“ usnadní legitimním podnikům splnění hraničních formalit na jediném portálu. Umožní více společného zpracování, sdílení a výměny informací a lepší posouzení rizik pro celní orgány.
  • Celní orgány jednající jako jeden celek: akční plán podrobně uvádí zavedení moderního a spolehlivého celního vybavení v rámci příštího rozpočtu EU. Bude vytvořena nová reflexní skupina složená z členských států a zástupců podniků, která pomůže připravit se na budoucí krize a výzvy, jako je neočekávaný globální vývoj a budoucí obchodní modely.

Celní unie EU

Celní unie EU - která v roce 2018 oslavila své 50. výročí - tvoří jednotné území pro celní účely, kde se uplatňuje společný soubor pravidel. V rámci celní unie EU jsou celní orgány členských států EU odpovědné za provádění širokého a rostoucího rozsahu kontrol.

Proto mají celní orgány EU důležitou roli při podpoře hospodářství EU a budoucího růstu. Celní orgány musí co nejrychleji a bez problémů usnadnit zvyšování množství zákonného obchodu. Orgány se zároveň neustále angažují v boji proti rostoucí míře podvodů a pašování nezákonného nebo nebezpečného zboží. Celní orgány rovněž hrají zásadní roli při našem zotavení z bezprecedentní zdravotní krize. Od začátku pandemie koronavirů jsou celní orgány a úředníci EU jádrem základních úkolů, jako je usnadňovat dovoz ochranných pomůcek, zatímco na vnějších hranicích EU odstraňují padělané výrobky, jako jsou falešné masky a padělané léky.

Inzerát

V posledních letech se ukázalo, že celní orgány členských států se potýkají s problémy při plnění svých různých rolí. Hlavní výzvy, jako je současná situace v oblasti veřejného zdraví, důsledky odchodu Spojeného království z jednotného trhu EU a celní unie a vzestup digitalizace a elektronického obchodování budou pokračovat a mohou se dokonce zvýšit.

Aby plně přispěly k blahobytu všech občanů EU a usnadnění obchodu, musí být naše celní orgány vybaveny špičkovým technickým vybavením a analytickými kapacitami, které celním orgánům umožní lépe předvídat rizikové dovozy a vývozy. Posílená celní spolupráce s hlavními mezinárodními obchodními partnery, jako je Čína, podpoří naše úsilí o usnadnění obchodu a zároveň zajistí účinné kontroly.

Pozadí

Celní unie EU se stala základním kamenem našeho jednotného trhu, udržuje bezpečí hranic EU, chrání naše občany před zakázaným a nebezpečným zbožím, jako jsou zbraně, drogy a výrobky škodlivé pro životní prostředí, a zároveň usnadňuje obchod EU se zbytkem světa. Poskytuje rovněž příjmy do rozpočtu EU. Nedávno však vyšlo najevo, že jsou zapotřebí chytřejší způsoby práce, aby celní orgány mohly spravovat svůj dlouhý a rostoucí seznam odpovědností.

Akční plán využil inovativní projekt prognózy „Budoucnost cel v EU 2040“, který pracoval na vytvoření sdíleného a strategického porozumění mezi hlavními zúčastněnými stranami o způsobech řešení současných a budoucích výzev celních úřadů a vytvoření vize, jak Celní orgány EU by se měly podívat do roku 2040.

Více informací

Pro více informací viz Q & A  a  věcný přehled.

Akční plán celní unie Komise

Web akčního plánu cel

Nové videoklipy

 

Evropská komise

NextGenerationEU: Evropská komise vyplácí Slovinsku předběžné financování ve výši 231 milionů EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise vyplatila Slovinsku předběžné financování ve výši 231 milionů EUR, což odpovídá 13% alokace dotací země v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Platba předběžného financování pomůže nastartovat provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v plánu obnovy a odolnosti Slovinska. Komise schválí další výplaty na základě provádění investic a reforem uvedených ve slovinském plánu obnovy a odolnosti.

Země má během svého plánu obdržet celkem 2.5 miliardy EUR, které se skládají z 1.8 miliardy EUR ve formě grantů a 705 milionů EUR v podobě půjček. Dnešní výplata následuje po nedávné úspěšné implementaci prvních výpůjčních operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku hodlá Komise získat dlouhodobé financování až do výše celkem 80 miliard EUR, které bude doplněno o krátkodobé účty EU, na financování prvních plánovaných plateb členským státům v rámci NextGenerationEU.

RRF je jádrem NextGenerationEU, která poskytne 800 miliard EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem napříč členskými státy. Slovinský plán je součástí bezprecedentní reakce EU na to, aby se z krize COVID-19 vymanila silnější, podpora zelených a digitálních přechodů a posílení odolnosti a soudržnosti v našich společnostech. A tisková zpráva je k dispozici online.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Kypr

NextGenerationEU: Evropská komise vyplácí Kypru předběžné financování ve výši 157 milionů EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise vyplatila Kypru předběžné financování ve výši 157 milionů EUR, což odpovídá 13% finančního přídělu země v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Platba předběžného financování pomůže nastartovat provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v plánu obnovy a odolnosti Kypru. Komise schválí další výplaty na základě provádění investic a reforem uvedených v plánu obnovy a odolnosti Kypru.

Země má během svého plánu získat celkem 1.2 miliardy EUR, přičemž 1 miliarda EUR bude poskytnuta formou grantů a 200 milionů EUR jako půjčky. Dnešní výplata následuje po nedávné úspěšné implementaci prvních výpůjčních operací v rámci NextGenerationEU. Do konce roku hodlá Komise získat dlouhodobé financování až do výše celkem 80 miliard EUR, které bude doplněno o krátkodobé účty EU, na financování prvních plánovaných plateb členským státům v rámci NextGenerationEU. Součástí NextGenerationEU bude RRF poskytovat 723.8 miliardy EUR (v současných cenách) na podporu investic a reforem napříč členskými státy.

Kyperský plán je součástí bezprecedentní reakce EU na to, aby se z krize COVID-19 vymanila silněji, podpora zelených a digitálních přechodů a posílení odolnosti a soudržnosti v našich společnostech. A tisková zpráva je k dispozici online.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Belgie

Politika soudržnosti EU: Belgie, Německo, Španělsko a Itálie dostávají 373 milionů EUR na podporu zdravotních a sociálních služeb, malých a středních podniků a sociálního začleňování

Zveřejněno

on

Komise poskytla pěti 373 milionů EUR Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) operační programy (OP) v Belgii, Německu, Španělsku a Itálii na pomoc zemím s reakcí na mimořádné situace v souvislosti s koronavirem a opravami v rámci REACT-EU. V Belgii přinese úprava Valonského OP dalších 64.8 mil. EUR na pořízení zdravotnického vybavení pro zdravotnické služby a inovace.

Prostředky budou podporovat malé a střední podniky (MSP) při rozvoji elektronického obchodu, kybernetické bezpečnosti, webových stránek a internetových obchodů a také regionální zelené ekonomiky prostřednictvím energetické účinnosti, ochrany životního prostředí, rozvoje inteligentních měst a nízkouhlíkových veřejné infrastruktury. V Německu ve spolkové zemi Hesensko bude 55.4 mil. EUR podporovat výzkumnou infrastrukturu související se zdravím, diagnostické kapacity a inovace na univerzitách a dalších výzkumných institucích, jakož i investice do výzkumu, vývoje a inovací v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Tento dodatek také poskytne podporu malým a středním podnikům a fondům pro začínající podniky prostřednictvím investičního fondu.

V Sachsen-Anhaltu 75.7 mil. EUR usnadní spolupráci malých a středních podniků a institucí při výzkumu, vývoji a inovacích, a poskytovat investice a provozní kapitál pro mikropodniky zasažené krizí koronaviru. Prostředky navíc umožní investice do energetické účinnosti podniků, podpoří digitální inovace v malých a středních podnicích a získání digitálního vybavení pro školy a kulturní instituce. V Itálii obdrží národní OP „Sociální začleňování“ 90 milionů EUR na podporu sociální integrace lidí, kteří se potýkají s vážnou materiální deprivací, bezdomovectvím nebo extrémní marginalizací, a to prostřednictvím služeb „Bydlení především“, které kombinují poskytování okamžitého bydlení s podporou sociálních služeb a služeb zaměstnanosti .

Inzerát

Ve Španělsku bude do OP ESF pro Castilla y León přidáno 87 mil. EUR na podporu živnostníků a pracovníků, kterým byly kvůli krizi pozastaveny nebo sníženy smlouvy. Peníze také pomohou těžce zasaženým společnostem vyhnout se propouštění, zejména v odvětví cestovního ruchu. Nakonec jsou potřebné finanční prostředky, které umožní bezpečným způsobem pokračovat v základních sociálních službách a zajistit kontinuitu vzdělávání po celou dobu pandemie najímáním dalších zaměstnanců.

REACT-EU je součástí NextGenerationEU a v letech 50.6 a 2021 poskytuje další financování ve výši 2022 miliardy EUR (v současných cenách) na programy politiky soudržnosti. Opatření se zaměřují na podporu odolnosti trhu práce, pracovních míst, malých a středních podniků a rodin s nízkými příjmy a také na vytvoření základů, které budou do budoucna připraveny zelené a digitální přechody a udržitelné sociálně-ekonomické oživení.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending