Spojte se s námi

Evropského parlamentu

Budoucnost Evropy: Slova se ujímají panely

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V nadcházejících měsících se sejdou občanské panely, aby diskutovaly o budoucnosti EU a vydávaly doporučení. Zjistit více, VEU.

Konference o budoucnosti Evropy staví lidi do středu diskuse o tom, jak by se EU měla vyvíjet, aby čelila budoucím výzvám. Panely občanů hrají důležitou roli: budou diskutovat o nápadech od akce v celé EU a návrhy předložené prostřednictvím Konferenční platforma a vydá doporučení k projednání s orgány EU a dalšími zúčastněnými stranami.

Kdo se účastní

Existují čtyři evropské panely občanů, z nichž každý zahrnuje 200 občanů. Členové panelu byli vybráni náhodně, ale způsobem, který odráží rozmanitost EU. V každém panelu bude například stejný počet mužů a žen a také poměrné zastoupení Evropanů z městských a venkovských oblastí. Mladí lidé ve věku 16 až 25 let budou tvořit jednu třetinu členů.

Inzerát

O čem se bude diskutovat?

Každý panel se bude zabývat některými tématy, na která byli lidé pozváni, aby navrhli nápady:

  • Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost/vzdělávání, kultura, mládež, sport/digitální transformace;
  • Evropská demokracie/hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost;
  • změna klimatu, životní prostředí/zdraví a;
  • EU ve světě/migrace.


Členové panelu budou moci vznést další problémy. Na poradách budou k dispozici nezávislí odborníci, kteří budou poskytovat rady.

Inzerát

Kdy se sejdou panely občanů?

Každý z panelů se sejde třikrát. První zasedání se konala během čtyř víkendů od 17. září do 17. října v prostorách Parlamentu ve Štrasburku. Druhé zasedání se bude konat online v listopadu a třetí zasedání se bude konat v prosinci a lednu ve městech po celé EU, pokud to zdravotní situace dovolí.

Harmonogram panelů čtyř občanů

PanelTop NabídkyPrvní sezeníDruhé sezeníTřetí sezení
1Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost /vzdělávání, kultura, mládež, sport /digitální transformace17 19-září5-7 listopad3-5. Prosinec (Dublin)
2Evropská demokracie/hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost24 26-září12-14 listopad10. – 12. Prosince (Florencie)
3Změna klimatu, životní prostředí/ zdraví1 3-říjen19-21 listopad7.-9. ledna (Varšava)
4EU ve světě/migrace15 17-říjen26-28 listopad14.-16. ledna (Maastricht)

Jaký bude výsledek?

Panely budou formulovat doporučení, která budou projednána na plenárním zasedání konference, na kterém se setkají občané, zástupci orgánů EU a národních parlamentů a další zúčastněné strany. Dvacet zástupců z každého panelu se zúčastní plenárních zasedání konference a představí výsledky práce panelů.

Doporučení panelů budou začleněna do závěrečné zprávy konference, kterou na jaře 2022 připraví výkonná rada konference. Rada je složena ze zástupců Evropského parlamentu, Rady a Komise - orgánů, které budou muset na závěry navázat - a také pozorovatelů ze všech zúčastněných stran konference. Zpráva bude vypracována v plné spolupráci s plénem konference a bude muset být schválena.

Jak sledovat práci panelů?

Panelová setkání, kde se setkají všichni členové, budou streamována online. Více podrobností o nich najdete na platformě Conference. 

Konference o budoucnosti eurape

Konference o budoucnosti Evropy: co to je a jak funguje?

Budoucnost Evropy: Plenární zasedání konference začíná očekáváním změn

Konference o budoucnosti Evropy: materiály kampaně

Konference o budoucnosti Evropy: čas pro vaše nápady

Budoucnost Evropy: myšlenky lidí na plenárním zasedání konference

Budoucnost Evropy: slovo si vezmou občanské panely 

Budoucnost Evropy: občané diskutují o zahraniční politice a migraci

Evropané diskutují o tom, jak posílit demokracii a právní stát

Budoucnost Evropy: Evropané diskutují ve Štrasburku o ekonomice, zaměstnanosti a vzdělávání

Budoucnost Evropy: změna klimatu, životní prostředí, health

„Čas otevřít se občanům“: Konference o budoucnosti Evropy

Konference o budoucnosti Evropy: nechte svůj hlas slyšet

Konference o budoucnosti Evropy: spuštění vícejazyčné digitální platformy

Konference o budoucnosti Evropy: přípravy pokračují

Den Evropy: objevte Evropskou unii 9. května 2021

Konference o budoucnosti Evropy: spuštění občanské platformy 19. dubna

Budování zítřejší Evropy: EU připravuje cestu pro Konferenci o budoucnosti Evropy

Sdílet tento článek:

Společná zemědělská politika (SZP)

Poslanci definitivně schválili reformu společné zemědělské politiky

Zveřejněno

on

V úterý (23. listopadu) dal Parlament zelenou nové zemědělské politice EU. Tato reformovaná verze má být zelenější, spravedlivější, flexibilnější a transparentnější, AGRI, Plenární zasedání.

Během jednání o balíčku legislativních reforem poslanci trvali na tom, že posílení biologické rozmanitosti a dodržování zákonů a závazků EU v oblasti životního prostředí a klimatu bude klíčem k provádění reformované společné zemědělské politiky (SZP), která vstoupí v platnost v roce 2023. posoudí, zda jsou národní strategické plány SZP v souladu s těmito závazky, budou muset zemědělci dodržovat postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí. Členské státy budou povinny zajistit, aby alespoň 35 % rozpočtu na rozvoj venkova a alespoň 25 % přímých plateb bylo věnováno na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu.

Více podpory pro malé farmy a mladé farmáře

Poslanci zajistili, že minimálně 10 % přímých plateb bude použito na podporu malých a středních zemědělských podniků a minimálně 3 % rozpočtu SZP půjdou na mladé zemědělce. Trvali také na tom, že krizová rezerva s ročním rozpočtem 450 milionů eur (v běžných cenách) bude trvale připravena na pomoc zemědělcům s cenovou nebo tržní nestabilitou.

Inzerát

Větší transparentnost a lepší dodržování pracovních pravidel

V důsledku tlaku Parlamentu budou díky spolupráci mezi vnitrostátními inspektory práce a platebními agenturami SZP lépe monitorována pracovní pravidla EU v zemědělských odvětvích a jejich porušování bude penalizováno.

Informace o konečných příjemcích podpory EU budou transparentnější díky EU data miningovému nástroji, ke kterému získají přístup členské státy a který pomáhá identifikovat riziko podvodu křížovou kontrolou informací ve veřejných databázích.

Inzerát

„Nařízení o strategických plánech“ bylo přijato 452 hlasy pro, 178 proti a 57 se zdrželo hlasování, „Horizontální nařízení“ 485 hlasy pro, 142 proti a 61 se zdrželo hlasování a „Nařízení o společné organizaci trhu“ 487 pro, 130 proti a 71 se zdrželo.

Zpravodaj pro „nařízení o strategických plánech“ Peter Jahr (EPP, DE) řekl: „Schválením reformy SZP garantujeme jistotu plánování nejen pro členské státy, ale především pro naše evropské zemědělce. Zajistili jsme, aby tato SZP byla udržitelnější, transparentnější a předvídatelnější. Nový model dodávek sníží byrokratickou zátěž zemědělců zemědělskou politikou. Naše dnešní hlasování ukázalo, že chceme chránit a podporovat rodinné farmy, lidi, kteří udržují a uchovávají naši kulturní krajinu.“

Zpravodaj pro „horizontální nařízení“ Ulrike Müller (RE, DE) řekl: „Dnešek je pro novou SZP historickým dnem, dnem, kdy pokročíme směrem k ekologicky ambicióznější, sociálně uvědomělejší a na výkon orientované zemědělské politice. Nový model provádění zajistí, že se SZP zaměří více na dosažení jejích cílů a méně na pouhé dodržování pravidel. Zajistili jsme také, aby byly platby v rámci SZP transparentnější a aby byly lépe chráněny finanční zájmy EU. Tato SZP bude skutečně úspěšná.“

Zpravodaj pro „nařízení o společné organizaci trhu“ Eric Andrieu (S&D, FR) řekl: „Poprvé za více než 30 let budou dnes schválené reformy znamenat díky společné organizaci trhu, která je součástí reformy SZP, více tržní regulace než deregulace. Můžeme být hrdí na to, jak daleko jsme se dostali, protože dosažený pokrok je důležitý pro zemědělce, pro toto odvětví a pro spotřebitele. Společná organizace trhu je jistě prvním krokem správným směrem.“

Další kroky

Současná pravidla SZP byla po 31. prosinci 2020 prodloužena a nahrazena přechodná pravidla do konce roku 2022. Po schválení Radou budou nová pravidla platit od 1. ledna 2023.

Více informací 

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Umělá inteligence

AI: „Musíme jednat rychle, abychom využili potenciál EU“

Zveřejněno

on

EU by mohla stanovit globální standardy pro umělou inteligenci (AI), ale aby mohla těžit z jejích výhod, musí pravidla přijít rychle a být flexibilní, řekl Axel Voss. (na snímku), poslanec Evropského parlamentu odpovědný za zprávu o AI, Společnost.

"Musíme si být vědomi toho, že umělá inteligence má mimořádný strategický význam," řekl Axel Voss (EPP, Německo) v této Živý rozhovor na Facebooku. Europoslanec vede zprávu z zvláštní komise pro umělou inteligenci v digitálním věku prostřednictvím Evropského parlamentu.

Parlament uznal důležitost této technologie a zřídil výbor, který se má zaměřit na umělou inteligenci, zjistit, jak by mohla ovlivnit ekonomiku EU, zjistit přístupy různých zemí a přijít s návrhy na budoucí legislativu.

návrh zprávy, předložena výboru dne 9. listopadu 2021, říká, že EU by se měla zaměřit na obrovský potenciál AI. Autor zprávy Voss uvedl, že tato technologie by mohla hrát klíčovou roli v oblastech, jako je změna klimatu, zdravotnictví a konkurenceschopnost EU.

Inzerát

Další informace o co je AI a jak se používá.

Může se EU stát větším hráčem AI?

EU zaostává v globálním technologickém závodě, a pokud chce zůstat ekonomickou a globální mocností, měla by se stát globální mocností v AI, uvádí zpráva. Pokud EU nebude jednat rychle a odvážně, stane se z ní „digitální kolonie“ Číny, USA a dalších států a riskuje ztrátu své politické stability, sociálního zabezpečení a individuálních svobod, uvádí zpráva. Kromě toho by nově vznikající technologie mohly vést ke globálnímu odklonu moci od západního světa.

Inzerát

Neschopnost EU komercializovat technologické inovace znamená, že „naše nejlepší nápady, talenty a společnosti“ jdou jinam, uvádí zpráva. Voss varoval, že se okno příležitosti uzavírá, a řekl, že EU se musí „koncentrovat, upřednostňovat, investovat“.

Evropa by se měla více soustředit na obchodní modely, které by umožnily přeměnu výzkumu na produkty, zajistily konkurenční prostředí pro společnosti a zabránily odlivu mozků. Pouze 8 z 200 nejlepších digitálních společností sídlí v EU.

Význam dat

Data jsou pro vývoj AI klíčová. "Pokud si myslíme, že můžeme ve světě konkurovat bez poskytování dat, pak jsme mimo," řekl Voss. "Měli bychom se více zaměřit na to, jak můžeme poskytovat údaje, včetně osobních údajů."

"Příliš mnoho lidí si myslí, že nemůžeme otevřít GDPR právě teď," což znamená nedostatek dat pro průmysl EU, řekl. GDPR nastavuje globální standard, řekl Voss, "ale ne s tím, že pokud jsme dosáhli zlatého standardu, už ho nemůžeme změnit: zůstanete na prvním místě pouze tehdy, když se neustále zlepšujete."

"Velcí sběratelé dat jsou v Číně nebo USA. Pokud s tím chceme něco udělat, musíme něco udělat velmi rychle, protože rychlost je v této oblasti otázkou konkurence."

Obavy o demokracii a lidská práva

EU je "zvyklá stanovovat standardy a spojovat je se základními právy a základními evropskými hodnotami. To je to, co můžeme poskytnout, a řekl bych, že to je také něco, co svět také potřebuje," řekl.

Voss věří, že EU může zmírnit rizika, která může umělá inteligence představovat pro lidská práva a demokracii, když je zneužita, jako v některých autoritářských státech, „pokud to uděláme pragmaticky“.

Varuje před ideologickým přístupem. „Pokud se soustředíme na spojení této technologie s našimi základními evropskými hodnotami a nebudeme přetěžovat náš průmysl a naše společnosti, máme velkou šanci na úspěch."

Další informace o co chce Parlament ohledně pravidel umělé inteligence.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení

Rozšíření

Jak mohou země vstoupit do EU

Zveřejněno

on

Evropská unie má již 27 členů a další země chtějí vstoupit, ale jak se země připojí k EU, VEU?

Musí splňovat řadu kritérií, z nichž prvním je, že musí být v Evropě. Navíc to musí být demokracie, svobodná tržní ekonomika a respekt Hodnoty EU.

Podmínkou připojení je, že země musí přijmout všechny Zákony EU a souhlasit s tím, že v budoucnu vymění svou měnu za euro.

V současné době jedná o vstupu do EU pět zemí: Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko.

Inzerát

Zjistěte více o rozšíření EU.

Sdílet tento článek:

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending