Spojte se s námi

Georgia

Společné tiskové prohlášení po 8. zasedání Rady přidružení mezi EU a Gruzií

SHARE:

Zveřejněno

on

Dne 20. února 2024 uspořádaly Evropská unie a Gruzie v Bruselu 8. zasedání Rady přidružení EU-Gruzie.

Rada přidružení uvítala historické rozhodnutí Evropské rady udělit Gruzii status kandidátské země za předpokladu, že bylo přijato devět kroků uvedených v doporučení Evropské komise ze dne 8. listopadu 2023. Vztahy mezi EU a Gruzií se tak posunuly na novou strategickou úroveň. EU vzala na vědomí přijetí akčního plánu k řešení devíti kroků gruzínské vlády před rozhodnutím Evropské rady a vyzvala Gruzii, aby dále pokročila v reformách. Zdůraznila důležitost naplnění podmínek stanovených Evropskou komisí prostřednictvím smysluplných a nevratných reforem, připravených a realizovaných po konzultaci s opozicí a občanskou společností. EU zdůraznila, že pokrok Gruzie směrem k Evropské unii bude záviset na jejích vlastních zásluhách při plnění přístupových kritérií.

Rada přidružení zopakovala závazek EU posílit vztahy mezi EU a Gruzií a zdůraznila význam plného využití potenciálu dohody o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, a účinného provádění programu přidružení mezi EU a Gruzií na období 2021–2027 . Rada přidružení připomněla, že účinné provádění dohody o přidružení a její DCFTA, spojené s širším procesem sbližování právních předpisů a souvisejícími nezbytnými reformami, přispívá k vytvoření podmínek pro posílené hospodářské a obchodní vztahy s EU vedoucí k další postupné hospodářské integraci Gruzie vnitřní trh Evropské unie.

EU uznala, že Gruzie provedla významné reformy v řadě oblastí a úspěšně sblížila své právní předpisy s acquis EU v mnoha odvětvích, jak je uvedeno ve zprávě Evropské komise o Gruzii ze dne 8. listopadu 2023. Bylo konstatováno, že cíl stát se EU Člen, silně podporovaný gruzínským lidem, vládou a napříč politickým spektrem, byl v tomto ohledu klíčovou hnací silou. EU vyzvala všechny politické aktéry v Gruzii, aby prokázali konstruktivní spolupráci a dialog napříč stranami, překonali polarizaci a zdrželi se kroků, které by mohly dále prohloubit politické napětí a brzdit reformní program země. Rada přidružení ocenila pulzující gruzínskou občanskou společnost a zdůraznila význam inkluzivního, smysluplného a systematického zapojení občanské společnosti do procesů tvorby politik.

EU zdůraznila význam boje proti dezinformacím, protievropské rétorice a zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování a vyzvala Gruzii, aby v tomto ohledu podnikla smysluplné kroky, přičemž vzala na vědomí úsilí vynaložené vládou.

Rada přidružení zdůraznila, že je třeba zajistit plnou nezávislost, odpovědnost a nestrannost všech státních institucí v souladu s evropskými standardy a doporučeními Benátské komise, zejména všech soudních, státních, protikorupčních a měnových institucí. EU zdůraznila, že je třeba dále zlepšit provádění parlamentního dohledu, zejména nad bezpečnostními službami.

Rada přidružení připomněla, že EU a Gruzie jsou vázány společným odhodláním dále posilovat demokracii a právní stát v našich společnostech. EU vzala na vědomí práci vynaloženou na zlepšení legislativního rámce a celkové kapacity a organizace soudního systému. EU zdůraznila, že je třeba vyvinout další úsilí k provedení komplexní reformy soudnictví, zejména k zajištění plné nezávislosti, odpovědnosti a nestrannosti všech soudních a státních orgánů.

Inzerát

Rada přidružení vzala na vědomí reformy provedené za účelem zlepšení volebního rámce a vyzvala Gruzii, aby dokončila volební reformu v dostatečném předstihu před nadcházejícími volbami v souladu s doporučeními Benátské komise a OBSE/ODIHR a zajistila svobodný, spravedlivý a konkurenceschopný volební proces . EU uvítala pozvání dlouhodobých pozorovatelů OBSE-ODIHR Gruzie před parlamentními volbami v roce 2024.

Rada přidružení vzala na vědomí přijetí druhé národní strategie na ochranu lidských práv v Gruzii na období 2022–2030 a akčního plánu pro lidská práva na období 2024–2026.

Rada přidružení uvítala práci odvedenou k zajištění rovnosti žen a mužů, v boji proti genderovému a domácímu násilí, jakož i práci na legislativě související s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a jmenováním veřejného ochránce práv. EU zdůraznila, že je třeba v této práci pokračovat a zajistit větší dodržování lidských práv a základních svobod, včetně zaručení svobody projevu, shromažďování a sdělovacích prostředků, a zajistit plnou nezávislost a účinnost institucí pro lidská práva.

Rada přidružení vzala na vědomí práci odvedenou v oblasti deoligarchizace, vyvarování se nadměrnému vlivu vlastních zájmů v hospodářském, politickém a veřejném životě v Gruzii, a zdůraznila potřebu účinného provádění stávajícího akčního plánu prostřednictvím víceodvětvového a systémového přístupu. EU uvítala vytvoření úřadu pro boj proti korupci a zdůraznila, že je důležité zajistit, aby úřad fungoval nezávisle a účinně. EU zdůraznila, že je třeba vyvinout další úsilí k potírání všech forem korupce, a to i v rámci úsilí o deoligarchizaci. EU uvítala neustálé plnění kritérií pro uvolnění vízového režimu ze strany Gruzie a její kroky k řešení doporučení Evropské komise.

Rada přidružení zdůraznila silné očekávání, že Gruzie podstatně zvýší svou harmonizaci s postoji společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a omezujícími opatřeními, a vyzvala Gruzii, aby pokročila směrem k úplnému sladění. EU uvítala aktivní zapojení Gruzie a konstruktivní spolupráci při předcházení obcházení sankcí EU vůči Rusku.

EU ocenila Gruzii za její aktivní zapojení do misí a operací SBOP EU od roku 2014 a vyzvala ji, aby dále přispívala k misím a operacím EU SBOP; Rada přidružení rovněž projednala možnosti další spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. EU vyjádřila ochotu dále podporovat Gruzii při řešení výzev, kterým čelí v důsledku ruské útočné války proti Ukrajině, a posílit její odolnost prostřednictvím zvýšené spolupráce v oblasti kybernetických a hybridních hrozeb, jakož i podpory gruzínských obranných sil prostřednictvím Evropské unie. Mírové zařízení. Gruzie vyjádřila ochotu zahájit spolupráci se specializovanými agenturami EU a zapojit se do projektů PESCO.

The EU underlined its support for Georgia’s sovereignty, independence and territorial integrity within its internationally recognised borders, emphasising EU’s firm commitment to conflict resolution and its policy of non-recognition and engagement in Georgia. The EU and Georgia reaffirmed their commitment to the Geneva International Discussions, including the upcoming 60th round, which, together with fully operational Incident Prevention and Response Mechanisms (IPRMs), are crucial for addressing and resolving the challenges stemming from the conflict between Russia and Georgia in August 2008.

EU a Gruzie vyjádřily znepokojení nad ruskými kroky k začlenění gruzínských regionů Abcházie a regionu Cchinvali/Jižní Osetie do ruské politické, bezpečnostní, vojenské, hospodářské a další sféry, což je porušením suverenity a územní celistvosti Gruzie. Rada odsoudila nedávné zabití gruzínského civilisty Tamaz Ginturiho ruskými silami nelegálně umístěnými v Gruzii. Rada přidružení vyjádřila hluboké znepokojení nad zhoršenou situací v gruzínských regionech Abcházie a regionu Cchinvali/Jižní Osetie, pokud jde o bezpečnost, humanitární a lidská práva, včetně porušování práv na svobodu pohybu, majetku, vzdělávání v mateřském jazyce a etnických skupin. diskriminace Gruzínců.

EU a Gruzie zopakovaly povinnost Ruské federace provést dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008 zprostředkovanou EU, mimo jiné stáhnout své vojenské síly z gruzínského území a umožnit vytvoření mezinárodních bezpečnostních mechanismů na místě. Rada zdůraznila povinnost zajistit bezpečný a důstojný návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do jejich domovů.

Rada přidružení zdůraznila důležitou roli pozorovatelské mise EU a zdůraznila nutnost přístupu EUMM na celé území Gruzie v souladu s jejím mandátem.

Rada přidružení připomněla rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a vyšetřování Mezinárodního trestního soudu potvrzující odpovědnost Ruska jako státu vykonávajícího účinnou kontrolu nad gruzínskými regiony Abcházie a regionem Cchinvali/Jižní Osetií.

Rada přidružení zdůraznila, že je důležité zintenzivnit podporu mezilidských kontaktů a zvýšit opatření na budování důvěry napříč propastmi, a také znovu zdůraznila svou podporu úsilí o usmíření a zapojení.

Rada přidružení uvítala úspěšné hospodářské zotavení Gruzie po krizi COVID-19 a růst jejího HDP. EU ocenila zdravou fiskální a měnovou politiku Gruzie, která umožnila dobře přečkat šok související s ruskou útočnou válkou na Ukrajině. EU připomněla klíčovou úlohu při zajišťování makroekonomické stability Gruzínské národní banky a zdůraznila, že je důležité zaručit její nezávislost a důvěryhodnost.

Rada přidružení zdůraznila, že EU zůstává největším obchodním partnerem Gruzie, a uvítala rostoucí vývoz Gruzie do EU. EU zdůraznila své trvalé odhodlání podporovat Gruzii při dalším zmírňování překážek obchodu a zdůraznila, že je důležité pokračovat v plnění závazků podle DCFTA. Rada přidružení uvítala dosaženou dohodu o zahájení práce na vytvoření prioritního akčního plánu (PAP), uznala dosavadní značný pokrok, pokud jde o shodu na obsahu PAP, a zdůraznila význam řádného provádění akcí v něm uvedených pro posílení provádění DCFTA.

The EU stressed the importance of accelerating the implementation of the Economic and Investment Plan, notably through its flagship projects, including those geared towards developing connectivity between Georgia and the EU as matters of mutual interest. The EU reiterated Georgia’s role as a partner for European energy security, and notably its transit role for Caspian hydrocarbon resources.

EU uvítala kroky Gruzie a vyjádřila ochotu podporovat další úsilí Gruzie o zajištění nezbytných příprav a přijetí požadovaných kroků, zejména v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, aby splnila kritéria pro vstup do geografický rozsah režimů jednotné oblasti pro platby v eurech.

The Association Council welcomed Georgia’s commitment and steps to harmonize its legislation aimed at integrating it into the EU’s “Roam like at Home” regime and EU’s readiness to adopt a decision on amending the Association Agreement to include related acquis.

Rada přidružení ocenila silné zapojení Gruzie do programů Erasmus+, Horizont Evropa a Kreativní Evropa.

Rada přidružení uvítala úsilí Gruzie o modernizaci jejího systému a kapacit civilní ochrany a těší se, že Gruzie dodrží dokument o postupu předaný v rámci zasedání Rady, jehož cílem je usměrnit integraci Gruzie do mechanismu civilní ochrany Unie.

Rada přidružení zdůraznila, že Východní partnerství a jeho rámec zaměřený na odolnost zůstávají relevantní a budou se i nadále doplňovat s procesem rozšíření, a zdůraznila potřebu konkrétních výsledků pro rok 2024.

Zasedání předsedal Josep Borrell, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Gruzínskou delegaci vedl gruzínský premiér Irakli Kobachidze. Zúčastnil se také komisař pro sousedství a rozšíření pan Olivér Várhelyi.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending