Spojte se s námi

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

EHSV podporuje otevřenou, udržitelnou a asertivní obchodní politiku EU

Zveřejněno

on

Nová obchodní strategie zahájená Komisí v únoru přináší do jednání poutavé zásady, které podpoří EU při dosahování jejích cílů v oblasti vnitřní a vnější politiky. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá tuto obchodní strategii jako způsob zlepšení přístupu na trh a vyrovnání podmínek. Kromě toho bude modernizace Světové obchodní organizace (WTO) klíčem k dosažení cílů pro budoucí generace.

Obchod byl hybnou silou růstu a ekonomiky. Jeho role se od vypuknutí pandemie stala ještě důležitější jako způsob zajištění obnovy Evropy. EU přesto nejprve musí analyzovat a kvantifikovat obchodní změny, přičemž rozlišuje mezi dočasnými změnami a změnami souvisejícími s COVID-19 na jedné straně a trvalými změnami na straně druhé.

„Musíme mít určitý přístup, být otevřený a asertivní, abychom zlepšili zapojení zúčastněných stran do obchodní politiky, protože se mění příběh mezinárodního obchodu,“ řekl Timo Vuori, zpravodaj EHSV názor o přezkumu obchodní politiky.

Stanovisko přijaté na plenárním zasedání v červenci je krokem vpřed pro tuto strategii, která vytvoří nové příležitosti ke snížení rizik souvisejících se světovým obchodem a ekonomikou EU.

Je načase, aby Evropa při jednostranném hájení hodnot a obchodních závazků EU odložila naivitu stranou a zaujala asertivnější profil. Tam, kde WTO nemůže jednat nebo plně dosáhnout, by EU měla mít možnost počítat s celou řadou dohod o volném obchodu, které odrážejí evropské zásady a mezinárodní standardy sdílené s předními a rozvíjejícími se ekonomikami v mezinárodním obchodu.

Jak uvedl Christophe Quarez, spoluzpravodaj stanoviska: „Veškerá práce musí být věnována kontextu multilateralismu a reformy WTO.“

EHSV souhlasí s tím, že modernizace WTO je nejvyšší prioritou vzhledem k její ústřední roli při zajišťování účinné mnohostranné matice pro moderní obchodní agendu. EU proto musí vést ambiciózní reformy WTO tím, že prolomí tabu o sociálních a klimatických aspektech obchodu a bude udržitelným způsobem řešit současné a nadcházející výzvy. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí se členské státy zapojit do strategické spolupráce s klíčovými obchodními partnery v prioritních multilaterálních otázkách.

Obchodní politika, která přináší výsledky lidem

EHSV vítá obchodní agendu, která reaguje na některé obavy zúčastněných stran vznesené při veřejné konzultaci. Postrádá však úvahy o tom, jak zlepšit zapojení občanské společnosti. Výbor zdůrazňuje potřebu pokračující spolupráce s občanskou společností na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, aby bylo zajištěno, že obchodní politika přidá hodnotu našemu každodennímu životu.

Občanská společnost se musí stát aktivním partnerem v obchodní politice, od formování až po monitorování obchodních nástrojů a dohod. Aby byla zajištěna role organizací občanské společnosti v tomto procesu, EHSV požaduje obnovení skupiny odborníků pro dohody o volném obchodu, která poskytla nepřekonatelné a tolik potřebné hluboké a pravidelné zapojení do konkrétních obchodních otázek. Smysluplná spolupráce s Evropským parlamentem, zejména prostřednictvím EHSV, s cílem účinněji řešit problémy by pomohla zajistit hladší ratifikaci.

Dále by měly být posíleny domácí poradní skupiny (DAG), které jsou základními pilíři institucionálního monitorování moderních dohod o volném obchodu.

Pandemie zdůraznila zranitelnost globálního obchodního systému a zranitelností pracovníků v dodavatelských řetězcích. Pro rovné podmínky má zásadní význam posílení udržitelnosti a odolnosti v globálních hodnotových řetězcích (GVC).

EU potřebuje nástroje pro řešení korupce a porušování předpisů v oblasti životního prostředí, práce, sociálních práv a lidských práv, jako je povinná hloubková kontrola, nová smlouva OSN o podnikání a lidských právech a úmluva MOP o důstojné práci.

Po poučení z krize COVID-19 vyzývá EU k hlubšímu porozumění dopadu globálních hodnotových řetězců na lidi a podniky a jejich nedostatků. Diverzifikace je nástrojem pro větší odolnost, s vhodnými monitorovacími mechanismy a odpovídajícími procesy zadávání veřejných zakázek.

EHSV důrazně podporuje aktivní roli EU při formování globálních pravidel pro udržitelnější a spravedlivější obchod, které by přinesly prosperitu a bezpečnost nejen obchodním partnerům, ale také zemím a jejich obyvatelům.

Postižení

EHSV vítá strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením, ale identifikuje nedostatky, které by měly být řešeny

Zveřejněno

on

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá novou strategii EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením jako krok vpřed při provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Strategie zohlednila mnoho návrhů navržených EHSV, evropským hnutím zdravotně postižených a občanskou společností. Návrhy zahrnují úplnou harmonizaci nové agendy a posílení dohledu nad jejím uplatňováním na úrovni EU. EHSV je však znepokojen oslabením závazných opatření a tvrdým právem provádějícím strategii.

Na plenárním zasedání, které se konalo dne 7. července, přijal EHSV stanovisko Strategie v oblasti práv osob se zdravotním postižením, ve kterém převzala novou strategii Evropské komise, která má v příštím desetiletí zlepšit život přibližně 100 milionů Evropanů se zdravotním postižením.

Přestože EHSV označil novou strategii za chvályhodnou a ambicióznější než její předchůdce, byl znepokojen perspektivou jejího řádného provádění. Rovněž vyjadřuje politování nad absencí konkrétních a konkrétních opatření k ukončení diskriminace žen a dívek se zdravotním postižením.

„Strategie v oblasti práv osob se zdravotním postižením může prosazovat práva osob se zdravotním postižením v EU a má potenciál dosáhnout skutečné změny, ale to zcela závisí na tom, jak dobře je prováděna a jak ambiciózní jsou jednotlivé akce. Vzala na vědomí návrhy EHSV a hnutí zdravotně postižených. Chybí mu však ambice v závazných právních předpisech, “uvedl zpravodaj pro stanovisko, Ioannis Vardakastanis.

„Musíme proměnit slova ve skutky. Pokud Evropská komise a členské státy nebudou ambiciózní prosazovat opatření, která zpochybňují současný stav, strategie by mohla zaostávat za očekáváními přibližně 100 milionů osob se zdravotním postižením v EU, "varoval."

Nástroj EU pro zotavení a odolnost (RRF) by měl být silně propojen se strategií EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením a měl by pomáhat osobám se zdravotním postižením zotavit se z účinků pandemie, protože patřily k nejhůře zasaženým. Rovněž by mělo být zajištěno a maximalizováno spojení s prováděním a sledováním akčního plánu pro pilíř sociálních práv EU, uvedl EHSV ve stanovisku.

Mělo by být zajištěno dostatečné množství lidských a finančních zdrojů pro současný monitorovací systém pro akce EU související s UNCRPD. EHSV důrazně doporučil, aby Evropská komise přezkoumala stávající prohlášení o kompetencích a ratifikovala opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, aby posoudily, jak mohou instituce EU a členské státy spolupracovat, aby lépe začleňovaly osoby se zdravotním postižením. Tyto kroky poskytnou EU rozhodnější slovo při dodržování ustanovení UNCRPD členskými státy. Komise musí být také rozhodná proti plánům investic, které jsou v rozporu s UNCRPD, jako jsou investice do zařízení ústavní péče.

EHSV vyzval k přijetí konkrétních opatření zaměřených na potřeby žen a dívek se zdravotním postižením prostřednictvím stěžejní iniciativy ve druhé polovině období strategie EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením, aby bylo zajištěno zahrnutí genderového rozměru. Zaměření na ženy by mělo zahrnovat rozměr genderového násilí a ženy jako neformální pečovatelky o příbuzné se zdravotním postižením.

EHSV s potěšením viděl návrh na zdrojové centrum s názvem AccessibleEU, což je jedna ze stěžejních iniciativ nové strategie, přestože nesplnil požadavek EHSV na přístupovou radu EU s širšími pravomocemi. Cílem AccessibleEU by bylo spojit vnitrostátní orgány odpovědné za provádění a prosazování pravidel přístupnosti a odborníky a odborníky na přístupnost a sledovat provádění právních předpisů EU zajišťujících přístupnost. Komise musí být jasná a transparentní ohledně toho, jak plánuje financovat a personálně zabezpečit tuto agenturu a jak zajistí zastoupení osob se zdravotním postižením, zdůraznil EHSV.

EHSV rozhodně podporuje stěžejní iniciativu týkající se průkazu zdravotního postižení EU a je přesvědčen, že má potenciál podpořit velké změny. Lituje však, že dosud neexistuje žádný závazek ohledně toho, jak zajistit, aby byl členskými státy uznán. Výbor zdůrazňuje, že je nutné provést průkaz zdravotně postižených prostřednictvím nařízení, které by zajistilo jeho přímou použitelnost a vymahatelnost v celé EU.

Osobám se zdravotním postižením by měla být dána možnost hrát v politickém životě jejich komunit plnou roli. práva.

Je zásadní zaměřit se na kvalitní pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, zejména s ohledem na pandemii COVID-19. EHSV zdůrazňuje, že hlavním cílem není jen vyšší míra zaměstnanosti, ale také kvalitní zaměstnání, které lidem se zdravotním postižením umožňuje zlepšit jejich sociální situaci prostřednictvím práce. EHSV navrhuje zahrnout ukazatele kvality zaměstnání osob se zdravotním postižením.

EHSV rovněž vyzývá, aby hnutí zdravotně postižených bylo proaktivní a usilovalo o to, aby každá akce této strategie plnila to, co slibuje. Sociální partneři a organizace občanské společnosti by měli plně podporovat provádění nové strategie. EHSV není skutečnou změnou, která přinese skutečnou změnu osobám se zdravotním postižením, ale spíše sílu každé z jejích složek v nadcházejícím desetiletí, uzavřel EHSV.

Pokračovat ve čtení

Blog

Roaming: EHSV požaduje jednotné celní pásmo v celé EU

Zveřejněno

on

Lidé by měli mít při používání svých mobilních telefonů kdekoli v EU místní sazby, uvedl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v nedávno přijatém stanovisku k navrhované revizi pravidel EU pro roaming.

A jednotné tarifní pásmo, nabízet hovory a spotřebu dat za místní sazby všem lidem, kteří mají předplacené telefonní číslo v Evropě, se stejnou rychlostí a přístupem k infrastruktuře bez ohledu na to, do které země se uskutečňuje hovor nebo z jakéhokoli místa: to je podle názoru EHSV cíl, EU by měla usilovat o regulaci roamingových služeb.

Přestože EHSV vítá revizi nařízení o roamingu a jejích cílů navrženou Evropskou komisí jako pozitivní krok správným směrem, je přesvědčen, že by měl být stanoven odvážnější cíl.

„Návrh Komise spočívá v tom, že roamingové služby by měly být poskytovány za stejných podmínek jako doma, bez jakýchkoli omezení přístupu. To je dobrý návrh,“ uvedl Christophe Lefèvre, zpravodaj stanoviska EHSV přijatého na červencovém plenárním zasedání. „Věříme však, že bychom měli jít nad rámec podmínek a zajistit, aby lidé v Evropě nemuseli platit více za svou mobilní komunikaci, když jedou do zahraničí.“

EHSV rovněž zdůrazňuje, že nestačí stanovit, že pokud je v síti jiného členského státu k dispozici podobná kvalita nebo rychlost, domácí operátor by neměl úmyslně poskytovat nižší kvalitu roamingových služeb. To například znamená, že pokud má zákazník doma připojení 4G, neměl by mít při roamingu 3G, pokud je 4G k dispozici v zemi, kam cestuje.

Součástí problému je špatná místní infrastruktura. Aby byl zaručen neomezený přístup k nejnovějším generacím a síťovým technologiím, měla by být EU také připravena investovat do infrastruktury vyplnit stávající mezery a zajistit, abybílé skvrny", tj. regiony, které nemají dostatečné pokrytí širokopásmovým internetem, o nichž je známo, že se nacházejí ve venkovských oblastech a které odhánějí potenciální obyvatele a podniky. EU by rovněž měla zavést minimální požadavky že by se operátoři měli postupně setkávat, aby spotřebitelé mohli tyto služby plně využívat.

EHSV dále trvá na tom, že je třeba požadovat více upozornění být zaslány spotřebitelům, aby je chránili před šokem z faktur, když překročí limity svých předplatných. Když se operátor blíží ke stropu, měl by neustále upozorňovat spotřebitele, kdykoli se znovu spotřebuje svazek nastavený pro předchozí výstrahu, zejména během stejné relace volání nebo použití dat.

Nakonec EHSV poukazuje na otázku Spravedlivé používání jako slepý bod. Přestože všechny smlouvy o mobilní komunikaci zmiňují v souvislosti s roamingem zásadu „fair use“, EHSV lituje, že toto nařízení nedefinuje. Ale s pandemií COVID se lidé začali masivně spoléhat na online aktivity a fair use získalo zcela nový význam. Přemýšlejte, argumentuje EHSV, co to znamená pro studenta Erazmu navštěvujícího univerzitu v zahraničí, který navštěvuje kurzy Teams, Zoom nebo jinou platformu. To spotřebuje spoustu dat a rychle dosáhnou svého měsíčního stropu. Spravedlivě by bylo, kdyby lidé v takové situaci měli v zemi, kterou navštěvují, stejný strop jako ve své domovské zemi.

Pozadí

Roamingové příplatky byly v EU zrušeny dne 15. června 2017. Rychlý a masivní nárůst provozu od té doby potvrdil, že tato změna rozpoutala nevyužitou poptávku po spotřebě mobilních telefonů, jak ukazuje první úplný přehled trhu s roamingem, který zveřejnil evropský Komise v listopadu 2019.

Platnost současného nařízení o roamingu vyprší v červnu 2022 a Komise zahájila kroky k zajištění prodloužení jeho platnosti o dalších 10 let a zároveň jeho zajištění do budoucna a v souladu s výsledky 12týdenní veřejné konzultace. Cílem navrhovaného přezkumu je:

· Nižší maximální ceny, které domácí operátoři platí operátorům v zahraničí poskytujícím roamingové služby, s cílem podpořit snížení maloobchodních cen;

· Poskytovat spotřebitelům lepší informace o dalších poplatcích za volání na čísla zvláštních služeb, jako jsou čísla péče o zákazníky;

· Zajistit stejnou kvalitu a rychlost mobilní sítě v zahraničí jako doma a;

· Zlepšit přístup k pohotovostním službám při roamingu.

Přečtěte si stanovisko EHSV

Přečtěte si revizi nařízení o roamingu navrženou Evropskou komisí

Pokračovat ve čtení

koronavirus

Ekonomika, životní prostředí a blahobyt lidí musí jít ruku v ruce v post-COVID EU

Zveřejněno

on

Na červencovém plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se předsedkyně Christa Schweng a členové setkali s významnými řečníky, aby diskutovali o budoucí evropské ekonomice po pandemii.

Ekonomická prosperita, péče o životní prostředí a blahobyt lidí mohou a musí jít ruku v ruce. Toto bylo klíčové sdělení, které přednesla předsedkyně EHSV Christa Schwengová během diskuse Ekonomika po COVID, která funguje pro všechny - Směrem k ekonomice prosperity? konané na plenárním zasedání EHSV dne 7. července 2021.

Schweng tvrdil, že v budoucnu zjevně musíme efektivněji sledovat a oceňovat širší aspekty než ty, které se odrážejí v HDP: „Hlediska jako naše zdraví, naše příroda, naše vzdělání, naše schopnost inovovat a naše komunity jsou důležité,“ řekla.

S odkazem na „spojení myšlenky prosperity s možností sociálního pokroku v globálním měřítku“, přičemž základem byly cíle udržitelného rozvoje do roku 2030, dodala: „Nastal čas, aby EU pracovala na komplexní strategii: EHSV je připraven podpořit úvahy o základech post-COVID ekonomiky, která funguje pro všechny a obsahuje nové ukazatele pro ekonomickou výkonnost a sociální pokrok, které mohou poskytnout komplexní obraz blahobytu lidí. “

Nad rámec HDP: směrem k prosperující ekonomice

Plenární rozpravy se zúčastnily čtyři prominentní řečníci.

Tim Jacksonz Centra pro porozumění udržitelné prosperitě jasně uvedlo, že to bylo zdraví - a ne bohatství -, které bylo základem prosperity a základem pro přemýšlení o tom, jakou ekonomiku chceme po pandemii. Poukázal na to, že HDP má mnoho omezení a že je důležité prolomit „závislost na růstu HDP“ a začít uvažovat o tom, jak by bylo možné udržovat systémy sociálního zabezpečení v ekonomikách, které nemají očekávanou úroveň růstu.

Fabrice Murtin, z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), udržoval tuto pohodu samo o sobě byl velmi složitý systém a že neexistovala jediná ekonomika blahobytu, ale mnoho ekonomik. Zdůraznil, že je nezbytné zahájit formování politik zaměřených na lidi a že sociální nerovnost je systémovou slabostí a sníženou účinností.

Podle Sandrine Dixson-Declève, zastupující Římský klub, bylo zásadní zaměřit se na zdravé lidi ve zdravé Evropě a přejít od růstu založeného na HDP k blahobytu a bezpečnosti. Poznatky získané z pandemie COVID-19 by mohly být použity k pochopení toho, co je podstatné, a k provedení změny.

Konečně, James Watson, z Business Europe, uvedl, že HDP byl původně koncipován jako měřítko obchodní činnosti, ale přesto má smysl jej používat i přes svá omezení. Další cestou by bylo jeho doplnění o širší a vyvážený srovnávací přehled složený z dalších ukazatelů, jako jsou hospodářské, sociální a environmentální ukazatele.

Ekonomika zaměřená na lidi

Během debaty se ujal slova, Séamus Boland, předseda Skupiny pro rozmanitost v Evropě, zdůraznil, že společenského pokroku a ekonomiky, která funguje pro všechny, lze dosáhnout pouze přechodem na alternativní model rozvoje pevně zakořeněný v cílech udržitelného rozvoje a že krize COVID ‑ 19 byla příležitostí k jeho dosažení že jo.

Stefano Mallia, předseda Skupiny zaměstnavatelů, uvedl, že s novými prioritami, jako je EU Green Deal, NextGenerationEU, spravedlivý přechod a klimatická neutralita do roku 2050, budeme muset konzultovat celou řadu nových ukazatelů. K zajištění vysoce kvalitních pracovních míst a udržitelného růstu jsme potřebovali dva pilíře: silnou a odolnou průmyslovou základnu, abychom zůstali v čele globálních technologií a inovací, jakož i otevřené trhy a mnohostranný systém založený na pravidlech, který chrání zájmy EU a hodnoty.

Oliver Röpke, předseda skupiny pracovníků, uvedl, že v návaznosti na silné odhodlání k dosažení cílů sociálního pilíře na summitu v Portu by se ekonomika blahobytu měla zaměřit také na pracující lidi a jejich rodiny, zajistit slušné mzdy, silné kolektivní vyjednávání a silné účast zaměstnanců na řízení zelených a digitálních přechodů. Dodal, že hospodářské oživení by mělo jít ruku v ruce se sociálním blahobytem, ​​má-li být udržitelné.

Konečně, Peter Schmidt, předseda specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT), zpravodajka pro stanovisko EHSV k tématu Udržitelné hospodářství, které potřebujeme, na závěr tvrzením, že prosperující ekonomika byla založena na službě lidem a že EU musí využít příležitosti, kterou nabízí pandemie, k přemýšlení o našich slabostech a předložení návrhů.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending