Spojte se s námi

životní prostředí

Kvalita ovzduší: Stávka Rady a Parlamentu za posílení norem v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Předsednictví Rady a zástupci Evropského parlamentu dosáhli prozatímní politické dohody o návrhu na stanovení norem EU pro kvalitu ovzduší, kterých má být dosaženo s cílem dosáhnout cíle nulového znečištění, a přispět tak k nulovému znečištění životního prostředí v EU do roku 2050. Snaží se rovněž uvést normy EU v oblasti kvality ovzduší do souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dohodu ještě musí potvrdit oba orgány, než projde formálním procesem přijetí.

"Pro EU je zdraví jejích občanů prioritou. To jsme dnes prokázali touto klíčovou dohodou, která přispěje k dosažení ambicí EU v oblasti nulového znečištění do roku 2050. Nová pravidla drasticky zlepší kvalitu ovzduší." dýcháme a pomáháme nám účinně bojovat proti znečištění ovzduší, čímž snižujeme předčasná úmrtí a zdravotní rizika."
Alain Maron, ministr vlády regionu Brusel-hlavní město, odpovědný za změnu klimatu, životní prostředí, energetiku a participativní demokracii

Hlavní prvky dohody

Posílení standardů kvality ovzduší

S novými pravidly se spoluzákonodárci dohodli na stanovení posílených norem EU pro kvalitu ovzduší pro rok 2030 ve formě limitní a cílové hodnoty které jsou bližší směrnicím WHO a které budou pravidelně revidovány. Revidovaná směrnice se vztahuje na řadu látek znečišťujících ovzduší, včetně jemných částic a pevných částic (PM2.5 a PM10), oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2), mimo jiné benzo(a)pyren, arsen, olovo a nikl a pro každý z nich stanoví specifické normy. Například roční limitní hodnoty pro znečišťující látky s nejvyšším doloženým dopadem na lidské zdraví, PM2.5  a  NE2, by se snížil z 25 µg/m³ na 10 µg/m³ a ze 40 µg/m³ na 20 µg/m³.

Prozatímní dohoda poskytuje členským státům možnost požádat do 31. ledna 2029 a ze zvláštních důvodů a za přísných podmínek o odložení lhůty pro dosažení mezních hodnot kvality ovzduší:

  • nejpozději do 1 pro oblasti, kde by se splnění směrnice ve stanovené lhůtě ukázalo jako nedosažitelné kvůli specifickým klimatickým a orografickým podmínkám nebo kde lze potřebného snížení dosáhnout pouze s významným dopadem na stávající systémy vytápění domácností
  • nejpozději do 1 (s možností prodloužení o další dva roky), pokud projekce ukážou, že mezních hodnot nebude možné dosáhnout v termínu pro dosažení.

Aby mohly členské státy požádat o tato odklady, budou muset do svých plánů kvality ovzduší (které budou vytvořeny do roku 2028) zahrnout projekce kvality ovzduší, které prokážou, že překročení bude co nejkratší a že mezní hodnota bude splněna do konce nejpozději do doby odkladu. Během období odkladu budou muset členské státy také pravidelně aktualizovat své cestovní mapy a podávat zprávy o jejich provádění.

Inzerát

Plány kvality ovzduší, plány a krátkodobé akční plány

V případech, kdy je překročen limit nebo cílová hodnota nebo existuje konkrétní riziko překročení výstražných nebo informačních prahů pro určité znečišťující látky, text požaduje, aby členské státy stanovily:

  • an plán kvality ovzduší před termínem, pokud v letech 2026 až 2029 úroveň znečišťujících látek překročí limit nebo cílový imisní limit, kterého má být dosaženo do roku 2030
  • plány kvality ovzduší pro oblasti, kde úrovně znečišťujících látek překračují limitní a cílové hodnoty stanovené ve směrnici po termínu
  • krátkodobé akční plány stanovení mimořádných opatření (např. omezení pohybu vozidel, pozastavení stavebních prací atd.) ke snížení bezprostředního ohrožení lidského zdraví v oblastech, kde budou překročeny výstražné prahy

Spoluzákonodárci souhlasili se začleněním měkčích požadavků na stanovení kvality ovzduší a krátkodobých akčních plánů v případech, kdy je potenciál ke snížení určitých koncentrací znečišťujících látek značně omezený v důsledku místních geografických a meteorologických podmínek. Pokud jde o ozon, v případech, kdy neexistuje žádný významný potenciál ke snížení koncentrací ozonu na místní nebo regionální úrovni, spoluzákonodárci souhlasili s tím, že vyjmou členské státy z povinnosti vytvářet plány kvality ovzduší za podmínky, že poskytnou Komisi a veřejnosti s podrobným odůvodněním takové výjimky.

Doložka o kontrole

Předběžně dohodnutý text vyzývá Evropskou komisi, aby přezkoumala normy kvality ovzduší by 2030 a poté každých pět let, aby bylo možné posoudit možnosti sladění s nedávnými pokyny WHO a nejnovějšími vědeckými poznatky. Ve svém přezkumu by Komise měla posoudit i další ustanovení směrnice, včetně ustanovení o odložení lhůt pro splnění ao přeshraničním znečištění.

Na základě svého přezkumu by pak Komise měla předložit návrhy na revizi norem kvality ovzduší, zahrnutí dalších znečišťujících látek a/nebo navrhnout další opatření, která mají být přijata na úrovni EU.

Přístup ke spravedlnosti a právo na odškodnění

Navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení k zajištění přístupu ke spravedlnosti pro ty, kteří mají dostatečný zájem a chtějí zpochybnit její provádění, včetně nevládních organizací v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí. Mělo by existovat jakékoli správní nebo soudní přezkumné řízení spravedlivý, včasný  a  není neúměrně drahéa praktické informace o tomto postupu by měly být veřejně dostupné.

Podle nových pravidel by to musely zajistit členské státy občané mají právo požadovat a získat náhradu pokud k poškození jejich zdraví došlo v důsledku úmyslného nebo nedbalého porušení vnitrostátních pravidel provádějících určitá ustanovení směrnice.

Znění pozměněné spoluzákonodárci rovněž objasňuje a rozšiřuje požadavky, které musí členské státy stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce pro ty, kteří porušují opatření přijatá k provedení směrnice. Případně budou muset vzít v úvahu závažnost a dobu trvání porušování, ať už se opakuje, a jednotlivce a prostředí, které jsou tímto porušováním dotčeny, jakož i skutečné nebo odhadované ekonomické přínosy plynoucí z porušování.

Foto Frédéric Paulussen on Unsplash

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending