Spojte se s námi

Drogy

Komise navrhuje silnější mandát pro Agenturu EU pro drogy, protože se množí nezákonný trh

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise je navrhování posílit mandát Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost a přeměnit jej na Agenturu Evropské unie pro drogy. Navrhované změny zajistí, že agentura bude moci hrát důležitější roli při identifikaci a řešení současných a budoucích problémů souvisejících s nelegálními drogami v EU. To zahrnuje vydávání výstrah, když jsou nebezpečné látky vědomě prodávány k nezákonnému použití, sledování návykového užívání látek užívaných společně s nezákonnými drogami a rozvoj preventivních kampaní na úrovni EU. Protidrogová agentura EU bude také hrát silnější mezinárodní roli.

Propagace našeho evropského způsobu života Viceprezident Margaritis Schinas řekl: „Výroba drog a obchod s drogami se přizpůsobily narušení během pandemie. Skupiny organizovaného zločinu rychle přizpůsobily své drogové operace nové situaci. Nyní více než kdy jindy potřebujeme jasné, aktuální a spolehlivé důkazy a analytické kapacity o nelegálních drogách v EU. Proto dnes navrhujeme silnější mandát pro Agenturu EU pro drogy. Budeme pokračovat v boji proti nezákonnému obchodu s drogami a v řešení dopadu nezákonných drog na veřejné zdraví a bezpečnost Evropanů. Naše posílená agentura bude i nadále klíčovým partnerem v tomto úkolu.“

Komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová uvedla: „Obchod s drogami zůstává největším kriminálním trhem v EU. Organizovaný drogový zločin je nadnárodní, podporuje korupci a vraždy. Gangy jsou stále zběhlejší v distribuci zakázaných drog, ale také ve výrobě látek, které dosud nebyly zařazeny do kategorií, které představují vážná rizika. Dnešním návrhem poskytujeme Drogové agentuře EU nástroje, které potřebuje k podrobnému sledování vyvíjejícího se drogového prostředí, k boji proti škodlivým účinkům drog a k účinné spolupráci s dalšími agenturami EU, zejména s Europolem.

V rámci tohoto rozšířeného mandátu bude agentura schopna:

Inzerát
  • Vypracujte hodnocení hrozeb o novém vývoji v souvislosti s nelegálními drogami, který by mohl mít negativní dopad na veřejné zdraví, bezpečnost a zabezpečení, což by pomohlo zvýšit připravenost EU reagovat na nové hrozby;
  • Vydávat upozornění v případě, že se na trh dostanou zvláště nebezpečné látky;
  • Monitorujte a řešte použití více látektj. návykové užívání jiných látek v souvislosti s užíváním drog, vzhledem k tomu, že užívání více látek je mezi uživateli drog velmi rozšířené a má škodlivý dopad na veřejné zdraví;
  • Vytvořit síť forenzních a toxikologických laboratoří, sdružující národní laboratoře. Síť bude podporovat výměnu informací o novém vývoji a trendech a bude podporovat školení soudních drogových expertů;
  • Vyvinout preventivní a osvětové kampaně na úrovni EU týkající se nelegálních drog, což agentuře umožňuje jednat na základě analýzy, kterou vytvoří. Agentura bude rovněž schopna podporovat členské státy při přípravě vnitrostátních kampaní;
  • Poskytujte výzkum a podporu nejen v otázkách souvisejících se zdravím, ale také v nich drogové trhy a zásobování drogami, čímž se problematika drog řeší komplexněji;
  • Hrát silnější mezinárodní roli a podporovat vedoucí úlohu EU v protidrogové politice na mnohostranné úrovni;
  • Spolehněte se na a silnější síť národních kontaktních míst, pověřený poskytováním příslušných údajů agentuře.

Další kroky

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby přezkoumaly a přijaly nový mandát.

Pozadí

Inzerát

Nelegální drogy jsou komplexním bezpečnostním a zdravotním problémem, který se týká milionů lidí v EU i na celém světě. The Evropská zpráva o drogách 2021 odhaduje, že 83 milionů dospělých v EU (tj. 28.9 % dospělé populace) užilo nelegální drogy alespoň jednou za život. V roce 2019 došlo v EU k nejméně 5,150 2012 úmrtím v důsledku předávkování, přičemž od roku 30 každý rok narůstá. Zároveň jsou objemy kokainu a heroinu zavedené v EU na historickém maximu a výroba drog v Konkrétní syntetické drogy (amfetaminy a extáze) se v rámci EU uskutečňují jak pro domácí spotřebu, tak pro vývoz. Trh s drogami se odhaduje na minimální maloobchodní hodnotu XNUMX miliard EUR ročně a zůstává největším kriminálním trhem v EU a hlavním zdrojem příjmů pro skupiny organizovaného zločinu. Tento vývoj vyžaduje účinná opatření na úrovni EU.

Společnost Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je předním orgánem v oblasti nelegálních drog v EU. Poskytuje nezávislé, spolehlivé, vědecké důkazy a analýzy o nelegálních drogách, drogové závislosti a jejich důsledcích, což podporuje tvorbu politiky o kontrole drog na úrovni EU založenou na důkazech a přispívá k ochraně všech lidí žijících v Evropě před škodami souvisejícími s drogami.

Dnešní návrh staví na zjištěních Komise ohodnocení EMCDDA zveřejněného v květnu 2019. Hodnocení dospělo k závěru, že agentura je široce uznávána jako centrum vědecké excelence v Evropě i na mezinárodní úrovni, poskytuje faktické, objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje na evropské úrovni o drogách, drogové závislosti a jejich důsledcích, a úspěšně sledovat vznikající hrozby a trendy. Hodnocení rovněž určilo oblasti pro zlepšení na základě vývoje drogového fenoménu, včetně dalšího rozvoje práce na monitorování problémů na straně nabídky a více drog, zvýšení viditelnosti agentury u odborníků a široké veřejnosti a posílení její spolupráce s mezinárodními organizacemi.

Na základě tohoto hodnocení se Protidrogová strategie EU na roky 2021 až 2025 – schválený Radou v prosinci 2020 – vyzývá Komisi, aby navrhla revizi mandátu agentury, aby bylo zajištěno, že bude hrát silnější úlohu při řešení současných a budoucích problémů souvisejících s fenoménem drog.

Více informací

Návrh pro nařízení o Drogové agentuře Evropské unie (viz také příloha k návrhu, posouzení dopadů a jeho shrnutí).

Provize webových stránkách o protidrogové politice.

Národní protidrogová linka pomoci

Horká linka pro závislosti

T. (844) 289-0879

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending