Spojte se s námi

Postižení

Nová ambiciózní strategie EU v oblasti zdravotního postižení na období 2021–2030

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Na základě doporučení Parlamentu přijala Evropská komise ambiciózní strategii v oblasti zdravotního postižení po roce 2020. Objevte jeho priority. Společnost 

Evropský parlament požadoval inkluzivní společnost, v níž jsou chráněna práva osob se zdravotním postižením a kde nedochází k diskriminaci.

V červnu 2020 Parlament stanovil její priority pro novou strategii EU v oblasti zdravotního postižení po roce 2020, navazující na Evropská strategie zdravotního postižení pro 2010-2020.

Inzerát

V březnu 2021 Komise přijala strategii pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 zahrnující hlavní doporučení Parlamentu:

 • Začlenění práv všech lidí se zdravotním postižením do všech politik a oblastí.
 • Ozdravná a zmírňující opatření, aby se zabránilo tomu, že by lidé se zdravotním postižením byli nepřiměřeně ovlivněni zdravotními krizemi, jako je Covid 19.
 • Rovný přístup osob se zdravotním postižením ke zdravotní péči, zaměstnání, veřejné dopravě, bydlení.
 • Provádění a další rozvoj Průkaz zdravotního postižení EU pilotní projekt, který umožňuje vzájemné uznávání zdravotního postižení v některých zemích EU.
 • Lidé se zdravotním postižením, jejich rodiny a organizace byli součástí dialogu a budou součástí procesu implementace.

Lidé se zdravotním postižením v Evropě: fakta a čísla  

 • Odhaduje se, že v EU je 87 milionů osob se zdravotním postižením.
 • Míra zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (ve věku 20–64 let) činí 50.8%, ve srovnání se 75% u osob bez zdravotního postižení. 
 • 28.4% osob se zdravotním postižením v EU je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, ve srovnání se 17.8% běžné populace.  
Různě zručný muž pracující v amputovaném obchodě pro výrobu dílů protetické končetiny. © Hedgehog94 / AdobeStock
Muž pracující v amputovaném obchodě na výrobě dílů protetické končetiny. © Hedgehog94 / AdobeStock  

Opatření EU v oblasti zdravotního postižení dosud

Evropská strategie zdravotního postižení byla zavedena za účelem provádění Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 

Inzerát
 • Mezinárodní právně závazná smlouva o lidských právech stanovující minimální standardy na ochranu práv osob se zdravotním postižením 
 • EU a všechny členské státy ji ratifikovaly 
 • EU i členské státy jsou povinny tyto povinnosti plnit podle svých kompetencí 

Mezi konkrétní iniciativy zahájené díky Evropské strategii pro oblast zdravotního postižení patří Jednotný evropský akt Přístupnost, což zajišťuje, že více produktů a služeb, jako jsou chytré telefony, tablety, bankomaty nebo e-knihy, je přístupných pro osoby se zdravotním postižením.

Společnost směrnice o přístupnosti webu znamená, že lidé se zdravotním postižením mají snadnější přístup k online datům a službám online, protože je vyžadováno, aby byly přístupné webové stránky a aplikace provozované institucemi veřejného sektoru, jako jsou nemocnice, soudy nebo univerzity.

Společnost Erasmus + výměnný program studentů podporuje mobilitu účastníků se zdravotním postižením.

Pravidla EU rovněž zajišťují lepší přístup k dopravě a lepší práva cestujících pro lidi se zdravotním postižením.

Zjistěte více o politikách EU pro sociálnější Evropu.

Zjistěte více 

Postižení

EHSV vítá strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením, ale identifikuje nedostatky, které by měly být řešeny

Zveřejněno

on

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá novou strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením jako krok vpřed při provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Strategie zohlednila mnoho návrhů navržených EHSV, evropským hnutím zdravotně postižených a občanskou společností. Návrhy zahrnují úplnou harmonizaci nové agendy a posílení dohledu nad jejím uplatňováním na úrovni EU. EHSV je však znepokojen oslabením závazných opatření a tvrdým právem provádějícím strategii.

Na plenárním zasedání, které se konalo dne 7. července, přijal EHSV stanovisko Strategie v oblasti práv osob se zdravotním postižením, ve kterém převzala novou strategii Evropské komise, která má v příštím desetiletí zlepšit život přibližně 100 milionů Evropanů se zdravotním postižením.

Přestože EHSV označil novou strategii za chvályhodnou a ambicióznější než její předchůdce, byl znepokojen perspektivou jejího řádného provádění. Rovněž vyjadřuje politování nad absencí konkrétních a konkrétních opatření k ukončení diskriminace žen a dívek se zdravotním postižením.

Inzerát

„Strategie v oblasti práv osob se zdravotním postižením může prosazovat práva osob se zdravotním postižením v EU a má potenciál dosáhnout skutečné změny, ale to zcela závisí na tom, jak dobře je prováděna a jak ambiciózní jsou jednotlivé akce. Vzala na vědomí návrhy EHSV a hnutí zdravotně postižených. Chybí mu však ambice v závazných právních předpisech, “uvedl zpravodaj pro stanovisko, Ioannis Vardakastanis.

„Musíme proměnit slova ve skutky. Pokud Evropská komise a členské státy nebudou ambiciózní prosazovat opatření, která zpochybňují současný stav, strategie by mohla zaostávat za očekáváními přibližně 100 milionů osob se zdravotním postižením v EU, "varoval."

Nástroj EU pro zotavení a odolnost (RRF) by měl být silně propojen se strategií EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením a měl by pomáhat osobám se zdravotním postižením zotavit se z účinků pandemie, protože patřily k nejhůře zasaženým. Rovněž by mělo být zajištěno a maximalizováno spojení s prováděním a sledováním akčního plánu pro pilíř sociálních práv EU, uvedl EHSV ve stanovisku.

Inzerát

Mělo by být zajištěno dostatečné množství lidských a finančních zdrojů pro současný monitorovací systém pro akce EU související s UNCRPD. EHSV důrazně doporučil, aby Evropská komise přezkoumala stávající prohlášení o kompetencích a ratifikovala opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, aby posoudily, jak mohou instituce EU a členské státy spolupracovat, aby lépe začleňovaly osoby se zdravotním postižením. Tyto kroky poskytnou EU rozhodnější slovo při dodržování ustanovení UNCRPD členskými státy. Komise musí být také rozhodná proti plánům investic, které jsou v rozporu s UNCRPD, jako jsou investice do zařízení ústavní péče.

EHSV vyzval k přijetí konkrétních opatření zaměřených na potřeby žen a dívek se zdravotním postižením prostřednictvím stěžejní iniciativy ve druhé polovině období strategie EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením, aby bylo zajištěno zahrnutí genderového rozměru. Zaměření na ženy by mělo zahrnovat rozměr genderového násilí a ženy jako neformální pečovatelky o příbuzné se zdravotním postižením.

EHSV s potěšením viděl návrh na zdrojové centrum s názvem AccessibleEU, což je jedna ze stěžejních iniciativ nové strategie, přestože nesplnil požadavek EHSV na přístupovou radu EU s širšími pravomocemi. Cílem AccessibleEU by bylo spojit vnitrostátní orgány odpovědné za provádění a prosazování pravidel přístupnosti a odborníky a odborníky na přístupnost a sledovat provádění právních předpisů EU zajišťujících přístupnost. Komise musí být jasná a transparentní ohledně toho, jak plánuje financovat a personálně zabezpečit tuto agenturu a jak zajistí zastoupení osob se zdravotním postižením, zdůraznil EHSV.

EHSV rozhodně podporuje stěžejní iniciativu týkající se průkazu zdravotního postižení EU a je přesvědčen, že má potenciál podpořit velké změny. Lituje však, že dosud neexistuje žádný závazek ohledně toho, jak zajistit, aby byl členskými státy uznán. Výbor zdůrazňuje, že je nutné provést průkaz zdravotně postižených prostřednictvím nařízení, které by zajistilo jeho přímou použitelnost a vymahatelnost v celé EU.

Osobám se zdravotním postižením by měla být dána možnost hrát v politickém životě jejich komunit plnou roli. práva.

Je zásadní zaměřit se na kvalitní pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, zejména s ohledem na pandemii COVID-19. EHSV zdůrazňuje, že hlavním cílem není jen vyšší míra zaměstnanosti, ale také kvalitní zaměstnání, které lidem se zdravotním postižením umožňuje zlepšit jejich sociální situaci prostřednictvím práce. EHSV navrhuje zahrnout ukazatele kvality zaměstnání osob se zdravotním postižením.

EHSV rovněž vyzývá, aby hnutí zdravotně postižených bylo proaktivní a usilovalo o to, aby každá akce této strategie plnila to, co slibuje. Sociální partneři a organizace občanské společnosti by měli plně podporovat provádění nové strategie. EHSV není skutečnou změnou, která přinese skutečnou změnu osobám se zdravotním postižením, ale spíše sílu každé z jejích složek v nadcházejícím desetiletí, uzavřel EHSV.

Pokračovat ve čtení

Postižení

Rovnost: 12. ročník soutěže EU Access City Award otevřený pro aplikace

Zveřejněno

on

12th Přístup City City Award pro aplikace je nyní otevřena soutěž. Ocenění odměňuje města, která vyvinuly zvláštní úsilí, aby byly přístupné a inkluzivní pro osoby se zdravotním postižením. Města EU s více než 50,000 8 obyvateli se mohou přihlásit do 2021. září 1. Vítězové na 2., 3. a 150,000. místě obdrží ceny ve výši 120,000 80,000 EUR, 2021 XNUMX EUR a XNUMX XNUMX EUR. Protože rok XNUMX je Evropský rok železnice, Komise zvláště zmíní město, které vyvinulo značné úsilí, aby zpřístupnilo své vlakové stanice všem.

Komisařka pro rovnost Helena Dalli řekla: „Několik měst v celé EU je průkopníkem ve vytváření přístupnějších prostor. S cenou EU Access City Award toto úsilí oceňujeme a zviditelňujeme. Každý z nás má odpovědnost za to, aby byla Evropa plně přístupná. Proto je přístupnost jednou z priorit nové strategie EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením, která byla předložena v březnu. “

Loňský vítěz ceny Access City Award byl Jönköping ve Švédsku. Vítězové budou vyhlášeni na konferenci o Evropském dni osob se zdravotním postižením 3. prosince 2021. Další informace o této ceně a o tom, jak se přihlásit, najdete na Webové stránky Access City Award 2022.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

Postižení

Unie rovnosti: Evropská komise představuje strategii pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Zveřejněno

on

Dne 3. března představila Evropská komise ambiciózní Strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 zajistit jejich plnou účast ve společnosti na rovnoprávném základě s ostatními v EU i mimo ni, v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a Listinou základních práv Evropské unie, které stanoví rovnost a nediskriminaci jako základní kameny politik EU. Osoby se zdravotním postižením mají právo účastnit se všech oblastí života, stejně jako všichni ostatní. Přestože minulá desetiletí přinesla pokrok v přístupu ke zdravotní péči, vzdělání, zaměstnání, rekreačním aktivitám a účasti na politickém životě, zůstává mnoho překážek. Je čas zintenzivnit evropské kroky.

Nová strategie staví na svém předchůdci, Evropská strategie pro zdravotně postižené 2010-2020a přispívá k implementaci Evropským pilířem sociálních práv pro něž tento týden přijme Komise akční plán, který slouží jako kompas pro politiku zaměstnanosti a sociální politiku v Evropě. Tato strategie podporuje provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením ze strany EU a jejích členských států na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni.

Viceprezidentka pro hodnoty a transparentnost Vera Jourová uvedla: „Ochrana práv osob se zdravotním postižením musí být středem našeho úsilí, a to i v reakci na koronaviry. Mezi postižené nejvíce zasáhla krize COVID-19 osoby se zdravotním postižením. Musíme se snažit zajistit, aby se lidem se zdravotním postižením zlepšila kvalita života a byla zaručena jejich práva! “

Inzerát

„Od svého založení se evropský projekt zaměřil na odstraňování překážek v souladu se svou vizí Unie v rozmanitosti. Mnoho osob se zdravotním postižením však nadále čelí překážkám, například při hledání zaměstnání nebo používání veřejné dopravy, “uvedla komisařka pro rovnost Helena Dalli. Dodala: „Lidé se zdravotním postižením by měli mít možnost účastnit se rovnoměrně ve všech oblastech života. Nezávislý život, učení se v inkluzivním prostředí a práce podle příslušných standardů jsou podmínky, které musíme zajistit pro všechny občany, abychom jim umožnili prosperovat a žít život naplno. “

Posílení rovné účasti a nediskriminace

Desetiletá strategie stanoví klíčové iniciativy tři hlavní témata:

Inzerát
 • Práva EU: Osoby se zdravotním postižením mají stejné právo jako ostatní občané EU na přestěhování do jiné země nebo na účast na politickém životě. Na základě zkušeností z pilotního projektu probíhajícího v osmi zemích navrhne Evropská komise do konce roku 2023 evropskou kartu zdravotního postižení pro všechny země EU, která usnadní vzájemné uznávání stavu zdravotního postižení mezi členskými státy a pomůže lidem se zdravotním postižením využívat jejich práva volný pohyb. Komise bude také úzce spolupracovat s členskými státy, aby zajistila účast osob se zdravotním postižením na volebním procesu v roce 2023.
 • Nezávislý život a samostatnost: Osoby se zdravotním postižením mají právo žít samostatně a zvolit si, kde as kým chtějí žít. Na podporu nezávislého života a začlenění do komunity vypracuje Komise pokyny a zahájí iniciativu na zlepšení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
 • Nediskriminace a rovné příležitosti: Cílem strategie je chránit osoby se zdravotním postižením před jakoukoli formou diskriminace a násilí. Jeho cílem je zajistit rovné příležitosti a přístup ke spravedlnosti, vzdělání, kultuře, sportu a turistice. Rovný přístup musí být rovněž zaručen všem zdravotnickým službám a zaměstnanosti.

Je nemožné účastnit se společnosti na rovnoprávném základě s ostatními, pokud vaše prostředí - fyzické nebo virtuální - není přístupné. Díky pevnému právnímu rámci EU (např Jednotný evropský akt PřístupnostSměrnice o přístupnosti webuPráva cestujících) přístup se zlepšil, nicméně na mnoho oblastí se pravidla EU stále nevztahují a existují rozdíly v přístupnosti budov, veřejných prostor a některých druhů dopravy. Evropská komise proto zřídí v roce 2022 Evropské středisko zdrojů „AccessibleEU“ s cílem vybudovat znalostní základnu informací a osvědčených postupů týkajících se přístupnosti napříč odvětvími.  

Plnění strategie: Úzká spolupráce se zeměmi EU a začleňování do vnitřních a vnějších politik

Plnění ambicí strategie bude vyžadovat silné odhodlání všech členských států. Země EU jsou klíčovými aktéry při provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Komise zřídí platformu pro zdravotně postižené, která spojí vnitrostátní orgány odpovědné za provádění úmluvy, organizace osob se zdravotním postižením a Komisi za účelem podpory provádění strategie a posílení spolupráce a výměny při provádění úmluvy. Platforma bude mít komplexní online přítomnost a zajistí kontinuitu činností po celý rok. Osoby se zdravotním postižením budou součástí dialogu a součástí procesu provádění Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030.

Komise začlení záležitosti týkající se zdravotního postižení do všech politik a hlavních iniciativ EU. Protože práva osob se zdravotním postižením nekončí na evropských hranicích, bude Komise podporovat práva osob se zdravotním postižením na celém světě. Touto strategií EU posílí svou úlohu obhájce práv osob se zdravotním postižením. EU využije nástroje, jako je technická pomoc a finanční programy, podpora prostřednictvím delegace EU, politické dialogy a práce na mnohostranných fórech, aby podpořila partnerské země v jejich úsilí o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a poskytla pokyny k provádění SDGs včetně postižení.

Pozadí

Jak oznámil prezident von der Leyen, Strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 přispívá k budování Unie rovnosti společně s EU Strategie rovnosti LGBTIQ na období 2020–2025se Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025se Strategie rovnosti pohlaví 2020-2025 a Strategický rámec EU pro Romy.

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD), který přijala OSN v roce 2006, byl průlomem v oblasti práv osob se zdravotním postižením: všechny členské státy jsou jeho stranami a jedná se o první úmluvu o lidských právech uzavřenou také EU. Smluvní strany úmluvy jsou povinny podporovat, chránit a plnit lidská práva všech osob se zdravotním postižením a zajišťovat jejich rovnost podle zákona. Touto strategií poskytuje Komise rámec podporující opatření EU a členských států k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Společnost Evropská strategie pro zdravotně postižené 2010-2020 vydláždil cestu do bezbariérové ​​Evropy, například směrnicemi jako Jednotný evropský akt Přístupnost, který vyžaduje, aby klíčové produkty a služby, jako jsou telefony, počítače, elektronické knihy, bankovní služby a elektronická komunikace, byly přístupné a použitelné pro osoby s různými postiženími. Práva cestujících v EU zajišťují osobám se zdravotním postižením přístup k silniční, letecké, železniční nebo námořní dopravě. Prostřednictvím politik pro mezinárodní spolupráci vedla EU rovněž celosvětovou cestu v podpoře začleňování a plné účasti osob se zdravotním postižením.

Více informací

Sdělení: Unie rovnosti: Strategie v oblasti práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Snadno čitelná verze: Strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Otázky a odpovědi: Strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Factsheet: Strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030

Zprávy ve snadno čitelném znění: Evropská komise navrhuje novou strategii na ochranu práv osob se zdravotním postižením

Více informací o iniciativách EU pro osoby se zdravotním postižením

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending