Spojte se s námi

Rybolov

Rybolov, akvakultura a mořské ekosystémy: Přechod k čisté energii a ochraně ekosystémů pro větší udržitelnost a odolnost

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise předkládá balíček opatření ke zlepšení udržitelnosti a odolnosti odvětví rybolovu a akvakultury v EU. Obsahuje čtyři prvky: A  Sdělení o energetické transformaci odvětví rybolovu a akvakultury EU; an Akční plán na ochranu a obnovu mořských ekosystémů pro udržitelný a odolný rybolov; na Sdělení o společné rybářské politice dnes a zítra a Zpráva o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

Hlavními cíli opatření je podpora využívání čistších zdrojů energie a snížení závislosti na fosilních palivech, jakož i snížení dopadu odvětví na mořské ekosystémy. Navrhovaná opatření budou prováděna postupně, aby pomohla odvětví přizpůsobit se. „Pakt pro rybolov a oceány“ rovněž podpoří úplné provedení tohoto Společná rybářská politika (SRP) v koordinaci s členskými státy a zúčastněnými stranami v odvětví rybolovu, včetně rybářů, organizací producentů, regionálních poradních sborů, občanské společnosti a vědců. Návrhy se také zaměřují na to, aby se toto odvětví stalo atraktivním pracovním místem pro mladší generace.

Odvětví rybolovu a akvakultury s nulovými čistými emisemi do roku 2050

Současná závislost tohoto odvětví na fosilních palivech je nejen z hlediska životního prostředí neudržitelná, ale také je zranitelná vůči růstu cen energií. Když se v letech 2021 a 2022 zvýšily ceny pohonných hmot, mnoho plavidel zůstalo v přístavu a toto odvětví vyžadovalo finanční podporu, protože velká část rybářského loďstva EU nebyla schopna pokrýt provozní náklady. Akvakultura byla podobně vystavena vyšším cenám pohonných hmot i krmiv. Sektor těžil z finanční podpory EU.

Komise dnes navrhuje snížit závislost na fosilních palivech a směřovat k tomu klimaticky neutrální odvětví rybolovu a akvakultury, v souladu s jednou z ambicí Evropská zelená dohoda k dosažení klimatické neutrality v EU do roku 2050. Navrhuje opatření na podporu tohoto odvětví při urychlení jeho energetické transformace. zlepšení palivové účinnosti a přechod na obnovitelné, nízkouhlíkové zdroje energie.

Jednou z klíčových akcí je an Partnerství pro energetickou transformaci pro rybolov a akvakulturu EU. Spojí všechny zúčastněné strany, včetně odvětví rybolovu, akvakultury, stavby lodí, přístavů, energetiky, nevládních organizací, vnitrostátních a regionálních orgánů, aby společně řešily výzvy energetické transformace tohoto odvětví.

Komise bude rovněž pracovat na odstranění mezer v přenosu technologií z výzkumu a inovací do aplikace; podporovat rozvoj dovedností mezi pracovní silou; a zlepšit podnikatelské prostředí, včetně možností financování a informovanosti.

Inzerát

Ochrana mořských ekosystémů pro udržitelný rybolov

Změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a znečištění oceánů ohrožují udržitelnost zdrojů rybolovu a akvakultury. Komise předkládá a mořský akční plán k posílení Příspěvek SRP k cílům EU v oblasti životního prostředía snížit nepříznivý dopad rybolovných činností na mořské ekosystémy, zejména prostřednictvím narušování mořského dna, vedlejších úlovků citlivých druhů a účinků na mořské potravní sítě. Zdravé mořské prostředí se zdravými populacemi ryb a bohatou biologickou rozmanitostí je jediným způsobem, jak zajistit prosperující budoucnost pro rybářské komunity EU ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Akční plán přispívá k plnění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a jejího závazku právně a účinně chránit 30 % našich moří, přičemž jedna třetina je přísně chráněna. Ke splnění tohoto cíle Komise vyzývá členské státy, aby přijaly opatření na zachování rybolovu s cílem účinně chránit a spravovat chráněné mořské oblasti (MPA) s jasným časovým harmonogramem. Toto úsilí by mělo zahrnovat ochranu oblastí tření a odchovů ryb, snížení úmrtnosti ryb a obnovu jádrových oblastí pro citlivé druhy a stanoviště.

Plán si také klade za cíl snížit dopad rybolovu na mořské dno. Naléhavá ochrana a obnova stanovišť mořského dna v MPA je zásadní vzhledem k jejich významu jakožto ohnisek mořské biologické rozmanitosti EU a významu modrého uhlíku v mořských stanovištích pro řešení změny klimatu. Komise proto vyzývá členské státy, aby navrhly společná doporučení a přijaly vnitrostátní opatření nejpozději do roku 2030 ukončit mobilní rybolov při dně ve všech MPA a nepovolit jej ve všech nově zřízených MPA. První opatření by měla být přijata již do března 2024 pro lokality Natura 2000 podle směrnice o stanovištích, které chrání mořské dno a mořské druhy.

Akční plán rovněž navrhuje opatření ke zvýšení selektivity lovných zařízení a postupů a ke snížení náhodných úlovků ohrožených druhů, přičemž stanoví harmonogram, který členským státům pomůže upřednostnit ty druhy, které vyžadují největší ochranu.

Vzhledem k tomu, že oceány a moře pokrývají 71 % povrchu Země a více než 65 % území EU, bude dnešní akční plán rovněž součástí příspěvku EU k provádění nedávno dohodnutého Kunming-Montréal dohoda o biologické rozmanitosti.

„Pakt pro rybolov a oceány“ na pomoc při provádění společné rybářské politiky

Společná rybářská politika je i nadále odpovídajícím právním rámcem pro řešení problémů, kterým čelí rybolov EU a moře, na nichž závisí, poskytuje odvětví rybolovu nezbytnou stabilitu a umožňuje EU jít příkladem při řízení udržitelného rybolovu na celém světě. Tři hlavní principy, na kterých je politika založena, jsou i dnes relevantní: environmentální, sociální a ekonomická udržitelnost; efektivní regionální spolupráce; a vědecky podložené rozhodování. Před úplným provedením společné rybářské politiky však zbývá několik výzev a ke snížení dopadů rybolovu a akvakultury na životní prostředí a klima je zapotřebí rychlejší a intenzivnější strukturální transformace. To je nezbytné pro obnovení zdravého mořského prostředí a zajištění potravinové bezpečnosti a také pro pomoc odvětví stát se odolnějším, zvýšit energetickou účinnost a rychle přispět ke klimatické neutralitě. To pomůže ušetřit náklady na palivo a prosperovat ze zelené energie.

S cílem vytvořit jednotnou vizi pro budoucnost odvětví rybolovu a akvakultury, znovu potvrdit společný závazek plně provádět SRP a zahájit diskuse mezi manažery rybolovu a zúčastněnými stranami o budoucí odolnosti politiky z hlediska sociální i environmentální odolnosti, Komise navrhuje a Pakt pro rybolov a oceány“, spojující všechny zúčastněné strany. „Pakt pro rybolov a oceány“ otevírá novou fázi dialogu a spolupráce mezi Komisí a všemi zúčastněnými stranami v odvětví rybolovu. Vybuduje společné chápání cílů, kterých má být dosaženo, a pomůže přizpůsobit politiku tam, kde je to nutné.

Pozadí

V roce 2020 bylo v EU zaměstnáno 124,630 57,000 lidí v komerčním rybolovu a XNUMX XNUMX v akvakultuře. Cílem společné rybářské politiky (SRP) je zajistit dlouhodobou environmentální, hospodářskou a sociální udržitelnost rybolovu a akvakultury; dostupnost zásob potravin; a přiměřenou životní úroveň pro rybářské a akvakulturní komunity.

Deset let po reformě společné rybářské politiky podává Komise zprávy o fungování této politiky ao společné organizaci trhu. Zároveň také využívá příležitosti k tomu, aby stanovila svou vizi udržitelného rybolovu budoucnosti.

Pro více informací

Informační list – Udržitelný a odolný rybolov, akvakultura a mořské ekosystémy 

Společná rybářská politika

Otázky a odpovědi ke sdělení o fungování společné rybářské politiky

Společná rybářská politika dnes a zítra: Pakt o rybolovu a oceánech směřující k udržitelnému, vědecky podloženému, inovativnímu a inkluzivnímu řízení rybolovu

Pracovní dokument útvarů Komise o společné rybářské politice

Společná rybářská politika (SRP)

Ochrana mořských ekosystémů pro udržitelný rybolov

Otázky a odpovědi k akčnímu plánu na ochranu a obnovu mořských ekosystémů pro udržitelný a odolný rybolov

Akční plán EU: Ochrana a obnova mořských ekosystémů pro udržitelný a odolný rybolov

Pobřežní a námořní politika EU

Opatření v oblasti přírody a biologické rozmanitosti – EU

Webová stránka o námořním akčním plánu

Energetická transformace v odvětví rybolovu a akvakultury EU

Otázky a odpovědi týkající se energetické transformace v odvětví rybolovu a akvakultury v EU

Sdělení Komise: O energetické transformaci odvětví rybolovu a akvakultury v EU

Možnosti a příklady energetického přechodu odvětví rybolovu a akvakultury

Organizace společného trhu

Otázky a odpovědi ke zprávě o výsledcích společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Zpráva o výsledcích společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Organizace společného trhu

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending