Spojte se s námi

Georgia

Společné tiskové prohlášení po 8. zasedání Rady přidružení mezi EU a Gruzií

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dne 20. února 2024 uspořádaly Evropská unie a Gruzie v Bruselu 8. zasedání Rady přidružení EU-Gruzie.

Rada přidružení uvítala historické rozhodnutí Evropské rady udělit Gruzii status kandidátské země za předpokladu, že bylo přijato devět kroků uvedených v doporučení Evropské komise ze dne 8. listopadu 2023. Vztahy mezi EU a Gruzií se tak posunuly na novou strategickou úroveň. EU vzala na vědomí přijetí akčního plánu k řešení devíti kroků gruzínské vlády před rozhodnutím Evropské rady a vyzvala Gruzii, aby dále pokročila v reformách. Zdůraznila důležitost naplnění podmínek stanovených Evropskou komisí prostřednictvím smysluplných a nevratných reforem, připravených a realizovaných po konzultaci s opozicí a občanskou společností. EU zdůraznila, že pokrok Gruzie směrem k Evropské unii bude záviset na jejích vlastních zásluhách při plnění přístupových kritérií.

Rada přidružení zopakovala závazek EU posílit vztahy mezi EU a Gruzií a zdůraznila význam plného využití potenciálu dohody o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, a účinného provádění programu přidružení mezi EU a Gruzií na období 2021–2027 . Rada přidružení připomněla, že účinné provádění dohody o přidružení a její DCFTA, spojené s širším procesem sbližování právních předpisů a souvisejícími nezbytnými reformami, přispívá k vytvoření podmínek pro posílené hospodářské a obchodní vztahy s EU vedoucí k další postupné hospodářské integraci Gruzie vnitřní trh Evropské unie.

EU uznala, že Gruzie provedla významné reformy v řadě oblastí a úspěšně sblížila své právní předpisy s acquis EU v mnoha odvětvích, jak je uvedeno ve zprávě Evropské komise o Gruzii ze dne 8. listopadu 2023. Bylo konstatováno, že cíl stát se EU Člen, silně podporovaný gruzínským lidem, vládou a napříč politickým spektrem, byl v tomto ohledu klíčovou hnací silou. EU vyzvala všechny politické aktéry v Gruzii, aby prokázali konstruktivní spolupráci a dialog napříč stranami, překonali polarizaci a zdrželi se kroků, které by mohly dále prohloubit politické napětí a brzdit reformní program země. Rada přidružení ocenila pulzující gruzínskou občanskou společnost a zdůraznila význam inkluzivního, smysluplného a systematického zapojení občanské společnosti do procesů tvorby politik.

EU zdůraznila význam boje proti dezinformacím, protievropské rétorice a zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování a vyzvala Gruzii, aby v tomto ohledu podnikla smysluplné kroky, přičemž vzala na vědomí úsilí vynaložené vládou.

Rada přidružení zdůraznila, že je třeba zajistit plnou nezávislost, odpovědnost a nestrannost všech státních institucí v souladu s evropskými standardy a doporučeními Benátské komise, zejména všech soudních, státních, protikorupčních a měnových institucí. EU zdůraznila, že je třeba dále zlepšit provádění parlamentního dohledu, zejména nad bezpečnostními službami.

Rada přidružení připomněla, že EU a Gruzie jsou vázány společným odhodláním dále posilovat demokracii a právní stát v našich společnostech. EU vzala na vědomí práci vynaloženou na zlepšení legislativního rámce a celkové kapacity a organizace soudního systému. EU zdůraznila, že je třeba vyvinout další úsilí k provedení komplexní reformy soudnictví, zejména k zajištění plné nezávislosti, odpovědnosti a nestrannosti všech soudních a státních orgánů.

Inzerát

Rada přidružení vzala na vědomí reformy provedené za účelem zlepšení volebního rámce a vyzvala Gruzii, aby dokončila volební reformu v dostatečném předstihu před nadcházejícími volbami v souladu s doporučeními Benátské komise a OBSE/ODIHR a zajistila svobodný, spravedlivý a konkurenceschopný volební proces . EU uvítala pozvání dlouhodobých pozorovatelů OBSE-ODIHR Gruzie před parlamentními volbami v roce 2024.

Rada přidružení vzala na vědomí přijetí druhé národní strategie na ochranu lidských práv v Gruzii na období 2022–2030 a akčního plánu pro lidská práva na období 2024–2026.

Rada přidružení uvítala práci odvedenou k zajištění rovnosti žen a mužů, v boji proti genderovému a domácímu násilí, jakož i práci na legislativě související s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a jmenováním veřejného ochránce práv. EU zdůraznila, že je třeba v této práci pokračovat a zajistit větší dodržování lidských práv a základních svobod, včetně zaručení svobody projevu, shromažďování a sdělovacích prostředků, a zajistit plnou nezávislost a účinnost institucí pro lidská práva.

Rada přidružení vzala na vědomí práci odvedenou v oblasti deoligarchizace, vyvarování se nadměrnému vlivu vlastních zájmů v hospodářském, politickém a veřejném životě v Gruzii, a zdůraznila potřebu účinného provádění stávajícího akčního plánu prostřednictvím víceodvětvového a systémového přístupu. EU uvítala vytvoření úřadu pro boj proti korupci a zdůraznila, že je důležité zajistit, aby úřad fungoval nezávisle a účinně. EU zdůraznila, že je třeba vyvinout další úsilí k potírání všech forem korupce, a to i v rámci úsilí o deoligarchizaci. EU uvítala neustálé plnění kritérií pro uvolnění vízového režimu ze strany Gruzie a její kroky k řešení doporučení Evropské komise.

Rada přidružení zdůraznila silné očekávání, že Gruzie podstatně zvýší svou harmonizaci s postoji společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a omezujícími opatřeními, a vyzvala Gruzii, aby pokročila směrem k úplnému sladění. EU uvítala aktivní zapojení Gruzie a konstruktivní spolupráci při předcházení obcházení sankcí EU vůči Rusku.

EU ocenila Gruzii za její aktivní zapojení do misí a operací SBOP EU od roku 2014 a vyzvala ji, aby dále přispívala k misím a operacím EU SBOP; Rada přidružení rovněž projednala možnosti další spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. EU vyjádřila ochotu dále podporovat Gruzii při řešení výzev, kterým čelí v důsledku ruské útočné války proti Ukrajině, a posílit její odolnost prostřednictvím zvýšené spolupráce v oblasti kybernetických a hybridních hrozeb, jakož i podpory gruzínských obranných sil prostřednictvím Evropské unie. Mírové zařízení. Gruzie vyjádřila ochotu zahájit spolupráci se specializovanými agenturami EU a zapojit se do projektů PESCO.

EU zdůraznila svou podporu suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a zdůraznila pevné odhodlání EU řešit konflikt a její politiku neuznávání a angažovanosti v Gruzii. EU a Gruzie znovu potvrdily svůj závazek k mezinárodním jednáním v Ženevě, včetně nadcházejícího 60. kola, které spolu s plně funkčními mechanismy prevence a reakce na incidenty (IPRM) mají zásadní význam pro řešení a řešení problémů vyplývajících z konfliktu mezi Ruskem a Gruzií. v srpnu 2008.

EU a Gruzie vyjádřily znepokojení nad ruskými kroky k začlenění gruzínských regionů Abcházie a regionu Cchinvali/Jižní Osetie do ruské politické, bezpečnostní, vojenské, hospodářské a další sféry, což je porušením suverenity a územní celistvosti Gruzie. Rada odsoudila nedávné zabití gruzínského civilisty Tamaz Ginturiho ruskými silami nelegálně umístěnými v Gruzii. Rada přidružení vyjádřila hluboké znepokojení nad zhoršenou situací v gruzínských regionech Abcházie a regionu Cchinvali/Jižní Osetie, pokud jde o bezpečnost, humanitární a lidská práva, včetně porušování práv na svobodu pohybu, majetku, vzdělávání v mateřském jazyce a etnických skupin. diskriminace Gruzínců.

EU a Gruzie zopakovaly povinnost Ruské federace provést dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008 zprostředkovanou EU, mimo jiné stáhnout své vojenské síly z gruzínského území a umožnit vytvoření mezinárodních bezpečnostních mechanismů na místě. Rada zdůraznila povinnost zajistit bezpečný a důstojný návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do jejich domovů.

Rada přidružení zdůraznila důležitou roli pozorovatelské mise EU a zdůraznila nutnost přístupu EUMM na celé území Gruzie v souladu s jejím mandátem.

Rada přidružení připomněla rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a vyšetřování Mezinárodního trestního soudu potvrzující odpovědnost Ruska jako státu vykonávajícího účinnou kontrolu nad gruzínskými regiony Abcházie a regionem Cchinvali/Jižní Osetií.

Rada přidružení zdůraznila, že je důležité zintenzivnit podporu mezilidských kontaktů a zvýšit opatření na budování důvěry napříč propastmi, a také znovu zdůraznila svou podporu úsilí o usmíření a zapojení.

Rada přidružení uvítala úspěšné hospodářské zotavení Gruzie po krizi COVID-19 a růst jejího HDP. EU ocenila zdravou fiskální a měnovou politiku Gruzie, která umožnila dobře přečkat šok související s ruskou útočnou válkou na Ukrajině. EU připomněla klíčovou úlohu při zajišťování makroekonomické stability Gruzínské národní banky a zdůraznila, že je důležité zaručit její nezávislost a důvěryhodnost.

Rada přidružení zdůraznila, že EU zůstává největším obchodním partnerem Gruzie, a uvítala rostoucí vývoz Gruzie do EU. EU zdůraznila své trvalé odhodlání podporovat Gruzii při dalším zmírňování překážek obchodu a zdůraznila, že je důležité pokračovat v plnění závazků podle DCFTA. Rada přidružení uvítala dosaženou dohodu o zahájení práce na vytvoření prioritního akčního plánu (PAP), uznala dosavadní značný pokrok, pokud jde o shodu na obsahu PAP, a zdůraznila význam řádného provádění akcí v něm uvedených pro posílení provádění DCFTA.

EU zdůraznila, že je důležité urychlit provádění hospodářského a investičního plánu, zejména prostřednictvím svých stěžejních projektů, včetně projektů zaměřených na rozvoj propojení mezi Gruzií a EU jakožto záležitostí společného zájmu. EU znovu zdůraznila úlohu Gruzie jako partnera pro evropskou energetickou bezpečnost, a zejména její úlohu při tranzitu kaspických uhlovodíkových zdrojů.

EU uvítala kroky Gruzie a vyjádřila ochotu podporovat další úsilí Gruzie o zajištění nezbytných příprav a přijetí požadovaných kroků, zejména v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, aby splnila kritéria pro vstup do geografický rozsah režimů jednotné oblasti pro platby v eurech.

Rada přidružení uvítala závazek Gruzie a kroky k harmonizaci její legislativy zaměřené na její začlenění do režimu EU „Roam jako doma“ a připravenost EU přijmout rozhodnutí o změně dohody o přidružení tak, aby zahrnovala související acquis.

Rada přidružení ocenila silné zapojení Gruzie do programů Erasmus+, Horizont Evropa a Kreativní Evropa.

Rada přidružení uvítala úsilí Gruzie o modernizaci jejího systému a kapacit civilní ochrany a těší se, že Gruzie dodrží dokument o postupu předaný v rámci zasedání Rady, jehož cílem je usměrnit integraci Gruzie do mechanismu civilní ochrany Unie.

Rada přidružení zdůraznila, že Východní partnerství a jeho rámec zaměřený na odolnost zůstávají relevantní a budou se i nadále doplňovat s procesem rozšíření, a zdůraznila potřebu konkrétních výsledků pro rok 2024.

Zasedání předsedal Josep Borrell, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Gruzínskou delegaci vedl gruzínský premiér Irakli Kobachidze. Zúčastnil se také komisař pro sousedství a rozšíření pan Olivér Várhelyi.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending