Spojte se s námi

Námořní

Námořní bezpečnost: Rada a Parlament uzavřely dohodu o zajištění čistší lodní dopravy v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Aby byla zajištěna bezpečnější a čistší lodní doprava v EU, dosáhlo předsednictví Rady a vyjednavači Evropského parlamentu prozatímní dohody o revidované směrnici o znečištění z lodí jako součásti legislativního balíčku o „námořní bezpečnosti“.

"Moře a oceány jsou naším společným dobrem. Tato nová pravidla postaví EU do popředí, pokud jde o čistou lodní dopravu. Našli jsme kompromis, který zajistí čistší moře v Evropě a zároveň poskytne rovné podmínky pro dynamickou lodní průmysl."
Paul Van Tigchelt, belgický místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a Severního moře

Revidovaná směrnice zahrnuje mezinárodní standardy do práva EU a zajistit, aby osoby odpovědné za nezákonné vypouštění znečišťujících látek podléhaly odrazujícím, účinným a přiměřeným tresty zlepšit námořní bezpečnost a lépe chránit mořské prostředí před znečištěním z lodí.

Celkově vybaví EU moderními nástroji na podporu čistá doprava harmonizací pravidel EU s mezinárodními normami a zajištěním rovných podmínek pro námořní odvětví a zároveň zlepšením provádění a prosazování prostřednictvím posíleného rámce spolupráce mezi evropskými a vnitrostátními orgány.

Hlavní cíle revidované směrnice

Revidovaná legislativa má především za cíl:

  • rozšířit rozsah současné směrnice, která se týká nezákonného vypouštění škodlivých látek v balené formě, odpadních vod, odpadků a vypouštěných vod a zbytků
  • vytvořit posílený právní rámec tresty a jejich účinné uplatňování, které vnitrostátním orgánům umožní zajistit odrazující a jednotné uvalení sankcí na případy znečištění z lodí ve všech evropských mořích
  • oddělit správní sankce režimu od režimu trestních sankcí zakotveného v novém návrhu směrnice o trestných činech proti životnímu prostředí.

Klíčové prvky nové legislativy

Spoluzákonodárci zachovali obecnou podstatu návrhu Komise. Prozatímní dohoda však zavádí několik změn, které mají zajistit jasnost a soudržnost v zájmu ochrany mořského prostředí s mezinárodními pravidly a postupy, zejména s těmi z Mezinárodní úmluvy o prevenci znečištění z lodí (MARPOL).

Vzhledem k rozdílným právním systémům v členských státech prozatímní dohoda také jasněji naznačuje, čeho se dotčená legislativa týká správní sankce pouze, čímž se stanoví jasná hranice mezi oblastí působnosti této směrnice a oblastí působnosti nového návrhu právních předpisů o trestných činech proti životnímu prostředí.

Inzerát

Konečně adekvátní flexibilita byla zavedena v souvislosti s povinnostmi členských států ověřovat a hlásit případy znečištění, aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži a aby se zohlednily různé situace členských států, pokud jde o zeměpisnou polohu, zdroje a schopnosti.

Další kroky

Dnešní prozatímní dohodu musí schválit oba spoluzákonodárci před formálním přijetím legislativního aktu Evropským parlamentem a Radou. Členské státy budou mít po vstupu revidované směrnice v platnost 30 měsíců na to, aby její ustanovení provedly do svých vnitrostátních právních předpisů.

Základní informace

Návrh tvoří součást balíčku pro námořní bezpečnost, který Komise předložila dne 1. června 2023. Pět legislativních návrhů, včetně těch, které se týkají vyšetřování námořních nehod, souladu s požadavky na stát vlajky, státní přístavní inspekce a Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA); cílem je modernizovat pravidla EU o námořní bezpečnosti a snížit znečištění vody z lodí. Vzhledem k tomu, že 75 % zahraničního obchodu EU probíhá po moři, není námořní doprava pouze tepnou globalizovaného hospodářství, ale také záchranným lanem pro ostrovy a okrajové a vzdálené námořní regiony EU. Přestože je námořní bezpečnost ve vodách EU v současné době velmi vysoká, s malým počtem obětí a žádnými nedávnými velkými úniky ropy, každoročně je stále hlášeno více než 2 000 námořních nehod a incidentů. Přijetí a provádění legislativního balíčku pro námořní bezpečnost bude konkrétním výstupem závazku EU k udržitelné a inteligentní mobilitě. Marian-Jean Marinescu (EPP/RO) je zpravodajem Evropského parlamentu pro tento spis, zatímco komisařku odpovědnou za dopravu Adinu Văleanovou na interinstitucionálních rozhovorech zastupoval ředitel ai na GŘ MOVE, Fotini Ioannidou.

Revidovaná směrnice o znečištění z lodí, obecný přístup Rady, 4. prosince 2023

Revidovaná směrnice o znečištění z lodí, návrh Komise, 1. června 2023

Evropská zelená dohoda (základní informace)

Námořní bezpečnost (základní informace)

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending