Spojte se s námi

Evropská komise

Evropská srovnávací tabulka inovací: Inovační výkonnost se v členských státech a regionech stále zlepšuje

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise vydala Evropská srovnávací tabulka inovací do roku 2021, což ukazuje, že se evropská inovační výkonnost v celé EU nadále zlepšuje. Od roku 12.5 se inovační výkon v průměru zvýšil o 2014%. V rámci EU nadále dochází ke sbližování, přičemž země s nižšími výkony rostou rychleji než země s vyššími výkony, čímž se mezi nimi překonává rozdíl v inovacích. Podle Srovnávací přehled regionálních inovací do roku 2021 tento trend, který byl rovněž zveřejněn 21. června, se vztahuje na inovace v regionech EU. V globálním prostředí si EU vede lépe než její konkurenti jako Čína, Brazílie, Jihoafrická republika, Rusko a Indie, zatímco v Koreji, Kanadě, Austrálii, Spojených státech a Japonsku je před EU výkonnostní náskok.

Letošní evropská srovnávací tabulka inovací je založena na revidovaném rámci, který zahrnuje nové ukazatele digitalizace a udržitelnosti životního prostředí, čímž je srovnávací přehled více v souladu s politickými prioritami EU. Evropská srovnávací tabulka inovací poskytuje srovnávací analýzu inovačního výkonu v zemích EU, dalších evropských zemích a regionálních sousedech. Posuzuje relativní silné a slabé stránky národních inovačních systémů a pomáhá zemím identifikovat oblasti, které musí řešit. První evropský srovnávací přehled inovací byl vydán v roce 2014. Další informace o evropském inovačním srovnávacím přehledu a regionálním inovačním srovnávacím přehledu 2021 najdete v dokumentu tisková zpráva a Q & A.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát

koronavirus

Program USA a EU pro boj s globální pandemií: očkování světa, záchrana životů nyní a opětovné vybudování lepší zdravotní bezpečnosti

Zveřejněno

on

Očkování je nejúčinnější reakcí na pandemii COVID. Spojené státy a EU jsou technologickými lídry na vyspělých platformách očkování, vzhledem k desetiletím investic do výzkumu a vývoje.

Je životně důležité, abychom agresivně sledovali program očkování světa. Koordinované vedení USA a EU pomůže rozšířit dodávky, dodávat koordinovaněji a efektivněji a zvládat omezení dodavatelských řetězců. To předvede sílu transatlantického partnerství při usnadňování globálního očkování a zároveň umožní větší pokrok díky mnohostranným a regionálním iniciativám.

V návaznosti na výsledek květnového summitu G2021 pro zdraví v roce 20, summitu G7 a US-EU v červnu a na nadcházejícím summitu G20 USA a EU rozšíří spolupráci v oblasti globálních opatření směřujících k očkování světa a záchraně životů nyní, a budování lepší zdravotní bezpečnosti.  

Inzerát

Pilíř I: Společný závazek sdílení vakcín mezi EU a USA: Spojené státy a EU budou globálně sdílet dávky za účelem zvýšení míry očkování, přičemž prioritou je sdílení prostřednictvím COVAX a naléhavé zlepšení míry očkování v zemích s nízkými a nižšími středními příjmy. Spojené státy darují více než 1.1 miliardy dávek a EU daruje více než 500 milionů dávek. To je navíc k dávkám, které jsme financovali prostřednictvím COVAX.

Vyzýváme země, které jsou schopné očkovat svou populaci, aby zdvojnásobily své závazky týkající se sdílení dávek nebo aby smysluplně přispěly k připravenosti na očkování. Budou klást důraz na předvídatelné a efektivní sdílení dávek s cílem maximalizovat udržitelnost a minimalizovat plýtvání.

Pilíř II: Společný závazek EU/USA k připravenosti na očkování: Spojené státy a EU budou podporovat a koordinovat s příslušnými organizacemi programy dodávek vakcín, studeného řetězce, logistiky a imunizace za účelem převodu dávek z lahviček do střelných zbraní. Budou sdílet zkušenosti získané ze sdílení dávek, včetně podávání prostřednictvím COVAX, a podporovat spravedlivou distribuci vakcín.

Inzerát

Pilíř III: Společné partnerství EU/USA o posílení celosvětové nabídky očkovacích látek a léčiv: EU a Spojené státy využijí svoji nově spuštěnou společnou pracovní skupinu pro výrobu a dodavatelský řetězec COVID-19 na podporu výroby a distribuce vakcín a terapeutických produktů a překonávání výzev dodavatelského řetězce. Níže uvedené společné úsilí bude zahrnovat monitorování globálních dodavatelských řetězců, hodnocení globální poptávky po dodávkách přísad a výrobních materiálů a identifikaci a řešení překážek v reálném čase a dalších rušivých faktorů pro celosvětovou produkci vakcín a léčiv, jakož i koordinaci potenciálních řešení. a iniciativy na podporu celosvětové produkce očkovacích látek, kritických vstupů a doplňkových dodávek.

Pilíř IV: Společný návrh EU/USA k dosažení celosvětové zdravotní bezpečnosti. Spojené státy a EU podpoří zřízení Fondu finančního zprostředkovatele (FIF) do konce roku 2021 a podpoří jeho udržitelnou kapitalizaci. EU a Spojené státy budou rovněž podporovat globální dohled nad pandemií, včetně koncepce globálního pandemického radaru. EU a Spojené státy prostřednictvím HERA a Úřadu pro biomedicínský pokročilý výzkum a vývoj ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb budou spolupracovat v souladu s naším závazkem G7 urychlit vývoj nových vakcín a vydat doporučení ohledně posílení světové kapacity dodávat tyto vakcíny v reálném čase. 

Vyzýváme partnery, aby se připojili k vytvoření a financování FIF na podporu přípravy zemí na COVID-19 a budoucí biologické hrozby.

Pilíř V: Společný plán EU/USA/partnerů pro regionální produkci vakcín. EU a Spojené státy budou koordinovat investice do regionální výrobní kapacity se zeměmi s nízkými a nižšími středními příjmy, jakož i cílené úsilí o posílení kapacity pro lékařská protiopatření v rámci infrastruktury Build Back and Better World a nově vytvořeného partnerství Global Gateway. EU a Spojené státy sjednotí úsilí o posílení místní kapacity výroby očkovacích látek v Africe a budou pokračovat v diskusích o rozšíření výroby očkovacích látek a léčeb proti COVID-19 a zajistí jejich spravedlivý přístup.

Vyzýváme partnery, aby se připojili k podpoře koordinovaných investic k rozšíření globální a regionální výroby, včetně vakcín mRNA, virových vektorů a/nebo proteinových podjednotek COVID-19.

Více informací

Společné prohlášení o zahájení společné pracovní skupiny pro výrobu a dodavatelský řetězec COVID-19

Pokračovat ve čtení

Evropská komise

Přezkum pravidel EU v oblasti pojištění: Povzbuzování pojišťoven k investicím do budoucnosti Evropy

Zveřejněno

on

Evropská komise přijala komplexní přezkum pojistných pravidel EU (známý jako Solventnost II), aby pojišťovací společnosti mohly rozšířit dlouhodobé investice do obnovy Evropy z pandemie COVID-19.

Dnešní revize si rovněž klade za cíl zvýšit odolnost odvětví pojišťovnictví a zajištění (tj. Pojištění pro pojišťovny), aby dokázalo překonat budoucí krize a lépe chránit pojistníky. Kromě toho budou pro některé menší pojišťovny zavedena zjednodušená a přiměřenější pravidla.

Pojistné smlouvy jsou zásadní pro mnoho Evropanů a pro evropské podniky. Chrání lidi před finanční ztrátou v případě nepředvídaných událostí. Pojišťovací společnosti také hrají důležitou roli v naší ekonomice tím, že nasměrují úspory na finanční trhy a do reálné ekonomiky, čímž evropským podnikům poskytnou dlouhodobé financování.

Inzerát

Dnešní recenze se skládají z následujících prvků:

  • Legislativní návrh na změnu směrnice Solventnost II (směrnice 2009/138/ES);
  • sdělení o přezkumu směrnice Solventnost II, a;
  • legislativní návrh nové směrnice o vymáhání a řešení pojistných událostí.

Komplexní přehled Solvency II

Cílem dnešního přezkumu je posílit příspěvek evropských pojistitelů k financování obnovy, pokroku v unii kapitálových trhů a směřování finančních prostředků směrem k evropské zelené dohodě. V krátkodobém horizontu by v EU mohl být uvolněn kapitál odhadem až 90 miliard EUR. Toto významné uvolnění kapitálu pomůže (zajistitelům) zvýšit jejich příspěvek soukromých investorů k zotavení Evropy z COVID-19.

Inzerát

Změny směrnice Solventnost II budou v pozdější fázi doplněny akty v přenesené pravomoci. Dnešní sdělení stanoví záměry Komise v tomto ohledu. 

Některé klíčové body dnešního balíčku:

  • Dnešní změny lépe ochrání spotřebitele a zajistí, aby pojišťovny zůstaly solidní, a to i v obtížné ekonomické době;
  • spotřebitelé („pojistníci“) budou lépe informováni o finanční situaci svého pojistitele;
  • díky lepší spolupráci mezi orgány dohledu budou spotřebitelé lépe chráněni při nákupu pojistných produktů v jiných členských státech;
  • pojišťovny budou motivovány investovat více do dlouhodobého kapitálu pro ekonomiku;
  • finanční síla pojišťoven bude lépe zohledňovat některá rizika, včetně rizik souvisejících s klimatem, a bude méně citlivá na krátkodobé výkyvy trhu, a;
  • celý sektor bude lépe zkoumán, aby nedošlo k ohrožení jeho stability.

Navrhovaná směrnice o vymáhání a řešení pojistných událostí

Cílem směrnice o vymáhání a řešení pojistných událostí je zajistit, aby pojistitelé a příslušné orgány v EU byli lépe připraveni v případech značných finančních potíží.

Zavede nový řádný proces řešení, který lépe ochrání pojistníky, ale i skutečnou ekonomiku, finanční systém a nakonec i daňové poplatníky. V případě insolvence pojišťovny budou vnitrostátní orgány lépe vybaveny.

Zřízením kolegií k řešení krize budou příslušné orgány dohledu a orgány příslušné k řešení krize schopny přijmout koordinovaná, včasná a rozhodná opatření k řešení problémů vznikajících v rámci přeshraničních (pojišťovacích) pojišťovacích skupin a zajistit nejlepší možný výsledek pro pojistníky a širší ekonomiku.

Dnešní návrhy vycházejí z velké části z technického poradenství poskytovaného orgánem EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění). Jsou také v souladu s prací, která byla na toto téma provedena na mezinárodní úrovni, přičemž zohledňují evropská specifika.

Ekonomika, která pracuje pro lidi Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis uvedl: „Evropa potřebuje silný a živý pojišťovací sektor, aby investoval do naší ekonomiky a pomohl nám zvládat rizika, kterým čelíme. Pojišťovací sektor může přispět k Zelené dohodě a hlavnímu městu Markets Union, díky své dvojí roli ochránce a investora. Dnešní návrhy zajišťují, že naše pravidla zůstanou vhodná pro svůj účel, a to tak, že budou přiměřenější. “

Mairead McGuinness, komisařka odpovědná za finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů, uvedla: „Dnešní návrh pomůže pojišťovacímu sektoru posunout se a hrát svou plnou roli v hospodářství EU. Umožňujeme investice do obnovy i mimo ni. A podporujeme účast pojišťovacích společností na kapitálových trzích EU a poskytujeme dlouhodobé investice, které jsou tak důležité pro udržitelnou budoucnost. Naše rostoucí unie kapitálových trhů je pro naši zelenou a digitální budoucnost zásadní. Rovněž věnujeme velkou pozornost perspektivě spotřebitelů; pojistníky lze ujistit, že v budoucnosti budou lépe chráněni, pokud se jejich pojišťovna dostane do potíží. “

Další kroky

Legislativní balíček nyní projedná Evropský parlament a Rada.

Pozadí

Pojistná ochrana je nezbytná pro mnoho domácností, podniků a účastníků finančního trhu. Pojišťovací sektor také nabízí řešení pro důchodový příjem a pomáhá nasměrovat úspory na finanční trhy a do reálné ekonomiky.

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v platnost směrnice Solventnost II. Komise monitorovala uplatňování směrnice a intenzivně konzultovala se zúčastněnými stranami možné oblasti přezkumu.

Dne 11. února 2019 Komise formálně požádala orgán EIOPA o technické poradenství, aby se připravila na přezkum směrnice Solventnost II. Technické doporučení orgánu EIOPA bylo zveřejněno 17. prosince 2020.

Kromě minimálního rozsahu přezkumu uvedeného ve samotné směrnici a po konzultaci se zúčastněnými stranami určila Komise další oblasti rámce Solventnost II, které by měly být přezkoumány, například příspěvek odvětví k politickým prioritám Evropské unie (např. Deal and Union of Capital Markets Union), dohled nad přeshraničními pojišťovacími činnostmi a posílení proporcionality obezřetnostních pravidel, včetně podávání zpráv.

Více informací

Legislativní návrh změn směrnice 2009/138/ES (směrnice Solventnost II)

Legislativní návrh na vymáhání pohledávek a řešení (pojišťoven) pojišťoven

Sdělení o přezkumu směrnice Solventnost II

Otázky a odpovědi

Pokračovat ve čtení

Evropská komise

Komise zveřejňuje zprávu o rozšířeném dohledu pro Řecko

Zveřejněno

on

Komise zveřejnila jedenáctá zpráva o vylepšeném sledování pro Řecko. Zpráva je připravena v kontextu rámce rozšířeného dohledu, který slouží k zajištění trvalé podpory při plnění závazků Řecka v oblasti reforem po úspěšném dokončení programu finanční pomoci v roce 2018. Zpráva dospěla k závěru, že Řecko přijalo nezbytná opatření k dosažení svých cílů i přes náročné okolnosti způsobené pandemií.

Řecké orgány splnily konkrétní závazky v různých oblastech, včetně privatizace, zlepšení podnikatelského prostředí a daňové správy, a pokročily v širších strukturálních reformách, mimo jiné v oblasti školního vzdělávání a veřejné správy. Evropské instituce vítají těsné a konstruktivní zapojení ve všech oblastech a vyzývají řecké orgány, aby udržely tempo a v případě potřeby posílily úsilí o nápravu zpoždění částečně způsobeného pandemií.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending