Spojte se s námi

Předpisy EU v oblasti bezpečnosti výrobků

Poslanci schválili přepracovaná pravidla EU pro bezpečnost výrobků  

SHARE:

Zveřejněno

on

Aktualizovaný zákon zajistí, aby výrobky v EU, ať už prodávané online nebo v tradičních obchodech, splňovaly ty nejvyšší bezpečnostní požadavky.

Minulý týden to poslanci schválili revidovaná pravidla o bezpečnosti výrobků nepotravinářského spotřebního zboží 569 hlasy pro, 13 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Nové nařízení uvádí do souladu stávající směrnici o obecné bezpečnosti výrobků s nejnovějším vývojem v oblasti digitalizace a nárůstem online nakupování.

Zlepšení hodnocení bezpečnosti

Aby bylo zaručeno, že všechny výrobky uváděné na trh jsou pro spotřebitele bezpečné, obsahuje obecné nařízení o bezpečnosti výrobků opatření, která zaručují, že rizika pro nejzranitelnější spotřebitele (např. děti), genderová hlediska a rizika kybernetické bezpečnosti budou také zohledněna při hodnocení bezpečnosti. .

Dohled nad trhem a internetové obchody

Nová úprava rozšiřuje povinnosti hospodářských subjektů (jako je výrobce, dovozce, distributor), zvyšuje pravomoci orgánů dozoru nad trhem a zavádí jasné povinnosti pro poskytovatele internetových tržišť. Online tržiště spolupracují na zmírnění rizik s orgány dozoru nad trhem, které mohou na oplátku nařídit online tržištím, aby bez zbytečného prodlení, v každém případě do dvou pracovních dnů, odstranila nabídky nebezpečných produktů nebo k nim znemožnila přístup.

Výrobky pocházející ze zemí mimo EU lze uvádět na trh pouze v případě, že existuje hospodářský subjekt usazený v Evropské unii, který odpovídá za jejich bezpečnost.

Inzerát

Efektivní postupy stažení

Přepracovaná legislativa zlepšuje postup stažení výrobku, protože v současné době zůstává míra vracení nízká odhadem třetina spotřebitelů v EU nadále používat stažené produkty.

Pokud musí být výrobek stažen, musí být spotřebitelé informováni přímo a musí jim být nabídnuta oprava, výměna nebo vrácení peněz. Spotřebitelé budou mít rovněž právo podávat stížnosti resp zahájit kolektivní akce. Informace o bezpečnosti produktů a možnostech nápravy musí být k dispozici v jasném a snadno srozumitelném jazyce. Systém rychlého varování pro nebezpečné produkty (“Bezpečnostní brána“portál) bude modernizován tak, aby umožňoval efektivnější odhalování nebezpečných výrobků a byl přístupnější pro osoby se zdravotním postižením.

Zpravodaj Dita Charanzová (Renew, CZ) řekl: „Díky tomuto zákonu chráníme naše nejzranitelnější spotřebitele, zejména děti. V roce 2020 pocházelo 50 % výrobků uváděných jako nebezpečné z Číny. Tímto zákonem jsme udělali zásadní krok proti těm, kteří v Evropě neprodávají bezpečné výrobky.

Každý prodávaný výrobek musí mít někoho, kdo za něj v rámci EU přebírá odpovědnost. Nebezpečné produkty budou z webových stránek odstraněny do dvou dnů. Spotřebitelé budou informováni přímo e-mailem, pokud si zakoupili nebezpečný produkt. Kromě toho budou mít právo na opravu, výměnu nebo vrácení peněz, pokud bude produkt stažen. Jakmile bude tento zákon zaveden, bude v Evropě méně nebezpečných výrobků“.

Další kroky

Před zveřejněním v Úředním věstníku EU a vstupem v platnost bude muset text také formálně schválit Rada. Nařízení se použije 18 měsíců po svém vstupu v platnost.

Pozadí

V 2021, 73 % spotřebitelů nakupovalo produkty online (ve srovnání s 50 % v roce 2014) a v roce 2020, 21 % si objednalo něco ze zemí mimo EU (8 % v roce 2014). Podle Bezpečnostní brána Výroční zpráva za rok 2020 se 26 % oznámení o nebezpečných výrobcích týkalo výrobků prodávaných online, zatímco nejméně 62 % se týkalo výrobků pocházejících ze zemí mimo EU a EHP.

Nová pravidla jsou projekcí ušetřit spotřebitelům v EU přibližně 1 miliardu EUR v prvním roce a přibližně 5.5 miliardy v příštím desetiletí. Snížením počtu nebezpečných výrobků na trhu by nová opatření měla snížit škody způsobené spotřebitelům v EU kvůli nehodám souvisejícím s výrobky, kterým lze předejít (dnes se odhaduje na 11.5 miliardy EUR ročně) a náklady na zdravotní péči (odhadované na 6.7 ​​EUR). miliard ročně).

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending