Spojte se s námi

Biopaliva

Komise schvaluje roční prodloužení osvobození od daně u biopaliv ve Švédsku

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel státní podpory EU prodloužení opatření osvobození od daně u biopaliv ve Švédsku. Švédsko osvobozuje kapalná biopaliva od zdanění energie a CO₂ od roku 2002. Režim byl prodloužen na základě rozhodnutí Komise v případě SA. 48069 v roce 2017 do 31. prosince 2020. Tímto rozhodnutím Komise schvaluje jednoroční prodloužení osvobození od daně (od 01. ledna 2021 do 31. prosince 2021).

Cílem opatření osvobození od daně je zvýšit používání biopaliv a snížit používání fosilních paliv v dopravě. Komise posoudila opatření podle pravidel EU o státní podpoře, zejména: Pokyny ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiku 2014-2020. Komise shledala, že osvobození od daně je nezbytné a vhodné pro stimulaci výroby a spotřeby domácích a dovážených biopaliv, aniž by nepřiměřeně narušilo hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Tento režim navíc přispěje k úsilí Švédska i celé EU o dosažení Pařížské dohody a dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a CO₂ do roku 2030.

Podpora potravinářských biopaliv by měla zůstat omezená v souladu s prahovými hodnotami stanovenými revidovanou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie. Výjimku lze dále udělit pouze tehdy, pokud provozovatelé prokáží splnění kritérií udržitelnosti, která budou provedena Švédskem, jak vyžaduje revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Na tomto základě dospěla Komise k závěru, že opatření je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Více informací bude k dispozici na Komisi soutěž webové stránky, v Státní podpora Register pod číslem případu SA.55695.

Biopaliva

Komise schvaluje prodloužení osvobození od daně pro bioplyn a biopropany nepocházející z potravin a #BioPropane používané k vytápění nebo jako motorové palivo v # Sweden

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu prodloužení opatření pro osvobození od daně pro bioplyn a biopropan nepocházející z potravin používaný k vytápění nebo jako motorové palivo ve Švédsku. V rámci dvou samostatných systémů Švédsko osvobozuje od zdanění energie a CO₂ i) bioplyn, který se používá při výrobě tepla (bývalý režim naposledy prodloužen v roce 2018) a ii) bioplyn, který se používá jako motorové palivo (předchozí režim byl naposledy prodloužen v roce 2015).

Rozhodnutím Komise schvaluje pro oba režimy desetileté prodloužení osvobození od daně (10–2021) se dvěma úpravami: i) omezením osvobození od daně pouze na bioplyn nepocházející z potravin a ii) rozšířením osvobození od daně na biopropan bez potravin. Cílem osvobození od daně je zvýšit využívání bioplynu a biopropanu a snížit spotřebu fosilních paliv a jejich emise skleníkových plynů a zároveň usnadnit přechod k pokročilým biopalivům. Komise posoudila opatření podle pravidel EU o státní podpoře, zejména podle Pokyny ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiku 2014-2020.

Komise zjistila, že osvobození od daně byla nezbytná a vhodná ke stimulaci výroby a spotřeby domácího a dováženého bioplynu a biopropanu, aniž by nepřiměřeně narušovala hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Kromě toho tyto režimy přispějí k úsilí Švédska i EU jako celku o dosažení pařížské dohody a posun směrem k cílům v oblasti obnovitelných zdrojů a CO₂ do roku 2030. Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že opatření jsou v souladu s pravidly EU o státní podpoře.

Více informací bude k dispozici na Komisi soutěž webové stránky, v Státní podpora Register pod čísly případů SA.56125 (výroba tepla) a SA.56908 (motorové palivo).

Pokračovat ve čtení

Biopaliva

Odpad z energie je doma v #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

Zveřejněno

on

V září 24 uvedl CEWEP, zastupující provozovatele evropských zařízení na nakládání s odpady, první vůbec Plán udržitelnosti odpadních zdrojů energie. Nový dokument představený před více než více evropskými tvůrci politik, zúčastněnými stranami a zástupci průmyslu v Bruselu podrobně popisuje vizi tohoto odvětví pro 100 a ukazuje, jak odvětví pro nakládání s odpady poskytuje společnosti základní služby.

„Nemůžeme mluvit o oběhové ekonomice v 2035, aniž bychom hovořili o tom, jak udržet cykly materiálů v čistotě, jak zajistit, aby veškerý odpad, který nelze recyklovat, byl stále bezpečně zpracován, aby veškerá hodnota spojená se zbytkovým odpadem, energií a materiály , se používá. Jinými slovy, jako odvětví odpadu a energie se cítíme jako doma v oběhové ekonomice, jsme a budeme potřební, “řekl Paul De Bruycker, prezident CEWEP během akce.

Podle výpočtů CEWEP bude Evropa stále produkovat kolem 142 milionů tun zbytkového odpadu, který bude v 2035u třeba zpracovat, i když budou všechny cíle týkající se odpadu stanovené právními předpisy EU o odpadech přijaté v 2018 dosaženy včas. Je třeba debatovat o tom, jak nejlépe nakládat s tímto odpadem, zejména proto, že současné kapacity zpracování by nestačily na přibližně 40 milionů tohoto zbytkového odpadu (více informací). Budoucí právní předpisy EU by se dále měly zabývat komerčním a průmyslovým odpadem stanovením závazných cílů recyklace a zneužívání skládek pro tyto toky odpadů.

Plán vyžaduje uznání úlohy Odpadu k energii při nakládání s odpady kontaminovanými látkami, které nejsou vhodné pro recyklaci, a tímto způsobem umožňuje kvalitní recyklaci. Odpadní energie navíc přispívá k recyklaci tím, že získává kovy a minerály ze spodního popela. I když se regenerované kovy počítají k recyklačním cílům, recyklace minerální frakce spodního popela nemá stejné uznání, přestože se tímto způsobem nahrazují suroviny jako písek a štěrk, které by byly potřebné v různých konstrukčních aplikacích.

CEWEP ve svém plánu požaduje uznání holistické úlohy Odpadu k energii v ochraně klimatu zpracováním odpadu, který by jinak skončil na skládkách, a výměnou fosilních paliv, která by byla spálena v konvenčních elektrárnách. Elektrická energie, teplo a pára vyráběné evropskými zařízeními na nakládání s odpady jsou dodávány obyvatelům a průmyslovému odvětví, rozšíření dostupné infrastruktury by však mohlo tuto energii využívat ještě účinněji.

„Objevilo se mnoho otázek: jak nakládat se směsným odpadem, jak spolehlivě nakládat s průmyslovým a průmyslovým odpadem, jak výrazně snížit skládkování ve velkém měřítku, jak snížit emise skleníkových plynů atd. Všechny tyto důležité otázky je třeba řešit a k tomu potřebujeme Waste-to-Energy, “shrnul Paul De Bruycker.

Akce byla organizována společně s evropskou asociací ESWET zastupující výrobce v oblasti technologie pro nakládání s odpady, kde také představili Vízi k nakládání s odpady v 2050: Čisté technologie pro udržitelné nakládání s odpady.


WtE Sustainability Roadmap 2035


Spouštěcí snímky spouštěcí mapy
(24 / 09 / 2019)

Pokračovat ve čtení

Biopaliva

Evropa směrem k klimatu neutrální: EU investuje více než € 10bn do #InnovativeCleanTechnologies

Zveřejněno

on

Komise oznámila investiční program v hodnotě více než 10 miliard EUR pro nízkouhlíkové technologie v několika odvětvích s cílem posílit jejich globální konkurenceschopnost.

Inovační opatření EU v oblasti klimatu, která byla oznámena 26. února, má řadu výhod pro zdraví a prosperitu Evropanů s okamžitým a hmatatelným dopadem na životy lidí - od vytváření místních zelených pracovních míst a růstu až po energeticky účinné domy s snížený účet za energii, čistší vzduch, efektivnější systémy veřejné dopravy ve městech a zabezpečené dodávky energie a dalších zdrojů.

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete uvedl: „Necelé tři měsíce po přijetí naší strategické vize klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 dáváme peníze tam, kde máme ústa. Naším cílem je pokračovat v budování moderní, konkurenceschopné a sociálně spravedlivé ekonomiky přizpůsobené Paříži pro všechny Evropany. Aby se to stalo, budeme potřebovat zavedení čistých inovativních technologií v průmyslovém měřítku. Proto investujeme do uvádění na trh vysoce inovativních technologií v energeticky náročných průmyslových odvětvích, v oblasti zachycování, skladování a používání uhlíku, v odvětví obnovitelné energie a skladování energie. Uvolňujeme technologická řešení ve všech členských státech a při přechodu na moderní a klimaticky neutrální společnost v Evropě stiskneme tlačítko rychlého posunu vpřed. “

Komise chce zajistit, aby Evropa nadále zůstala na vrcholu ligy, pokud jde o nové patenty vysoké hodnoty pro technologie čisté energie. Toto vedení poskytuje celosvětovou konkurenční výhodu, která umožňuje Evropě získávat přínosy pro první příčinu zvýšením vývozu evropských udržitelných produktů a udržitelných technologií a obchodních modelů.

Na 28 Listopadu 2018 přijala Evropská komise a strategickou dlouhodobou vizi pro prosperující, moderní, konkurenceschopnou a klimaticky neutrální ekonomiku společnosti 2050 - čistá planeta pro všechny. Strategie ukazuje, jak může Evropa vést cestu ke klimatické neutralitě a přitom zachovat konkurenceschopnost svých průmyslových odvětví investováním do realistických technologických řešení. Tento přechod také vyžaduje další rozšiřování technologických inovací v odvětvích energetiky, budov, dopravy, průmyslu a zemědělství.

Další kroky

Cílem Komise je zahájit první výzvu k předkládání návrhů v rámci inovačního fondu již v 2020, po níž budou následovat pravidelná volání do 2030.

Pozadí

Inovační fond bude spojovat zdroje ve výši zhruba € 10bn v závislosti na ceně uhlíku. Minimálně € 450 milionů povolenek z Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) bude prodávána na trhu s uhlíkem v období 2020-2030. Výnosy těchto prodejů jsou závislé na ceně uhlíku, která je v současné době kolem € 20.

Jakékoli nevyplacené příjmy od předchůdce Inovačního fondu, Program NER 300, bude také přidán do inovačního fondu. Celková dotace fondu se tedy může pohybovat kolem EUR 10 miliardy.

Cílem inovačního fondu je vytvořit správné finanční pobídky pro společnosti a veřejné orgány, aby nyní investovaly do nové generace nízkouhlíkových technologií a aby podniky z EU získaly první výhodu, aby se staly vedoucími světovými technologiemi.

Inovační fond je založen na zkušenostech z programu NER300, současného programu EU na podporu demonstrace technologie zachytávání a ukládání uhlíku a technologie obnovitelných zdrojů energie. Rozšiřuje svůj rozsah tak, aby se výslovně zabývaly i skladováním energie a energeticky náročným průmyslem a byl lépe přizpůsoben podpoře inovací prostřednictvím zdokonaleného a zjednodušeného řízení. Nabízí granty, které pokryjí až 60% dodatečných kapitálových a provozních nákladů spojených s inovacemi vybraných projektů a pružně vyplácejí peníze na základě potřeb jednotlivých projektů.

Kromě toho, po rozhodnutí Komise reinvestovat nevyčerpané prostředky z první výzvy NER 300 ve výši přibližně 487.6 milionů EUR, došlo k převodu nevyčerpaných prostředků NER300 na Projekty InnovFin Energy Demo se nyní projeví a Komise potvrdila, že tři stávající projekty mohou nyní využívat záruku za půjčky, která je financována z prostředků NER300.

Více informací

Pokračovat ve čtení
Inzerát

Twitter

Facebook

Inzerát

Trending