Spojte se s námi

European Peace Corps

Světová mírová konference 2021: Prosazování míru prostřednictvím sociálního začleňování

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zástupci na Světové mírové konferenci (4.-5. prosince) učinili následující Dhácké mírové prohlášení.

 1. My, zástupci vlád, zákonodárných sborů, akademické obce, občanské společnosti a médií, jsme se zde sešli na Světové mírové konferenci od 4. do 5. prosince 2021, tímto vydáváme a připojujeme se k následující Dhácké deklaraci míru.

  2. Uznáváme téma konference „Prosazování míru prostřednictvím sociálního začleňování“ jako komplexní přístup k vybudování lepší, zelenější a silnější pandemie COVID-19, která sužovala náš svět v posledních několika letech. Připomínáme, že Agenda OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 zůstává plánem pro hospodářskou obnovu a růst podporující začlenění po pandemii. Nesmíme polevit v mezinárodní mírové diplomacii při řešení ozbrojených konfliktů, které nadále způsobují bezduché utrpení milionům mužů, žen a dětí na celém světě.
  3. Oceňujeme pozadí konference, protože Bangladéš slaví „rok Mujib“ u příležitosti 50. výročí své nezávislosti a stého výročí narození svého otce zakladatele Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Připomínáme, že cesta Bangladéše za posledních pět desetiletí je potvrzením emancipace a posílení postavení lidí jako cesty k udržení míru, podpoře udržitelného rozvoje a prosazování základních práv a svobod.
  4. Při této příležitosti vzdáváme hold Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman za jeho osobní nasazení a příspěvky k míru během jeho slavné politické kariéry. Přemýšlíme o jeho slovech, když označil mír za nejhlubší touhu všech lidských bytostí, označil jej za zásadní pro přežití a prosperitu všech mužů a žen a zdůraznil, že mír, který má vydržet, musí být mír založený na spravedlnosti.
  5. Oceňujeme schopné vedení, které prokázal jeho politický nástupce, premiér Sheikh Hasina, když odvážně a odhodlaně pokračoval v jeho odkazu. Její vlastní správcovství „Kultury míru“ v OSN zůstává hlavním příspěvkem Bangladéše k mezinárodnímu diskurzu o míru a lidské bezpečnosti.
  6. Připomínáme památku mučedníků a obětí bangladéšské války za osvobození v roce 1971 a znovu potvrzujeme náš závazek „už nikdy více“ ke spáchání genocid, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Připomínáme si, že navzdory našemu závazku jsou miliony lidí na celém světě i nadále vystaveny takovým mezinárodním zločinům a také kultuře beztrestnosti, která brání spravedlnosti a odpovědnosti za tyto zločiny. Zavazujeme se, že pokročíme vpřed, abychom ukončili takové zbabělé pronásledování a nespravedlnosti. Uvědomujeme si důležitost uchování paměti minulých zvěrstev.
  7. Opakujeme náš trvalý závazek prosazovat a chránit lidská práva, jak jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a hlavních mezinárodních smlouvách o lidských právech. V naší snaze budovat mírové, spravedlivé a inkluzivní společnosti přikládáme stejnou váhu občanským, kulturním, ekonomickým, politickým a sociálním právům. Uznáváme neocenitelnou práci, kterou vykonaly mechanismy OSN pro lidská práva, včetně Rady pro lidská práva. Zavazujeme se zajistit ochranu obránců lidských práv. Zdůrazňujeme, že humanitární činitelé mají neomezený přístup k výkonu svých mandátů. Vyzýváme k tomu, aby zdravotnická a vzdělávací zařízení byla za všech okolností chráněna před nebezpečím.
  8. Zdůrazňujeme nadřazenost mezinárodního humanitárního práva v době války i míru. Zůstáváme oddáni zásadám mezinárodní ochrany a pomoci uprchlíkům a osobám bez státní příslušnosti na celém světě. Obnovujeme náš závazek k mezinárodnímu odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení na pozadí zesilujících globálních závodů ve zbrojení. Vzdáváme se použití nebo hrozby použití všech zbraní hromadného ničení, tj. jaderných, chemických a biologických. Odsuzujeme terorismus ve všech jeho formách a projevech. Vidíme přínos v úsilí o prevenci násilného extremismu prostřednictvím komunitních závazků. Musíme spojit naši spojenou sílu proti nadnárodním zločineckým sítím, které se živí bezpočtem obětí.
  9. Zdůrazňujeme význam demokracie, řádné správy věcí veřejných a právního státu jako kritických faktorů pro mír a stabilitu. Vážíme si úlohy, kterou hrají národní parlamenty a místní vládní instituce při vyjadřování legitimních požadavků a tužeb lidí. Odsuzujeme kolonialismus, nezákonnou okupaci a neoprávněné převzetí moci pod jakoukoli záminkou. Uznáváme roli nastolování míru, budování míru a zprostředkování při prevenci a ukončení konfliktů. Chválíme personál mírových sil OSN za jejich obětavost a služby a udržujeme naši víru v agenturu žen a mládeže při zajišťování míru a bezpečnosti.
  10. Zdůrazňujeme potřebu sociální spravedlnosti a inkluzivního rozvoje jako ústředních pilířů stabilní, mírové a spravedlivé společnosti. Zavazujeme se chránit právo na zaměstnání pro všechny dospělé uprostřed měnícího se světa práce a pracovat na vytvoření příznivého prostředí pro slušnou práci ve všech odvětvích. Vyzýváme k přijetí vhodných politik a právních opatření k zajištění sociální ochrany, řešení nerovností, podpoře zdravých investic a ochraně životního prostředí. Uvědomujeme si zásadní roli, kterou hraje soukromý sektor při prosazování společenského řádu a pokroku. Potřebujeme mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech jako faktor pro mezinárodní mír. Sdílíme naše společné odhodlání podporovat bezpečnou, uspořádanou a pravidelnou migraci. Musíme zajistit, aby se ti násilně vysídlení vrátili domů v bezpečí a důstojnosti.
  11. Musíme pokračovat v práci na vykoupení našeho slibu „nenechat nikoho pozadu“. Musíme pokračovat v našem společném boji proti chudobě, hladu, nemocem, podvýživě, negramotnosti, bezdomovectví a všem pohromám, které ohrožují mír a bezpečnost. Musíme vytvořit lepší příležitosti pro politickou a ekonomickou účast žen. Musíme zdvojnásobit své úsilí, abychom zabránili všem formám násilí a vykořisťování dětí. Musíme věnovat zvýšenou pozornost zvláštním potřebám starších osob, osob se zdravotním postižením a domorodých osob, pokud jde o jejich smysluplnou účast ve společnosti. Máme odpovědnost za plnění mezinárodně dohodnutých rozvojových závazků, včetně financování, přístupu k inovacím a transferu technologií.
  12. Připojujeme se k základním a věčným poselstvím míru napříč všemi náboženstvími, vyznáními a systémy víry. Věříme v příležitosti pro trvalé rozhraní a šíření mezi civilizacemi a hodnotovými systémy. Odmítáme pokusy spojovat jakékoli náboženství, vyznání nebo etnický původ s terorismem a násilným extremismem. Odsuzujeme všechny formy násilí a zneužívání na základě rasy, barvy pleti nebo pohlaví. Nesmíme nechat žádný prostor pro xenofobii, korupci a dezinformační kampaně. Jednoznačně odsuzujeme komunální nebo sektářské násilí.
  13. Oceňujeme a ctíme naše rozmanité kultury, jazyky a tradice jako naše společné nehmotné dědictví. Zavazujeme se podporovat lidskou konektivitu prostřednictvím vzdělávání, etických studií, vědy, umění, hudby, literatury, médií, cestovního ruchu, módy, architektury a archeologie, abychom stavěli mosty přes hranice a národy. Potřebujeme dosáhnout celosvětového konsenzu o podpoře odpovědného chování v kyberprostoru se zvláštními zárukami pro naše děti a mládež. Musíme se snažit vybudovat obranu proti válkám a konfliktům ve všech lidských myslích a pěstovat respekt a toleranci k sobě navzájem tím, že se uchýlíme k naší společné lidskosti. Musíme vychovat naše budoucí generace jako skuteční globální občané, zejména prostřednictvím výchovy k míru. Vyzýváme OSN, aby aktivně prosazovala myšlenku globálního občanství.
  14. Zůstáváme citliví vůči rostoucím bezpečnostním, vysídlovacím a ekologickým výzvám, které představuje změna klimatu, a zavazujeme se k posílení opatření v oblasti klimatu pro mírovou a udržitelnou budoucnost naší planety. Musíme spojit síly, abychom udrželi naše oceány a volné moře, vesmír a polární oblasti bez ozbrojených konfliktů a sporů. Potřebujeme využít různé součásti a projevy čtvrté průmyslové revoluce ve službách našeho společného blaha. Musíme investovat do zdravotní bezpečnosti a zpřístupnit kvalitní a cenově dostupné léčby a vakcíny pro všechny. Představujeme si svět, kde stávající globální nerovnosti již nepřetrvají a kde vládne mír a nenásilí jako nezcizitelná práva.
  15. Nemůžeme ztratit ze zřetele skutečnost, že absence míru kdekoli na světě znamená absenci míru všude. Musíme vložit svou víru a důvěru v ducha multilateralismu. Přejeme si, aby pospolitost národů byla přizpůsobena účelu pro naši vyvíjející se globální realitu. Uznáváme roli regionální spolupráce při budování důvěry, porozumění a soudržnosti mezi národy. Doufáme, že nastolíme světový řád, který bude prosperovat v souladu s celým naším planetárním ekosystémem. Snažíme se uchýlit se k našim základním lidským ctnostem lásky, soucitu, tolerance, laskavosti, empatie a solidarity, abychom dosáhli trvalého míru a bezpečí.
  16. Na této Světové mírové konferenci skládáme slavnostní slib, že ze svých příslušných stanovisek přispějeme k prosazení příčin míru a sociálního začlenění, základních práv a svobod a udržitelného rozvoje. Bereme na vědomí výzvu Bangladéše k pokračování této iniciativy s cílem šířit poselství míru a přátelství širšímu globálnímu publiku, a to i vytvořením platformy, která spojí účastníky. Děkujeme vládě a lidu Bangladéše za jejich laskavou pohostinnost a za to, že nás sjednotili kolem jejich společných ideálů a vize míru.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending