Spojte se s námi

životní prostředí

Komise financuje 171 nových projektů LIFE v oblasti životního prostředí a klimatu v celé Evropě částkou více než 396 milionů EUR

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise v rámci programu schválila 171 nových projektů v celé Evropě Program LIFE pro životní prostředí a klimav hodnotě více než 396 milionů EUR. Díky požadavkům na spolufinancování programu zmobilizuje celkovou investici ve výši více než 722 milionů EUR, což představuje 28.5% nárůst ve srovnání s minulým rokem. Projekty z téměř všech zemí EU budou těžit z podpory EU v rámci následujících podprogramů: příroda a biologická rozmanitost; oběhové hospodářství a kvalita života; zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí; a čistý energetický přechod.

Projekty LIFE přispívají k dosažení široké škály cílů Evropské zelené dohody v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí, včetně cíle EU stát se klimaticky neutrální do roku 2050. Podporují biologickou rozmanitost a obnovu přírody, zlepšují kvalitu života Evropanů snížením znečišťujících látek a skleníkových plynů. emise plynu, zvýšit oběh v hospodářství a odolnost vůči klimatu a urychlit přechod na čistou energii v celé Evropě. 

Příklady oceněných projektů

Jeden z největších přírody a biologické rozmanitosti projekty zahrnují 13 členských států EU a další evropské země, které řeší vedlejší úlovky v severním Atlantiku, Baltském moři a Středozemním moři. Projekt vedený Nizozemskem si klade za cíl minimalizovat – a pokud možno eliminovat – vedlejší úlovky v zapojených regionech v souladu s Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Propagovat více cirkulární ekonomika a kvalita života, jeden projekt v Bulharsku bude podporovat udržitelnou spotřebu, prevenci a oddělený sběr odpadu za účasti místních úřadů, podniků a občanů. Projekt si klade za cíl ukázat, jak lze tradiční bulharské skládkování nahradit novými systémy sběru a recyklace odpadu „zaplať, jak hodíš“.

Podporující zmírňování klimatu, francouzský projekt si klade za cíl prokázat technickou a ekonomickou proveditelnost inovativního a nákladově efektivního fotovoltaického systému před jeho uvedením na trh. Technologie se skládá z bifaciálních solárních panelů, které jsou zavěšeny nad nevyužitými místy, jako jsou kanály, pánve a nádrže. Tato technologie pomůže generovat více obnovitelné energie, snížit emise skleníkových plynů a omezit konkurenci ve využívání půdy.

Podpoří jej také nový projekt pro více zemí přechod čisté energie v hodnotovém řetězci HORECA (hotel, restaurace, catering) v sedmi zemích EU. Cílem projektu je vyškolit více než 500 pracovníků a zapojit přibližně 10 000 zúčastněných stran v odvětví ubytovacích a stravovacích služeb, aby se ušetřilo energie odpovídající 390 milionům žárovek ročně.

Inzerát

Stručně: nové projekty v rámci finančních prostředků EU ve výši 396 milionů EUR 

Příroda a biodiverzita 

29 přírody a biologické rozmanitosti projektů s celkovým rozpočtem blížícím se 211 milionů EUR (z toho EU přispěje přibližně 140 miliony EUR) obnoví sladkovodní, mořské a pobřežní ekosystémy a stanoviště; zlepšit stav ochrany ptáků, hmyzu, plazů, obojživelníků a savců; zlepšit řízení; a podporovat provádění a dodržování příslušných právních předpisů EU, jako je např Ptactvo a Stanoviště Směrnice a Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Pokud tak učiní, přispějí stejnou měrou k provádění směrnice EU Kunming/Montrealská globální dohoda o biologické rozmanitosti.

Cirkulární ekonomika a kvalita života

Projekty LIFE budou mobilizovány €298m, z nichž EU poskytne více než € 94 milionů přispět k oběhové hospodářství a zlepšit kvalitu života

Celkem 36 projektů se zaměří na spotřeba vody, elektroodpad, chemikálie, znečištění ovzduší a hluk pomoci zlepšit kvalitu života občanů EU a vyvinout technologie na podporu Circular Economy akční plán

Kromě toho, pět projektů posílí environmentální řízení a informace tím, že umožní spotřebitelům žít život bez toxických látek a činit udržitelný výběr potravin a podporovat obce, aby přijaly osvědčené postupy v nakládání s odpady a zavedly Dohodu o zeleném městě. EU přispěje přibližně 6 miliony EUR na celkový rozpočet projektu ve výši téměř 10 milionů EUR. 

Zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu

Celkem, projekty 34 stojí za to 110 milionů EUR (ve kterých EU poskytne přibližně 65 milionů EUR) přispěje k zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se změně klimatu a řízení klimatu a informace související s dopady změny klimatu. Budou podporovat provádění Evropské klimatické právo a Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu Strategie usnadněním přechodu ke klimaticky neutrálnímu, udržitelnému a odolnému evropskému hospodářství.

Tyto projekty se mimo jiné zabývají snižováním emisí skleníkových plynů; odstraňování uhlíku v zemědělské a lesní půdě; udržitelné potravinové systémy; obnovitelná energie a zlepšení energetické účinnosti; alternativy k fluorovaným skleníkovým plynům šetrné ke klimatu; přizpůsobení klimatu v městských a venkovských oblastech, jakož i větší připravenost na extrémní jevy počasí, jako jsou vlny veder a záplavy. 

Čistý přechod energie

projekty 67 s celkovým rozpočtem vyšším než 102 milionů EUR (z toho EU poskytuje přibližně 97 milionů EUR) zlepší tržní a regulační podmínky v EU pro přechod na čistou energii, zejména podporou a zaváděním energetické účinnosti a malých řešení obnovitelné energie. 

Tyto projekty podporují provádění politik energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie stanovených v plán REPowerEU a Vhodné pro balení 55, jakož i zastřešující cíle energetické unie. 

Pozadí

Za 31 let své existence se Programu LIFE spolufinancovala více než 6,000 171 akčních projektů v oblasti životního prostředí a klimatu v celé EU a přidružených zemích. Dnes oznámených 751 projektů bylo vybráno z více než 2022 žádostí podaných v rámci výzvy k předkládání návrhů LIFE 2022 zveřejněné v květnu XNUMX.

Evropská komise navýšila financování programu LIFE na období 60–2021 o téměř 2027 %, čímž dosáhla výše 5.43 miliardy EUR. Granty financované v rámci programu LIFE spravuje CINEA – Evropská výkonná agentura pro klimatickou infrastrukturu a životní prostředí.

Více informací

Shrnutí projektů

Program LIFE pro životní prostředí a klima

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending