Spojte se s námi

Evropský účetní dvůr

EU „nedělá dost pro stimulaci udržitelných investic“

SHARE:

Zveřejněno

on

Přechod na ekonomiku s nulovými čistými emisemi bude vyžadovat značné soukromé a veřejné investice, ale EU nedělá dost pro směrování peněz do udržitelných činností. To je závěr zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD), která požaduje důslednější opatření EU. Evropská komise se správně zaměřila na zvýšení transparentnosti trhu, ale auditoři kritizují nedostatek doprovodných opatření k řešení environmentálních a sociálních nákladů na neudržitelné hospodářské činnosti. Podle zprávy musí Komise uplatňovat konzistentní kritéria, aby určila udržitelnost rozpočtových investic EU a lépe zaměřila úsilí na vytváření udržitelných investičních příležitostí.

„Opatření EU v oblasti udržitelných financí nebudou plně účinná, pokud nebudou přijata další opatření, která budou zohledňovat environmentální a sociální náklady neudržitelných činností,“ řekla Eva Lindström, členka Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu. "Neudržitelné podnikání je stále příliš ziskové." Komise udělala mnoho pro to, aby byla tato neudržitelnost transparentní, ale tento základní problém je stále třeba vyřešit. “

Hlavní problémy spočívají v tom, že trh nedokáže ocenit negativní environmentální a sociální dopady neudržitelných činností a že obecně neexistuje transparentnost v tom, co je udržitelné. Auditor uvádí, že akční plán Komise pro udržitelné finance z roku 2018 tyto problémy řešil pouze částečně; mnoho opatření utrpělo zpoždění a vyžaduje další kroky k uvedení do provozu. Auditoři zdůrazňují potřebu plného provedení akčního plánu a zdůrazňují důležitost dokončení společného systému klasifikace udržitelných činností (taxonomie EU) na základě vědeckých kritérií. Doporučují další opatření k zajištění toho, aby ceny emisí skleníkových plynů lépe odrážely jejich náklady na životní prostředí.

Zpráva také zdůrazňuje důležitou roli, kterou Evropská investiční banka (EIB) hraje v oblasti udržitelného financování. Pokud jde o finanční podporu EU spravovanou EIB, auditoři zjistili, že podpora poskytovaná Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) se nezaměřuje na to, kde jsou udržitelné investice nejvíce zapotřebí, zejména ve střední a východní Evropě. Navíc jen velmi malá část byla vynaložena na přizpůsobení se změně klimatu. Aby to změnili, doporučují, aby Komise ve spolupráci s členskými státy vypracovala udržitelný plán projektů.

Nakonec auditoři také zjistili, že rozpočet EU plně nedodržuje osvědčené postupy udržitelného financování a postrádá konzistentní vědecky podložená kritéria, aby se zabránilo významnému poškozování životního prostředí. Pouze v programu InvestEU jsou investice hodnoceny podle sociálních a environmentálních standardů srovnatelných s těmi, které používá EIB. To s sebou nese riziko, že ke stanovení environmentální a sociální udržitelnosti stejných činností financovaných z různých programů EU, včetně fondu EU pro obnovu, mohou být použita nedostatečně přísná nebo nekonzistentní kritéria. Kromě toho řada kritérií používaných ke sledování příspěvku rozpočtu EU na cíle v oblasti klimatu není tak přísná a vědecky podložená jako kritéria vyvinutá pro taxonomii EU. Auditoři proto doporučují, aby byla v celém rozpočtu EU důsledně uplatňována zásada „nedělat žádnou významnou újmu“, stejně jako kritéria EU pro taxonomii.

Zpráva o auditu bude podkladem pro provádění strategie 2021 pro financování přechodu k udržitelné ekonomice, kterou Komise zveřejnila na začátku července.

Základní informace

Inzerát

Mnoho hospodářských činností v EU je stále náročných na uhlík. K dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 bude podle Komise vyžadovat dodatečné roční investice přibližně 350 miliard EUR pouze do energetického systému. Odborníci odhadli, že dosažení čistých nulových emisí v EU do roku 2050 bude vyžadovat celkové kapitálové výdaje kolem 1 bilionu EUR ročně v období 2021–2050. Z této částky by v současné době mohla finanční podpora EU pomoci poskytnout více než 200 miliard EUR ročně v období 2021–2027. To ukazuje, jak velká je investiční mezera, a ukazuje, že k dosažení výše uvedených cílů nebudou stačit pouze veřejné prostředky. Podle víceletého finančního rámce na období 2021--2027 plánuje EU podpořit veřejné a soukromé investice vyčleněním nejméně 30 % rozpočtu EU na opatření v oblasti klimatu. Kromě toho budou členské státy muset vyčlenit nejméně 37 % finančních prostředků, které obdrží v rámci Nástroje pro obnovu a odolnost („fond EU pro obnovu“) na podporu opatření v oblasti klimatu. InvestEU, který je nástupcem EFSI, je nový mechanismus podpory investic EIB k mobilizaci soukromých investic do projektů strategického významu pro EU. V tuto chvíli ujednání o podávání zpráv pro InvestEU nezahrnují skutečné klimatické a environmentální výsledky projektů, na nichž jsou založeny finanční operace, a nezveřejňují částky financování InvestEU, které je sledováno v souladu s kritérii EU pro taxonomii.

Special report 22/2021: ‘Sustainable finance: More consistent EU action needed to redirect finance towards sustainable investment’ is available on the ECA website.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending