Spojte se s námi

Evropská komise

Twinning zelené a digitální přechody v novém geopolitickém kontextu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dne 29. června Komise přijala Zpráva o strategickém výhledu 2022 – Twinning zelené a digitální přechody v novém geopolitickém kontextu. Zatímco se připravujeme na urychlení obou přechodů, zpráva identifikuje deset klíčových oblastí činnosti s cílem maximalizovat synergie a soulad mezi našimi klimatickými a digitálními ambicemi. EU tak posílí svou meziodvětvovou odolnost a otevřenou strategickou autonomii a bude lépe připravena čelit novým globálním výzvám do roku 2050.

Maroš Šefčovič (obrázku), řekl: „Abychom do roku 2050 dosáhli klimatické neutrality, musíme uvolnit sílu digitalizace. Udržitelnost musí být zároveň jádrem digitální transformace. To je důvod, proč se tato Strategická prognostická zpráva hlouběji zabývá tím, jak nejlépe sladit naše dvojité cíle, zvláště když v důsledku současných geopolitických posunů nabývají významného bezpečnostního rozměru. Například od roku 2040 by mohla být recyklace hlavním zdrojem kovů a nerostů, což je pro nové technologie nevyhnutelné, pokud Evropa opraví své nedostatky v oblasti surovin. Pochopení této souhry mezi dvěma přechody a zároveň snaha o otevřenou strategickou autonomii je správnou cestou vpřed.“

Zelené a digitální přechody jsou na prvním místě politického programu Komise stanoveného předsedou von der Leyen v roce 2019. Ve světle ruské agrese proti Ukrajině, Evropa zrychluje své přijetí globálního vedoucího postavení v oblasti klimatu a digitálních technologií, přičemž se pevně zaměřuje na klíčové výzvy, od energetiky a potravin až po obranu a špičkové technologie. Z tohoto pohledu předkládá Strategická prognostická zpráva 2022 holistickou a na budoucnost orientovanou analýzu interakcí mezi dvěma přechody, přičemž bere v úvahu úlohu nových a vznikajících technologií. stejně jako klíčové geopolitické, sociální, ekonomické a regulační faktory utvářející jejich twinning – tj. jejich schopnost vzájemně se posilovat.

Technologie nezbytné pro twinning směrem k 2050

Na jedné straně digitální technologie pomáhají EU dosáhnout klimatické neutrality, snížit znečištění a obnovit biologickou rozmanitost. Na druhou stranu jejich rozšířené používání zvyšuje spotřebu energie a zároveň vede k většímu množství elektronického odpadu a větší ekologické stopě.

Energie, dopravu, průmysl, struktuře, a zemědělství – pět největších producentů skleníkových plynů v EU – jsou klíčem k úspěšnému propojení zeleného a digitálního přechodu. Technologie budou hrát klíčovou roli při snižování uhlíkové stopy tohoto sektoru. Do roku 2030 bude většina snížení CO2 emise budou pocházet z dnes dostupných technologií. Dosažení klimatické neutrality a kruhovitosti do roku 2050 však umožní nové technologie, které jsou v současnosti ve fázi experimentů, demonstrací nebo prototypů.

Například:

Inzerát
 • V energetickém sektoru by nové senzory, satelitní data a blockchain mohly pomoci posílit energetickou bezpečnost EU tím, že zlepší prognózování výroby a poptávky po energii, zabrání narušení způsobeným počasím nebo usnadní přeshraniční výměny.
 • V odvětví dopravy umožní nová generace baterií nebo digitálních technologií, jako je umělá inteligence a internet věcí, zásadní posuny směrem k udržitelnosti a multimodální mobilitě napříč různými druhy dopravy, a to i v letectví na krátké vzdálenosti.
 • V různých průmyslových odvětvích by digitální dvojčata – virtuální protějšek fyzického objektu nebo procesu, využívající data v reálném čase a strojové učení – mohla pomoci zlepšit návrh, výrobu a údržbu.
 • Ve stavebnictví by informační modelování budov mohlo zlepšit energetickou a vodní účinnost, což by ovlivnilo výběr designu a využití budov.
 • A konečně, v sektoru zemědělství může kvantové počítání v kombinaci s bioinformatikou zlepšit porozumění biologickým a chemickým procesům potřebným ke snížení pesticidů a hnojiv.

Geopolitické, sociální, ekonomické a regulační faktory ovlivňující twinning

Projekt současná geopolitická nestabilita potvrzuje potřebu nejen urychlit dvojité přechody, ale také snížit naše strategické závislosti. V krátkodobém horizontu to bude nadále ovlivňovat ceny energií a potravin s výrazným sociálním dopadem. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu např. udržitelný přístup k surovinám materiál kritické pro dvojité přechody budou mít i nadále prvořadý význam a budou zvyšovat tlak na přechod ke kratším a méně zranitelným dodavatelským řetězcům a k „friend-shoringu“, kdykoli to bude možné.

Twinning bude také vyžadovat hospodářský model EU na pohoduudržitelnost a cirkularita. Postoj EU v formování globálních standardů bude hrát důležitou roli, zatímco sociální férovost a dovednosti agendy bude vedle mobilizace jednou z podmínek úspěchu veřejné a soukromé investice. Očekává se, že do roku 650 bude ročně potřeba téměř 2030 miliard EUR na další investice do budoucnosti.

Deset klíčových oblastí činnosti

Zpráva identifikuje oblasti, kde je zapotřebí politická reakce k maximalizaci příležitostí a minimalizaci potenciálních rizik plynoucích z twinningu:

 1. Posílení odolnost a otevřená strategická autonomie v odvětvích kritických pro dvojité přechody, například prostřednictvím práce Observatoře kritických technologií EU nebo společné zemědělské politiky při zajišťování potravinové bezpečnosti.
 2. Vzdorovat zelená a digitální diplomacie, využíváním regulačních a normalizačních pravomocí EU při současné podpoře hodnot EU a posilování partnerství.
 3. Strategicky říditdodávky kritických materiálů a komoditpřijetím dlouhodobého systémového přístupu, aby se zabránilo nové pasti závislosti.
 4. Posílení hospodářská a sociální soudržnost, například posílením sociální ochrany a sociálního státu, přičemž důležitou roli hrají také strategie regionálního rozvoje a investice.
 5. Přizpůsobení systémy vzdělávání a odborné přípravy aby odpovídaly rychle se měnící technologické a sociálně-ekonomické realitě a také podporovaly mobilitu pracovních sil napříč sektory.
 6. Mobilizace další investice do budoucna do nových technologií a infrastruktur – a zejména do výzkumu a inovací a synergií mezi lidským kapitálem a technologií – s projekty napříč zeměmi, které jsou klíčové pro sdružování zdrojů EU, vnitrostátních a soukromých zdrojů.
 7. Rozvoj monitorovací rámce pro měření blahobytu nad rámec HDP a posouzení podpůrných účinků digitalizace a její celkové uhlíkové, energetické a environmentální stopy.
 8. Zajištění a budoucí regulační rámec pro jednotný trh, které přispívají k udržitelným obchodním modelům a spotřebitelským vzorcům, například neustálým snižováním administrativní zátěže, aktualizací našeho souboru nástrojů pro politiku státní podpory nebo používáním umělé inteligence na podporu tvorby politik a zapojení občanů.
 9. Vzdorovat globální přístup ke stanovování standardů a těžit z výhody prvního hybatele EU v oblasti konkurenceschopné udržitelnosti, zaměřené na zásadu „snížit, opravit, znovu použít a recyklovat“.
 10. Podpora robustnosti rámec pro kybernetickou bezpečnost a bezpečné sdílení dat mimo jiné zajistit, aby kritické entity mohly předcházet poruchám, odolávat je a zotavovat se z nich, a nakonec vybudovat důvěru v technologie spojené s dvojitými přechody.

Další kroky

Komise bude pokračovat v prosazování své strategické předpovědní agendy a zároveň bude informovat o iniciativách pracovního programu Komise na příští rok.

Ve dnech 17.–18. listopadu 2022 bude Komise spolupořádat výroční konferenci Evropského systému pro strategii a politickou analýzu (ESPAS), na níž projedná závěry zprávy o strategickém výhledu pro rok 2022 a připraví půdu pro vydání pro rok 2023.

Pozadí

Strategické prognózy podporují Komisi na její perspektivní a ambiciózní cestě k dosažení prezidenta von der Leyena šest hlavních ambicí. Od roku 2020 se na základě úplných předpovědních cyklů připravují výroční zprávy o strategickém výhledu, které informují o prioritách Komise definovaných ve výroční zprávě o stavu Unie, v pracovním programu Komise a víceletém plánování.

Letošní zpráva navazuje na strategické předpovědní zprávy pro rok 2020 a 2021, které se zaměřily na odolnost jako nový kompas pro tvorbu politik EU, respektive na otevřenou strategickou autonomii EU.

Analýza předložená ve zprávě o strategickém předvídání pro rok 2022 vycházela z meziodvětvového předvídání vedeného odborníky, které provedlo Společné výzkumné středisko, doplněného o rozsáhlé konzultace s členskými státy a dalšími institucemi EU v rámci evropské strategie a politiky. analytického systému (ESPAS), jakož i s občany prostřednictvím výzvy k předložení důkazů zveřejněné na Vyjádřete svůj názor. Výsledky prognostického cvičení jsou uvedeny v Zpráva Věda pro politiku Společného výzkumného střediska: „Směrem k zelené a digitální budoucnosti. Klíčové požadavky pro úspěšný přechod dvojčat v Evropské unii.

Více informací

Strategická prognostická zpráva 2022: Twinning zelených a digitálních přechodů v novém geopolitickém kontextu

Webová stránka Strategic Foresight Report pro rok 2022

Otázky a odpovědi ve zprávě o strategickém výhledu do roku 2022

Web o strategickém předvídání

Zpráva JRC Science for Policy: Směrem k zelené a digitální budoucnosti. Klíčové požadavky pro úspěšný přechod dvojčat v Evropské unii

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending