Spojte se s námi

Digitální ekonomika

Komise představuje nové iniciativy pro digitální infrastruktury zítřka

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise představila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto vyspělých digitálních síťových infrastrukturách a službách, protože rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita je nezbytná pro nasazení technologií, které nás přivedou do světa zítřka: telemedicína, automatizované řízení, prediktivní údržba budov nebo precizní zemědělství.

Tento balíček digitální konektivity si klade za cíl zahájit diskusi o konkrétních návrzích se zúčastněnými stranami, členskými státy a podobně smýšlejícími partnery, jak utvářet budoucí politickou činnost EU s cílem dosáhnout konsensu:

  • Projekt Bílá kniha na téma „Jak zvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury?“ analyzuje výzvy, kterým Evropa v současnosti čelí při zavádění budoucích propojovacích sítí, a předkládá možné scénáře, jak přilákat investice, podpořit inovace, zvýšit bezpečnost a dosáhnout skutečného jednotného digitálního trhu.
  • Projekt Doporučení o bezpečnosti a odolnosti podmořských kabelových infrastruktur představuje soubor opatření na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU zaměřených na zlepšení zabezpečení a odolnosti podmořských kabelů prostřednictvím lepší koordinace v celé EU, a to jak z hlediska správy, tak financování.

EU by měla podporovat živoucí komunitu evropských inovátorů a podporovat rozvoj integrovaná konektivita a kolaborativní výpočetní infrastruktura. K dosažení tohoto cíle počítá Bílá kniha s vytvořením sítě „Connected Collaborative Computing“ (“3C síť“) k vytvoření komplexních integrovaných infrastruktur a platforem pro telco cloud a edge, které by mohly být použity k organizování vývoje inovativních technologií a aplikací AI pro různé případy použití. Takový přístup založený na spolupráci by mohl být připraven prostřednictvím vytvoření rozsáhlých pilotních projektů nebo možného nového důležitého projektu společného evropského zájmu (IPCEI) v počítačovém kontinuu.

Je také nezbytné lépe využívat synergie mezi stávajícími iniciativami, jako je IPCEI na Cloudová infrastruktura a služby nové generacea financování programů, jako je Nástroj pro propojení Evropy a Digitální Evropa. To by mohlo zahrnovat a možná koordinační role pro společný podnik pro inteligentní sítě a služby (SNS JU) na podporu vytvoření konektivity a výpočetního ekosystému založeného na spolupráci.  

Kromě toho musí EU využít plný potenciál jednotného digitálního trhu s telekomunikacemi tím, že zváží opatření, která zajistí, že to bude pravda rovných a přehodnotit rozsah použití a cíle jeho současného regulačního rámce. Tato úvaha by měla vzít v úvahu technologické sbližování mezi telekomunikacemi a cloudem, které nicméně podléhají různým regulačním rámcům, a také potřebu zajistit, aby všichni operátoři investující do digitální infrastruktury mohli těžit z nezbytného rozsahu k provádění masivních investic. To by mohlo znamenat harmonizovanější přístup k povolovacím postupům telekomunikačních operátorů, integrovanější správu spektra na úrovni Unie a možné změny v politice velkoobchodního přístupu. Komise může rovněž zvážit opatření k urychlení přechodu na měď do roku 2030 a na podporu ekologizace digitálních sítí zlepšením jejich účinnosti.

EU by měla chránit evropskou síťovou a počítačovou infrastrukturu, základní prvek naší hospodářské bezpečnosti podněcovat k zavádění a zvyšovat bezpečnost a odolnost strategických infrastruktur podmořských kabelů. V návaznosti na doporučení přijaté společně s bílou knihou lze v dlouhodobém horizontu zvážit společný systém řízení EU spolu s přezkumem dostupných nástrojů určených k lepšímu využití soukromých investic na podporu Kabelové projekty evropského zájmu (CPEI).

Jako bezprostřední opatření reagující na výzvy členských států a zúčastněných stran se doporučení snaží zlepšit koordinaci v rámci EU, například posouzením a zmírněním bezpečnostních rizik, zřízením Sada nástrojů pro zabezpečení kabelůa zefektivnění postupů pro udělování povolení. Kromě toho za účelem podpory následných opatření na doporučení zřizuje Komise Expertní skupina pro infrastrukturu podmořských kabelů, složený z orgánů členských států.

Inzerát

Další kroky

Komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o 12 scénářích uvedených v bílé knize. Konzultace bude ukončena 30. června 2024. Příspěvky budou zveřejněny a přispějí k budoucím politickým opatřením.

Pozadí

EU již přijala několik opatření na podporu přechodu tradičních propojovacích sítí k infrastrukturám budoucnosti:

  • Dne 23. února 2023 zahájila Komise širokou průzkumnou konzultaci o budoucnosti odvětví připojení a jeho infrastruktury, jejíž výsledky byly zveřejněny v říjnu 2023.
  • Spolu s konzultací Komise rovněž předložila Zákon o gigabitové infrastruktuře (GIA), pro kterou a byla nalezena politická dohoda dne 5. února 2024, tedy rok po podání návrhu. GIA zavádí soubor opatření ke zjednodušení a urychlení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, což snižuje administrativní zátěž a náklady na zavádění.
  • K dohodě došlo současně s přijetím zákona Doporučení o regulační podpoře gigabitové konektivity (Gigabitové doporučení), které poskytuje národním regulačním orgánům pokyny, jak navrhnout povinnosti nápravy pro velkoobchodní přístup pro operátory s významnou tržní silou.
  • Kromě toho EU přijala opatření k posílení naší páteřní konektivity, například prostřednictvím Global Gateway Partnerships, která zajišťují vysoce kvalitní konektivitu se všemi částmi Unie, včetně nejvzdálenějších regionů, ostrovů, členských států s pobřežím a zámořských zemí a území. Partnerství Global Gateways, financované prostřednictvím CEF, podporuje klíčové infrastruktury, jako jsou podmořské kabely.

Pro více informací

Bílá kniha „Jak zvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury?“

Doporučení o bezpečnosti a odolnosti podmořských kabelových infrastruktur

Informační list

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending