Spojte se s námi

koronavirus

Komise schvaluje portugalský rekapitalizační program ve výši 400 milionů eur na podporu společností postižených pandemií koronaviru

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise schválila portugalský program ve výši 400 milionů eur na podporu strategických společností postižených pandemií koronaviru. Režim byl schválen v rámci státní podpory Dočasný rámec a je součástí národního plánu obnovy a odolnosti.

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová, která má na starosti politiku hospodářské soutěže, uvedla: "Společnostem působícím v různých odvětvích výrazně poklesly příjmy kvůli vypuknutí koronaviru a zavedeným restriktivním opatřením. Tento portugalský program ve výši 400 milionů EUR umožní Portugalsku podporovat těmto společnostem tím, že jim pomůžeme uspokojit jejich potřeby v oblasti likvidity a solventnosti a zajistíme kontinuitu jejich činností. Pokračujeme v úzké spolupráci s členskými státy, abychom našli funkční řešení ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie koronaviru v souladu s pravidly EU.“

Portugalské podpůrné opatření

Portugalsko oznámilo Komisi v rámci státní podpory Dočasný rámec program ve výši 400 milionů EUR na podporu solventnosti životaschopných strategických nefinančních společností působících v Portugalsku a postižených pandemií koronaviru. Rozpočet bude zpřístupněn prostřednictvím nástroje obnovy a odolnosti.

V rámci režimu bude mít podpora formu i) kapitálových nástrojů (včetně kmenových a prioritních akcií), ii) hybridních nástrojů (konvertibilní dluhopisy) a iii) kombinace kapitálových a hybridních nástrojů. Výše investice na společnost je v zásadě omezena na 10 milionů EUR.

Podpora bude poskytována prostřednictvím Strategického rekapitalizačního programu Kapitalizačního a resilienčního fondu (dále jen „Fond“). Fond spravuje Banco Português de Fomento, SA, což je národní propagační banka.

Účelem režimu je řešit potřeby příjemců v oblasti likvidity a solventnosti a pomoci jim pokračovat v činnosti během pandemie a po ní.

Inzerát

Komise zjistila, že portugalský režim je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména (i) podpora bude omezena na částku nezbytnou k zajištění životaschopnosti příjemců a obnovení jejich kapitálové pozice před pandemií koronaviru; ii) režim poskytuje státu přiměřenou odměnu a motivuje příjemce a/nebo jejich vlastníky k co nejrychlejšímu splacení podpory; iii) jsou zavedeny záruky, které zajistí, že příjemci nebudou neoprávněně těžit z rekapitalizační podpory od státu na úkor spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném trhu; a iv) podpora bude poskytnuta nejpozději 30. června 2022.

Komise dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v čl. Dočasný rámec.

Na tomto základě Komise schválila opatření podpory podle pravidel EU pro státní podporu.

Pozadí

Komise přijala a Dočasný rámec umožnit členským státům využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory na podporu ekonomiky v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Dočasný rámec, ve znění pozdějších předpisů 3 dubna, 8 května, 29 června, 13 říjnu 2020, 28 ledna a 18 listopadu 2021 stanoví tyto druhy podpory, které mohou členské státy poskytovat:

(I) Přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňové výhody a zálohy až do výše 290,000 345,000 EUR pro společnost působící v primárním zemědělském sektoru, 2.3 2.3 EUR pro společnost působící v odvětví rybolovu a akvakultury a 100 milionu EUR pro společnost působící ve všech ostatních odvětvích k řešení jejích naléhavých potřeb likvidity. Členské státy mohou rovněž poskytnout až do nominální hodnoty 290,000 milionu EUR na společnost půjčky s nulovým úrokem nebo záruky na půjčky pokrývající 345,000 % rizika, s výjimkou odvětví primárního zemědělství a odvětví rybolovu a akvakultury, kde jsou limity Platí XNUMX XNUMX EUR a XNUMX XNUMX EUR na společnost.

(Ii) Státní záruky za půjčky přijaté společnostmi zajistit, aby banky nadále poskytovaly půjčky zákazníkům, kteří je potřebují. Tyto státní záruky mohou pokrýt až 90% rizika z úvěrů, které podnikům pomohou pokrýt okamžitý pracovní kapitál a investiční potřeby.

(iii) Dotované veřejné půjčky společnostem (nadřízený a podřízený dluh) s příznivými úrokovými sazbami pro firmy. Tyto půjčky mohou podnikům pomoci pokrýt okamžitý pracovní kapitál a investiční potřeby.

(iv) Záruky pro banky, které směřují státní podporu do reálné ekonomiky že taková podpora je považována za přímou podporu zákazníkům bank, nikoli bankám samotným, a poskytuje návod, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.

(V) Veřejné pojištění krátkodobých vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země je dočasně „neobchodovatelná“.

(Vi) Podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronaviry řešit současnou zdravotní krizi ve formě přímých grantů, návratných záloh nebo daňových výhod. Za projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy lze poskytnout bonus.

(vii) Podpora výstavby a rozšiřování zkušebních zařízení vyvíjet a testovat produkty (včetně vakcín, ventilátorů a ochranných oděvů), které jsou užitečné při řešení ohniska koronaviry, až do prvního průmyslového nasazení. To může mít formu přímých grantů, daňových výhod, návratných záloh a záruk beze ztráty. Společnosti mohou získat bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je investice uzavřena do dvou měsíců po poskytnutí podpory.

(viii) Podpora výroby produktů důležitých pro tlumení ohniska koronaviry ve formě přímých grantů, daňových výhod, návratných záloh a záruk beze ztráty. Společnosti mohou získat bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je investice uzavřena do dvou měsíců po poskytnutí podpory.

(ix) Cílená podpora ve formě odkladu plateb daní a / nebo pozastavení příspěvků na sociální zabezpečení pro ty odvětví, regiony nebo pro typy společností, které jsou ohniskem zasaženy nejvíce.

(X) Cílená podpora ve formě mzdových dotací pro zaměstnance pro společnosti v odvětvích nebo regionech, které nejvíce utrpěly ohniskem koronaviry a které by jinak musely propustit zaměstnance.

(xi) Cílená rekapitalizační pomoc nefinančním společnostem, pokud není k dispozici jiné vhodné řešení. Jsou zavedena ochranná opatření, která zabrání nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu: podmínky nezbytnosti, přiměřenosti a rozsahu zásahu; podmínky vstupu státu do kapitálu společností a odměny; podmínky týkající se odchodu státu z kapitálu dotyčných společností; podmínky týkající se správy a řízení, včetně zákazu dividend a stropů odměn pro vyšší vedení; zákaz křížových dotací a zákaz akvizic a další opatření k omezení narušení hospodářské soutěže; transparentnost a požadavky na podávání zpráv.

(xii) Podpora nekrytých fixních nákladů pro společnosti, které čelí poklesu obratu během způsobilého období nejméně o 30% ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Podpora přispěje na část fixních nákladů příjemců, která není kryta jejich příjmy, a to až do maximální výše 12 miliony EUR na podnik.

(xiii) Investiční podpora směrem k udržitelné obnově podporovat soukromé investice jako stimul k překonání investiční mezery nahromaděné v ekonomice v důsledku krize.

(xiv) Podpora solventnosti využít soukromé finanční prostředky a dát je k dispozici pro investice do malých a středních podniků (MSP), včetně začínajících podniků, a malých společností se střední kapitalizací.

Komise rovněž členským státům umožní převést do 30. června 2023 vratné nástroje (např. záruky, půjčky, vratné zálohy) poskytnuté podle dočasného rámce na jiné formy podpory, jako jsou přímé granty, za předpokladu, že budou splněny podmínky dočasného rámce.

Dočasný rámec umožňuje členským státům kombinovat všechna podpůrná opatření navzájem, s výjimkou půjček a záruk na stejnou půjčku a překračujících limity stanovené v dočasném rámci. Rovněž umožňuje členským státům kombinovat veškerá podpůrná opatření poskytovaná v rámci dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytovat de minimis společnosti do 25,000 30,000 EUR během tří fiskálních let pro společnosti působící v primárním zemědělském sektoru, 200,000 XNUMX EUR během tří fiskálních let pro společnosti činné v odvětví rybolovu a akvakultury a XNUMX XNUMX EUR během tří fiskálních let pro společnosti působící ve všech ostatních odvětvích. Členské státy se zároveň musí zavázat, že se vyhnou nepřiměřené kumulaci podpůrných opatření pro stejné společnosti, aby omezily podporu tak, aby vyhovovaly jejich skutečným potřebám.

Dočasný rámec bude fungovat do 30. června 2022s výjimkou investiční podpory směrem k udržitelnému oživení, která bude platit do 31. prosince 2022, a podpory solventnosti, která bude platit do 31. prosince 2023. Komise bude nadále pozorně sledovat vývoj onemocnění COVID- 19 pandemická a další rizika pro hospodářské oživení.

Dočasný rámec doplňuje mnoho dalších možností, které již mají členské státy k dispozici, aby zmírnily socioekonomický dopad propuknutí koronaviru v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise a Sdělení o koordinované hospodářské reakci na ohnisko COVID-19 stanovení těchto možností. Členské státy mohou například provést obecně použitelné změny ve prospěch podniků (např. odložení daní nebo dotování zkrácených pracovních úvazků napříč všemi sektory), které nespadají do působnosti pravidel státní podpory. Mohou také poskytnout kompenzaci společnostem za škody, které utrpěly v důsledku mimořádné události, jako je například epidemie koronaviru, a kterou přímo způsobila.

Dále na 23 2022 březnaKomise státní podporu přijala Dočasný krizový rámec umožnit členským státům využívat flexibilitu předpokládanou v pravidlech státní podpory na podporu ekonomiky v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Dočasný krizový rámec bude platit do 31. prosince 2022. Aby byla zajištěna právní jistota, Komise před tímto datem posoudí, zda je třeba jej prodloužit. Kromě toho bude Komise během doby jeho uplatňování průběžně přezkoumávat obsah a oblast působnosti rámce s ohledem na vývoj na trzích s energií, trhy s jinými vstupy a celkovou hospodářskou situaci.

bude k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí pod číslem případu SA.102275 v registru státních podpor o Komisi soutěž po vyřešení jakýchkoli otázek důvěrnosti. Nové publikace o rozhodnutích o státní podpoře na internetu av Úředním věstníku jsou uvedeny v příloze. \ T Soutěžní týdenní e-novinky.

Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních, která Komise přijala k řešení hospodářského dopadu pandemie coronavirus, lze nalézt zde.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending