Spojte se s námi

Ekonomika

Spravedlivé a udržitelné hospodářství: Komise stanoví pravidla pro společnosti, aby respektovaly lidská práva a životní prostředí v globálních hodnotových řetězcích

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise přijala návrh směrnice o podnikové udržitelnosti due diligence. Cílem návrhu je podporovat udržitelné a odpovědné firemní chování v rámci globálních hodnotových řetězců. Společnosti hrají klíčovou roli při budování udržitelné ekonomiky a společnosti. Budou povinni identifikovat a v případě potřeby předcházet nepříznivým dopadům svých činností na lidská práva, jako je dětská práce a vykořisťování pracovníků, a na životní prostředí, například znečištění a ztrátu biologické rozmanitosti, ukončit je nebo je zmírnit. Podnikům tato nová pravidla přinesou právní jistotu a rovné podmínky. Pro spotřebitele a investory poskytnou větší transparentnost. Nová pravidla EU urychlí zelený přechod a ochrání lidská práva v Evropě i mimo ni.

Řada členských států již zavedla vnitrostátní pravidla pro náležitou péči a některé společnosti přijaly opatření z vlastní iniciativy. Je však potřeba většího rozsahu zlepšení, kterého je obtížné dosáhnout dobrovolnou akcí. Tento návrh zavádí povinnost náležité péče v oblasti udržitelnosti společnosti s cílem řešit negativní dopady na lidská práva a životní prostředí.

Nová pravidla due diligence se budou vztahovat na následující společnosti a sektory:

 • společnosti z EU:
  • Skupina 1: všechny společnosti s ručením omezeným v EU značné velikosti a ekonomické síly (s více než 500 zaměstnanci a čistým celosvětovým obratem vyšším než 150 milionů EUR).
  • Skupina 2: Ostatní společnosti s ručením omezeným působící v definovaných sektorech s vysokým dopadem, které nesplňují oba limity skupiny 1, ale mají více než 250 zaměstnanců a čistý obrat 40 milionů EUR po celém světě a více. Pro tyto společnosti začnou pravidla platit o 2 roky později než pro skupinu 1.
 • Společnosti mimo EU aktivní v EU s prahovou hodnotou obratu v souladu se skupinou 1 a 2, vytvořené v EU.

Malé a střední podniky (MSP) nespadají přímo do působnosti tohoto návrhu.

Tento návrh se vztahuje na vlastní provoz společnosti, její dceřiné společnosti a jejich hodnotové řetězce (přímé a nepřímé navázané obchodní vztahy). Aby byla dodržena povinnost podnikové náležité péče, společnosti potřebují:

 • začlenit náležitou péči do politik;
 • identifikovat skutečné nebo potenciální nepříznivé dopady na lidská práva a životní prostředí;
 • předcházet nebo zmírňovat potenciální dopady;
 • ukončit nebo minimalizovat skutečné dopady;
 • zavést a udržovat postup pro vyřizování stížností;
 • sledovat účinnost politiky a opatření náležité péče a;
 • a veřejně komunikovat o due diligence.

Konkrétněji to znamená více účinná ochrana lidských práv obsažená v mezinárodních úmluvách. Pracovníci musí mít například přístup k bezpečným a zdravým pracovním podmínkám. Podobně tento návrh pomůže vyhnout se nepříznivým dopadům na životní prostředí v rozporu s klíčové ekologické úmluvy. Společnosti v oblasti působnosti budou muset přijmout vhodná opatření („závaznost prostředků“) s ohledem na závažnost a pravděpodobnost různých dopadů, opatření, která má společnost k dispozici za konkrétních okolností, a na potřebu stanovit priority.

Vnitrostátní správní orgány jmenované členskými státy budou odpovědné za dohled nad těmito novými pravidly a mohou ukládat pokuty v případě nedodržení. Kromě toho budou mít oběti příležitost využít právní žalobu na náhradu škody kterým bylo možné předejít vhodnými opatřeními náležité péče.

Inzerát

Společnosti skupiny 1 navíc potřebují mít plán, který zajistí, že jejich obchodní strategie bude správná kompatibilní s omezením globálního oteplování na 1.5 °C v souladu s Pařížskou dohodou.

Aby se due diligence stala součástí celého fungování společností, musí být zapojeni ředitelé společností. Proto návrh také zavádí povinnosti ředitelů nastavit a dohlížet na implementaci due diligence a začlenit ji do podnikové strategie. Kromě toho musí ředitelé při plnění své povinnosti jednat v nejlepším zájmu společnosti zohledňovat lidská práva, klimatické změny a důsledky svých rozhodnutí pro životní prostředí. Tam, kde mají ředitelé společností proměnlivou odměnu, budou motivováni k tomu, aby přispívali k boji proti změně klimatu odkazem na podnikový plán.

Součástí návrhu je také doprovodná opatření, který podpoří všechny společnosti, včetně malých a středních podniků, které mohou být nepřímo ovlivněny. Opatření zahrnují rozvoj jednotlivě nebo společně vyhrazených webových stránek, platforem nebo portálů a potenciální finanční podporu pro malé a střední podniky. Za účelem poskytování podpory společnostem může Komise přijmout pokyny, včetně vzorových smluvních doložek. Komise může rovněž doplnit podporu poskytovanou členskými státy o nová opatření, včetně pomoci společnostem ve třetích zemích.

Cílem návrhu je zajistit, aby Unie, včetně soukromého i veřejného sektoru, jednala na mezinárodní scéně a plně respektovala své mezinárodní závazky, pokud jde o ochranu lidských práv a podporu udržitelného rozvoje, jakož i pravidla mezinárodního obchodu.

V rámci svého balíčku „Spravedlivé a udržitelné hospodářství“ dnes Komise rovněž předkládá a Komunikace o slušné práci po celém světě. Stanovuje vnitřní a vnější politiky, které EU používá k provádění důstojné práce na celém světě, přičemž tento cíl klade do středu inkluzivní, udržitelné a odolné obnovy po pandemii.

Místopředsedkyně pro Hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Tento návrh směřuje k dosažení dvou cílů. Za prvé, řešit obavy spotřebitelů, kteří nechtějí kupovat produkty, které jsou vyrobeny za účasti nucené práce nebo například ničí životní prostředí. Zadruhé, podporovat podniky poskytováním právní jistoty ohledně jejich povinností na jednotném trhu. Tento zákon promítne evropské hodnoty do hodnotových řetězců a bude tak činit spravedlivým a přiměřeným způsobem.

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders řekl: „Tento návrh skutečně mění způsob, jakým společnosti provozují své obchodní aktivity v rámci svého globálního dodavatelského řetězce. S těmito pravidly se chceme postavit za lidská práva a stát se v čele zeleného přechodu. Už nemůžeme zavírat oči před tím, co se děje v našich hodnotových řetězcích. Potřebujeme změnit náš ekonomický model. Na podporu této iniciativy narůstá dynamika trhu a spotřebitelé tlačí na udržitelnější produkty. Jsem přesvědčen, že mnoho vedoucích firem tuto věc podpoří.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton řekl: „Zatímco některé evropské společnosti jsou již lídry v udržitelných firemních postupech, mnohé stále čelí problémům s porozuměním a zlepšováním své environmentální stopy a výsledků v oblasti lidských práv. Díky komplexním globálním hodnotovým řetězcům je pro společnosti obzvláště obtížné získat spolehlivé informace o operacích jejich dodavatelů. Roztříštěnost vnitrostátních pravidel dále zpomaluje pokrok v přijímání osvědčených postupů. Náš návrh zajistí, že velcí hráči na trhu převezmou vedoucí roli při zmírňování rizik napříč svými hodnotovými řetězci a zároveň podpoří malé společnosti při přizpůsobování se změnám.“

Další kroky

Návrh bude předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě. Jakmile bude směrnice přijata, budou mít členské státy dva roky na to, aby provedly směrnici do vnitrostátního práva a sdělily příslušné texty Komisi.

Pozadí

Evropské společnosti jsou globálními lídry v oblasti udržitelnosti. Udržitelnost je zakotvena v hodnotách EU a společnosti prokazují závazek respektovat lidská práva a snižovat jejich dopad na planetu. Navzdory tomu je pokrok společností v integraci udržitelnosti, a zejména lidských práv a péče o životní prostředí, do procesů správy a řízení společností pomalý.

K řešení těchto výzev vyzval Evropský parlament v březnu 2021 Komisi, aby předložila legislativní návrh o povinné náležité péči hodnotového řetězce. Podobně dne 3. prosince 2020 Rada ve svých závěrech vyzvala Komisi, aby předložila návrh právního rámce EU pro udržitelnou správu a řízení společností, včetně meziodvětvové hloubkové kontroly společností v rámci globálních hodnotových řetězců.

Návrh Komise na tyto výzvy reaguje, přičemž pečlivě zohledňuje odpovědi shromážděné během jednání otevřená veřejná konzultace o iniciativě udržitelného podnikového řízení zahájila Komise dne 26. října 2020. Při přípravě návrhu Komise rovněž zvážila širokou základnu důkazů shromážděných prostřednictvím dvou zadaných studií o povinnostech ředitelů a udržitelném řízení společnosti (červenec 2020) a o požadavcích na náležitou péči v dodavatelském řetězci (Únor 2020).

Více informací

Návrh směrnice o podnikové udržitelnosti due diligence + příloha

Otázky a odpovědi týkající se náležité péče o udržitelnosti společnosti

Informační list o firemní udržitelnosti due diligence

Webová stránka o firemní udržitelnosti due diligence

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending