Spojte se s námi

EU

Plenární zasedání: certifikát COVID, ocenění LUX, strategie biologické rozmanitosti

Zveřejněno

on

Parlament má hlasovat o návrhu certifikátu Covid, strategii biologické rozmanitosti a na plenárním zasedání tento týden vyhlásit vítěze ceny LUX, VEU.

Poslanci mají schválit Certifikát EU Digital COVID, jehož cílem je usnadnit volný pohyb v Evropě během pandemie. V úterý proběhla rozprava a výsledky hlasování byly zveřejněny dnes (9. června).

Kolem dnešního poledne vyhlásí předseda parlamentu David Sassoli vítěze Evropská filmová cena diváků LUX 2021 na ceremonii ve Štrasburku. Do užšího výběru se dostaly tři filmy a vítěze vybírají poslanci a evropští občané.

V pondělí (7. června) debatovali poslanci o novém Strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2030 a hlasovat o tom den poté. Usnesení požaduje mimo jiné ochranu 30% pozemních a mořských oblastí EU a zdůrazňuje, že je třeba přijmout naléhavá opatření k zastavení úbytku včel a dalších opylovačů.

Poté, co byl let cestujících nucen přistát v Minsku a Běloruský novinář Roman Protasevich zadrženi, členové budou v úterý debatovat o reakci EU s šéfem zahraničních věcí EU Josepem Borrelem. O usnesení se bude hlasovat ve čtvrtek (10. června).

Poslanci dnes hlasují o tom, zda by o to měla EU požádat Světovou obchodní organizaci vzdát se práv duševního vlastnictví pro vakcíny COVID-19.

Poslanci v úterý diskutovali a hlasovali o stanovení částky 79.5 miliardy EUR Globální evropský fond, která bude investovat do rozvoje a mezinárodní spolupráce v sousedních zemích i mimo ně, do podpory lidských práv a demokracie.

V rozpravě dnes odpoledne budou poslanci diskutovat o tom, jak uplatňovat pravidla přijatá v roce 2020, která spojují vyplácení finančních prostředků EU členským státům dodržování zásad právního státu a hodnot EU. Usnesení bude odhlasováno následující den.

Parlament je také připraven nový schválit Evropský sociální fond +, v hodnotě 88 miliard EUR, jehož cílem je bojovat proti nezaměstnanosti a dětské chudobě, a hraje důležitou roli při řešení sociálně-ekonomických důsledků pandemie COVID-19.

Také na pořadu dne

  • Občanská iniciativa vyzývající k postupnému ukončení klece pro hospodářská zvířata
  • Nedávné kybernetické útoky na instituce EU a kritickou infrastrukturu
  • Usnesení požadující přijetí českého předsedy vlády střet zájmů
  • Posouzení Summit Rady která se konala v květnu
  • Diskuze s Evropskou komisí a Radou o probíhajícím hodnocení EU národní plány obnovy dosud předloženy zeměmi EU
Sledujte plenární zasedání 

EU

NextGenerationEU: Plán obnovy a odolnosti ve výši 93 milionů EUR je v souladu s Lucemburskem

Zveřejněno

on

Evropská komise dnes (18. června) přijala kladné hodnocení plánu obnovy a odolnosti Lucemburska. Jedná se o důležitý krok směrem k tomu, aby EU vyplatila granty ve výši 93 milionů EUR v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Toto financování podpoří provádění investičních a reformních opatření uvedených v lucemburském plánu obnovy a odolnosti. Bude podporovat úsilí Lucemburska o to, aby se z pandemie COVID-19 dostalo silnějšího postavení.

RRF - v srdci NextGenerationEU - poskytne až 672.5 miliardy EUR (v běžných cenách) na podporu investic a reforem v celé EU. Lucemburský plán je součástí bezprecedentní koordinované reakce EU na krizi COVID-19 s cílem řešit společné evropské výzvy přijetím zelené a digitální transformace, posílit hospodářskou a sociální odolnost a soudržnost jednotného trhu.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen uvedla: „Evropská komise se dnes rozhodla dát lucemburskému plánu obnovy a odolnosti zelenou. Plán klade velký důraz na opatření, která pomohou zajistit zelený přechod, což dokazuje odhodlání Lucemburska vytvářet udržitelnější budoucnost. Jsem hrdý na to, že NextGenerationEU bude hrát důležitou roli při podpoře těchto snah. “

Komise posoudila lucemburský plán na základě kritérií stanovených v nařízení o RRF. Posouzení Komise zvažovalo zejména to, zda investice a reformy stanovené v lucemburském plánu podporují zelené a digitální přechody; přispívat k účinnému řešení výzev identifikovaných v evropském semestru; a posílit jeho růstový potenciál, vytváření pracovních míst a ekonomickou a sociální odolnost.

Zabezpečení lucemburského zeleného a digitálního přechodu  

Posouzení Komise konstatuje, že lucemburský plán přiděluje 61% celkových výdajů na opatření podporující cíle v oblasti klimatu. To zahrnuje opatření na dodávku obnovitelné energie do projektu bytové čtvrti v Neischmelzu, režim podpory pro zavedení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a režim „Naturpakt“ podporující obce k ochraně přírodního prostředí a biologické rozmanitosti.

Komise zjistila, že lucemburský plán věnuje 32% celkových výdajů na opatření podporující digitální přechod. To zahrnuje investice do digitalizace veřejných služeb a postupů; digitalizace projektů v oblasti zdravotní péče, například online řešení pro kontroly zdravotní péče na dálku; a zřízení laboratoře pro testování ultrav zabezpečených komunikačních spojení založených na kvantové technologii. Investice do cílených vzdělávacích programů navíc poskytnou uchazečům o zaměstnání a pracovníkům v režimech krátkodobé práce digitální dovednosti.

Posílení hospodářské a sociální odolnosti Lucemburska

Komise má za to, že se očekává, že lucemburský plán přispěje k účinnému řešení všech výzev nebo významné podskupiny výzev identifikovaných v příslušných doporučeních pro jednotlivé země. Konkrétně přispívá k řešení doporučení pro jednotlivé země v oblasti politik trhu práce prostřednictvím řešení nesouladu mezi dovednostmi a zvyšováním zaměstnatelnosti starších pracovníků. Přispívá také ke zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, zvýšení dostupného bydlení, zelených a digitálních přechodů a prosazování rámce proti praní peněz.

Plán představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci Lucemburska, čímž vhodně přispěje ke všem šesti pilířům nařízení o RRF.

Podpora stěžejních investičních a reformních projektů

Lucemburský plán navrhuje projekty v pěti evropských stěžejních oblastech. Jedná se o konkrétní investiční projekty zabývající se otázkami, které jsou společné všem členským státům v oblastech, které vytvářejí pracovní místa a růst a které jsou potřebné pro zelené a digitální přechody. Například Lucembursko navrhlo opatření zaměřená na zvýšení účinnosti a efektivity služeb veřejné správy prostřednictvím rozšířené digitalizace.

Ekonomika, která funguje pro lidi Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis řekl: „Blahopřeji Lucembursku k návrhu plánu obnovy, jehož zaměření na zelené a digitální přechody jde nad rámec minimálních požadavků. To významně přispěje k zotavení Lucemburska z krize a slibuje lepší budoucnost pro jeho mladé lidi investováním do programů digitálních dovedností, školení pro uchazeče o zaměstnání a nezaměstnané, jakož i zvýšením nabídky dostupného a udržitelného bydlení. Díky těmto investicím bude lucemburská ekonomika vhodná pro příští generaci. Je také dobré vidět plány Lucemburska investovat do obnovitelné energie a dále digitalizovat své veřejné služby - obě oblasti s potenciálem pevného hospodářského růstu. “

Posouzení rovněž zjistilo, že žádné z opatření zahrnutých v plánu významně nepoškozuje životní prostředí v souladu s požadavky stanovenými v nařízení o RRF.

Kontrolní systémy zavedené Lucemburskem se považují za přiměřené k ochraně finančních zájmů Unie. Plán poskytuje dostatečné podrobnosti o tom, jak vnitrostátní orgány budou předcházet střetům zájmů, korupci a podvodům souvisejícím s používáním finančních prostředků, odhalovat je a napravovat.

Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „I když je jeho finanční příspěvek relativně omezený, plán obnovy a odolnosti Lucemburska má přinést skutečné zlepšení v řadě oblastí. Obzvláště pozitivní je silné zaměření na podporu změny klimatu velkovévodství s důležitými opatřeními na podporu zavádění elektrických vozidel a zvýšení energetické účinnosti v budovách. Občané budou také těžit z úsilí o posílení digitálních veřejných služeb a zajištění dostupnějšího bydlení. Nakonec vítám skutečnost, že plán zahrnuje významné kroky k dalšímu posílení rámce proti praní peněz a jeho prosazování. “

Další kroky

Komise dnes přijala návrh prováděcího rozhodnutí Rady o poskytnutí 93 milionů EUR na granty Lucembursku v rámci RRF. Rada nyní bude mít zpravidla čtyři týdny na přijetí návrhu Komise.

Schválení plánu Radou by umožnilo vyplatit Lucembursku předběžné financování ve výši 12 mil. EUR. To představuje 13% z celkové přidělené částky pro Lucembursko.

Komise povolí další výplaty na základě uspokojivého plnění milníků a cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady, které odráží pokrok v provádění investic a reforem. 

Více informací

Otázky a odpovědi: Evropská komise podporuje plán obnovy a odolnosti Lucemburska ve výši 93 mil. EUR

Nástroj pro zotavení a odolnost: otázky a odpovědi

Informační přehled o plánu obnovy a odolnosti Lucemburska

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu obnovy a odolnosti Lucemburska

Příloha návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu obnovy a odolnosti Lucemburska

Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející návrh prováděcího rozhodnutí Rady

Nástroj pro obnovu a odolnost

Nařízení o nástroji pro obnovu a odolnost

Pokračovat ve čtení

defence

Pokud jde o online extremismus, Big Tech je stále naším hlavním problémem

Zveřejněno

on

Za poslední dva měsíce představili zákonodárci ve Velké Británii a Evropě řadu významných nové účty zaměřené na omezení škodlivé role, kterou Big Tech hraje při šíření extremistického a teroristického obsahu online, píše výkonný ředitel projektu Counter Extremism David Ibsen.

V tomto novém legislativním prostředí se giganti sociálních médií, jako je Facebook, Twitter a YouTube, kteří po celá léta byli spokojeni, ne-li úmyslně z nedbalosti, při kontrole svých platforem, začínají konečně dostávat pod tlak. Není překvapením, že jejich opožděné snahy uklidnit vlády prostřednictvím samoregulačních iniciativ, jako je Digital Trust and Safety Partnership, již ustupují hledání obětních beránků.

V poslední době Big Tech obhájci začali prosazovat myšlenku, že extremistický a teroristický obsah online zůstává problémem pouze pro menší weby sociálních médií a alternativní šifrované platformy. Zatímco boj proti extremismu a terorismu na menších a alternativních webech určitě stojí za to předběhnout, celkový příběh je zde pro Silicon Valley více než málo vhodný a má řadu zásadních hledisek.

Šíření extremistického a teroristického materiálu zůstává pro Big Tech velkým problémem. Zaprvé ještě nejsme poblíž zaslíbené země hlavního proudu prostředí sociálních médií bez extremistických zpráv. Studie mediální odpovědnosti zveřejněná v únoru tohoto roku zdaleka není na špičce v moderování obsahu a zjistila, že Facebook, Twitter a YouTube jsou výrazně předčily menšími platformami v jejich úsilí eliminovat škodlivé příspěvky.

Ve stejném měsíci objevili vědci CEP rozsáhlou mezipaměť Obsah ISIS na Facebooku, včetně poprav, nabádání k páchání násilných činů a bojových záběrů, které moderátoři zcela ignorovali.

Tento týden, kdy míra antisemitského násilí stoupá napříč USA a Evropou, CEP opět identifikovala explicitní neonacistický obsah napříč řadou běžných platforem včetně YouTube, Instagramu a Twitteru na Facebooku.

Zadruhé, i v domnělé budoucnosti, kdy extremistická komunikace probíhá primárně prostřednictvím decentralizovaných platforem, by extremistické skupiny byly stále závislé na nějaké formě připojení k hlavním odbytištím, aby rozšířily svoji základnu ideologické podpory a nabíraly nové členy.

Každý příběh radikalizace začíná někde a regulace Big Tech je největším krokem, který bychom mohli podniknout, abychom zabránili tomu, aby obyčejní občané byli strženi do extremistických králičích děr.

A zatímco nebezpečný a nenávistný obsah může volně proudit na nemoderovaných webech, extremisté a teroristé stále touží po přístupu k velkým mainstreamovým platformám. Téměř všudypřítomná povaha Facebooku, Twitteru, YouTube a dalších nabízí extrémistům možnost oslovit širší publikum - buď vyděsit, nebo získat co nejvíce lidí. Například zabiják Christchurch Brenton Tarrant, který zahájil živé vysílání svých zvěrstev na Facebooku Live, měl své útočné video znovu nahráno více než 1.5 milionkrát.

Ať už je to džihádisté usilující o zapálení celosvětového kalifátu nebo neonacisté při pokusu o zahájení rasové války je dnes cílem terorismu upoutat pozornost, inspirovat podobně smýšlející extremisty a co nejvíce destabilizovat společnosti.

Za tímto účelem nelze jednoduše podceňovat zesilovací účinky hlavních kanálů sociálních médií. Jedna věc je, aby extremista komunikoval s malou skupinou ideologických kohort na neznámé šifrované síti. Je pro ně něco úplně jiného sdílet svou propagandu se stovkami milionů lidí na Facebooku, Twitteru nebo YouTube.

Nebylo by přehnané říci, že zabránění tomu, aby se to stalo účinnou regulací Big Tech, by pomohlo zásadně bojovat s moderním terorismem a zabránit extremistům a teroristům v získání hlavního proudu publika.

Rostoucí decentralizace online extremismu je důležitou otázkou, se kterou se musí zákonodárci vypořádat, ale každý, kdo ji přivede k pokusu o zatemnění důležitosti regulace Big Tech, prostě nemá na srdci nejlepší zájem veřejnosti.

David Ibsen je výkonným ředitelem projektu Counter Extremism Project (CEP), který pracuje v boji proti rostoucí hrozbě extremistické ideologie, zejména odhalováním zneužívání extremistů ve finančních, obchodních a komunikačních sítích. CEP využívá nejnovější komunikační a technologické nástroje k identifikaci a potírání extremistické ideologie a náboru online.

Pokračovat ve čtení

Demokratická republika Kongo

EU podporuje přístup k elektřině v oblasti Virunga v Konžské demokratické republice

Zveřejněno

on

Komise oznámila dalších 20 milionů EUR na financování nové elektrárny ve Rwangubě, která poskytne dalších 15 megawattů elektřiny. Rychlá reakce Evropské unie na naléhavou ekologickou krizi v Demokratické republice Kongo pomohla obnovit až 96% elektrického vedení a 35% vodovodních potrubí poškozených v Gomu v důsledku erupce sopky Nyiragongo dne 22. května . To umožnilo půl milionu lidí přístup k pitné vodě a elektřinu ve dvou důležitých nemocnicích.

Mluvíme o Evropské dny rozvoje panel pro Virunga, komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainen řekla: „Přístup k elektřině zachraňuje životy a je zásadní pro ekonomický a lidský rozvoj v této zranitelné oblasti. Proto Evropská unie rychle reagovala na podporu populace postižené nedávnou sopečnou erupcí Nyiragongo. S touto dodatečnou částkou 20 mil. EUR zvýšíme nabídku, více domácností a škol a poskytneme příležitosti pro udržitelný růst. “

EU podporuje výstavbu vodních elektráren a distribučních sítí kolem národního parku Virunga, které již dnes zajišťují 70% potřeby elektřiny v Gomě. Výpadky proudu jsou pro místní obyvatelstvo životu nebezpečné, protože vedou k nedostatku vody, šíření nemocí, jako je cholera, k větší nerovnosti a chudobě.

Pozadí

Národní park Virunga je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. EU je jejím nejdelším a nejdůležitějším dárcem a podporuje národní park od roku 1988.

Od roku 2014 EU podpořila probíhající opatření granty v celkové výši 112 milionů EUR. Finanční příspěvky EU podporují každodenní provozování parku, inkluzivní růst a iniciativy udržitelného rozvoje v této oblasti, hydroelektrifikaci Severního Kivu a rozvoj udržitelných zemědělských postupů. Tyto činnosti přispěly k vytvoření 2,500 4,200 přímých pracovních míst, 15,000 XNUMX pracovních míst v propojených malých a středních podnicích (MSP) a XNUMX XNUMX nepřímých pracovních míst v hodnotových řetězcích.

V prosinci 2020 se stal hercem Leonardo DiCaprio a Evropskou unií, ekologem a držitelem Oscara ® Re: divoký (bývalý Global Wildlife Conservation) zahájila iniciativu na ochranu národního parku Virunga v Konžské demokratické republice. Tento typ iniciativy je příkladem závazku EU uskutečňovat zelenou dohodu EU po celém světě ve spolupráci s klíčovými aktéry, jako je Re: wild, jejichž posláním je chránit rozmanitost života na Zemi.

Integrovaný přístup EU spojuje ochranu přírody s hospodářským rozvojem a současně zlepšuje životní úroveň místního obyvatelstva. Přispívá k prevenci pytláctví a podporuje udržitelné obhospodařování lesů, včetně úsilí v boji proti nelegální těžbě dřeva a odlesňování. Národní park Virunga je již známý jako nejvíce biologicky rozmanitá chráněná oblast v Africe, zejména díky divokým horským gorilám. EU současně investuje do hodnotových řetězců, jako je čokoláda, káva, chia semínka, enzymy papáje pro kosmetický průmysl, a zajišťuje, aby se zdroje dostaly do malých komunitních farem a družstev, a zároveň podporovaly růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj.

Více informací

Tisková zpráva: EU, Leonardo DiCaprio a Global Wildlife Conservation spolupracují na ochraně biologické rozmanitosti

Evropská zelená dohoda a mezinárodní partnerství

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Twitter

Facebook

Inzerát

Trending