Spojte se s námi

Německo

Komise schválila německý program na podporu zeleného dálkového vytápění ve výši 2.98 miliardy eur

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu německý program ve výši 2.98 miliardy eur na podporu zeleného dálkového vytápění založeného na obnovitelné energii a odpadním teple. Opatření přispěje k provádění německého národního energetického a klimatického plánu a k Strategické cíle EU související se Zelenou dohodou EU, zejména cíl EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová, která má na starosti politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Tento program ve výši 2.98 miliardy EUR přispěje k ekologizaci sektoru dálkového vytápění v Německu tím, že podpoří výstavbu účinnějších systémů dálkového vytápění a dekarbonizaci těch stávajících. Německo bude moci tímto opatřením zvýšit podíl obnovitelné energie a odpadního tepla v teplárenství, a tím výrazně snížit své emise. Německé opatření pomoci, které jsme dnes schválili, přispěje k dosažení cílů Zelené dohody EU a pomůže Německu splnit jeho environmentální cíle a zároveň omezí možné narušení hospodářské soutěže.

Německé schéma

V červnu 2022 oznámilo Německo Komisi svůj záměr zavést režim na podporu zeleného dálkového vytápění založeného na obnovitelném a odpadním teple.

Režim, který potrvá do 30. srpna 2028, bude otevřen provozovatelům sítí dálkového vytápění a provozovatelům, kteří tuto službu v současnosti na trhu neposkytují. Podpora bude mít formu přímých grantů. Opatření podpoří studie proveditelnosti a transformační plány pro výstavbu a dekarbonizaci sítí dálkového vytápění. V rámci režimu budou moci provozovatelé sítí dálkového vytápění také získat investiční podporu na:

  • výstavba nových systémů dálkového vytápění s podílem obnovitelného a odpadního tepla alespoň 75 %;
  • dekarbonizace a modernizace stávajících systémů dálkového vytápění tak, aby fungovaly na bázi obnovitelné energie a odpadního tepla; a
  • instalace zařízení na výrobu obnovitelného tepla a solární tepelné energie, tepelných čerpadel a zásobníků tepla, jakož i integrace odpadního tepla do systémů dálkového vytápění.

Kromě toho budou moci provozovatelé sítí dálkového vytápění získat provozní podporu na výrobu obnovitelného tepla prostřednictvím solárních tepelných zařízení a tepelných čerpadel.

Podpora studií proveditelnosti a transformačních plánů pokryje až 50 % jejich nákladů. Pokud jde o investiční podporu, částka podpory na příjemce pokryje až 40 % způsobilých investičních nákladů. V případě provozní podpory se podpora vypočítá na základě množství vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů. Poskytující orgán zajistí, aby podpora nepřesáhla mezeru ve financování (tj. částku podpory nezbytnou k přilákání investic, které by se jinak neuskutečnily).

Inzerát

Očekává se, že tento celostátní program podpoří instalaci přibližně 681 MW kapacity na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ročně, čímž se sníží emise skleníkových plynů o přibližně 4 miliony tun CO2 za rok.

Posouzení Komise

Komise posoudila režim zejména podle pravidel EU pro státní podporu Čl.107 odst.3 písm. C) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), která umožňuje zemím EU podporovat rozvoj určitých hospodářských činností za určitých podmínek, Pokyny pro rok 2022 o státní podpoře v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky.

Komise zjistila, že:

  • Pomůcka je nutné a vhodné pro dekarbonizaci sektoru dálkového vytápění v Německu a že má „motivační účinek“. Vzhledem k tomu, že fosilní paliva mají oproti obnovitelným zdrojům tepla a odpadnímu teplu nákladovou výhodu, v případě neexistence podpory by investice do zařízení na výrobu dálkového vytápění byly založeny na fosilních palivech a odrážely by tak současný energetický mix v Německu, který se vyznačuje vysokým podílem plynových kotlů a kogenerací instalací. Kromě toho je při absenci podpory nepravděpodobné, že by se uskutečnily investice do nových sítí dálkového vytápění a dekarbonizace stávajících sítí kvůli vysokým nákladům a nízkým výnosům z těchto investic. A konečně, bez podpory by příjemci režimu neměli dostatečné pobídky k tomu, aby plánovali výstavbu nových sítí dálkového vytápění a dekarbonizaci těch stávajících nákladově efektivním způsobem.
  • Pomůcka je přiměřené a omezené na nezbytné minimum. I když výše podpory není založena na vyčíslení individuální mezery ve financování pro každého z příjemců, musí orgán poskytující podporu zajistit, aby podpora nepřesáhla mezeru ve financování. Kromě toho bude podpora na výrobu tepla podléhat každoročnímu monitorování ze strany orgánu poskytujícího podporu, aby bylo zajištěno, že nebude překročena mezera ve financování.
  • Projekt pozitivní účinky pomoci o dekarbonizaci systémů dálkového vytápění v Německu převáží případné negativní účinky o hospodářské soutěži a obchodu mezi členskými státy. Tento režim podpoří dekarbonizaci sektoru dálkového vytápění v Německu a sníží emise skleníkových plynů v souladu s Evropská zelená dohoda, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Na tomto základě Komise schválila německý režim podle pravidel EU pro státní podporu.

Pozadí

Komise Pokyny pro rok 2022 o státní podpoře v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky poskytnout pokyny, jak bude Komise posuzovat slučitelnost ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu, a opatření energetické pomoci, která podléhají oznamovací povinnosti podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.

Nové pokyny platné od ledna 2022 vytvářejí flexibilní, účelově vhodný rámec umožňující členským státům poskytovat nezbytnou podporu k dosažení cílů Zelené dohody cíleným a nákladově efektivním způsobem. Pravidla zahrnují soulad s důležitými cíli a cíli EU stanovenými v Evropské zelené dohodě as dalšími nedávnými regulačními změnami v oblasti energetiky a životního prostředí a budou zohledňovat zvýšený význam ochrany klimatu. Zahrnují oddíly o opatřeních v oblasti energetické účinnosti, podpoře čisté mobility, infrastruktuře, oběhovém hospodářství, snižování znečištění, ochraně a obnově biologické rozmanitosti, jakož i opatřeních k zajištění bezpečnosti dodávek energie za určitých podmínek.

Pokyny umožňují členským státům za určitých podmínek podporovat výrobu tepla z kogeneračních zařízení napojených na odvětví dálkového vytápění. Cílem těchto pravidel je pomoci členským státům splnit ambiciózní cíle EU v oblasti energetiky a klimatu s co nejnižšími náklady pro daňové poplatníky a bez nepatřičného narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Projekt Směrnice o energetické účinnosti z roku 2018 stanovila celoevropský závazný cíl energetické účinnosti ve výši alespoň 32.5 % do roku 2030. Evropská zelená dohoda o dohodě v roce 2019 Komise posílila své ambice v oblasti klimatu a stanovila si cíl žádné čisté emise skleníkových plynů v roce 2050. Evropské klimatické právo přijatý v červnu 2019, který zakotvuje cíl klimatické neutrality do roku 2050 a zavádí průběžný cíl snížení čistých emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku 2030, vytváří základ pro 'Vhodné pro 55' legislativní návrhy přijaté Komisí dne 14. července 2021. Mezi těmito návrhy Komise předložila změnu Směrnice o energetické účinnosti vypracovat ambicióznější závazný roční cíl pro snížení spotřeby energie na úrovni EU.

bude k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí pod číslem případu SA.63177 v registru státních podpor o Komisi Soutěž po vyřešení jakýchkoli otázek důvěrnosti. Nové publikace o rozhodnutích o státní podpoře na internetu av Úředním věstníku jsou uvedeny v příloze. \ T Soutěžní týdenní e-novinky.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending