Spojte se s námi

životní prostředí

Mezinárodní observatoř emisí metanu zahájila činnost, aby podpořila činnost v oblasti silného plynu oteplování klimatu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Na podporu dalšího pokroku při plnění Pařížské dohody dnes Program OSN pro životní prostředí (UNEP) s podporou Evropské unie spustil novou observatoř, která má řídit globální opatření ke snižování emisí metanu.

Projekt Mezinárodní observatoř emisí metanu (IMEO) byl spuštěn v summitu G20, v předvečer COP26 konference OSN o klimatu v Glasgow. IMEO přinese globální reportování emisí metanu na zcela jinou úroveň a zajistí veřejnou transparentnost v oblasti antropogenních emisí metanu. IMEO se zpočátku zaměří na emise metanu ze sektoru fosilních paliv a poté se rozšíří do dalších hlavních emitujících sektorů, jako je zemědělství a odpady.  

Metan je silný skleníkový plyn zodpovědný za nejméně čtvrtinu současného globálního oteplování. Nedávno zveřejněné UNEP-Climate & Clean Air Coalition (CCAC) Globální hodnocení metanu uvádí, že nulové nebo nízké snížení čistých nákladů by mohlo snížit antropogenní emise metanu téměř na polovinu, zatímco osvědčená opatření by mohla do roku 0.28 snížit o 2050 stupně Celsia předpokládaný nárůst průměrné teploty planety.

IMEO poskytne prostředky k upřednostňování akcí a sledování závazků přijatých státními aktéry v Globální metanový závazek – úsilí více než třiceti zemí pod vedením USA a EU o snížení emisí metanu o 30 % do roku 2030.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Metan je jedním z nejnebezpečnějších plynů pro naše klima. Naléhavě potřebujeme snížit emise metanu, abychom udrželi naše klimatické cíle na dosah. Lepší satelitní sledování je zásadní a EU s hrdostí podporuje vytvoření Mezinárodní observatoře emisí metanu.“

Metan: více než 80krát účinnější než CO2

Aby svět zůstal na cestě k cíli Pařížské dohody omezit změnu klimatu na 1.5 °C, musí téměř snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 na polovinu, Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) poznamenává, že pokud má svět dosáhnout teplotního cíle 1.5 °C, musí být během příštího desetiletí dosaženo hlubokého snížení emisí metanu.

Inzerát

„Jak zdůraznil IPCC, pokud to svět myslí vážně s vyhýbáním se nejhorším dopadům změny klimatu, musíme snížit emise metanu z průmyslu fosilních paliv. Nejedná se však o bezplatnou kartu na únik z vězení: snížení metanu musí jít ruku v ruce s opatřeními na dekarbonizaci energetického systému, aby se oteplení omezilo na 1.5 °C, jak požaduje Pařížská dohoda,“ řekl výkonný ředitel UNEP. Inger Andersenová.

Metan vypouštěný přímo do atmosféry je více než 80 krát silnější než CO2 v časovém horizontu 20 let. Vzhledem k tomu, že životnost metanu v atmosféře je relativně krátká – 10 až 12 let – opatření ke snížení emisí metanu mohou přinést nejokamžitější snížení rychlosti oteplování a zároveň přinést výhody v oblasti kvality ovzduší.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla: „Metan se od předindustriálních dob podílel zhruba 30 % na globálním oteplování a dnes jeho emise rostou rychleji než kdykoli jindy od doby, kdy se v 1980. letech začalo s uchováváním záznamů. Stávající systémy nám neumožňují dostatečně přesně určit, kde na celém světě k těmto emisím dochází a v jakých objemech. Jakmile budou k dispozici lepší údaje, mohou země přijmout rychlá a dobře cílená opatření. V EU již letos navrhneme průkopnickou legislativu ke snížení emisí metanu. To zahrnuje povinné zjišťování a opravy úniků a omezení odvětrávání a spalování.

Za to je zodpovědný průmysl fosilních paliv jednu třetinu antropogenních emisí a je odvětvím s nejvyšším potenciálem pro snížení. Vyhozený metan, hlavní složka zemního plynu, je cenným zdrojem energie, kterou lze využít k pohonu elektráren nebo domácností.

IMEO: Nezávislý a důvěryhodný globální subjekt

Observatoř vytvoří celosvětový veřejný soubor údajů o empiricky ověřených emisích metanu – počínaje sektorem fosilních paliv – na rostoucí úrovni zrnitosti a přesnosti integrací údajů v zásadě ze čtyř toků: hlášení z Partnerství pro metan ropy a zemního plynu 2.0 (OGMP 2.0), ropné a plynárenské společnosti, data přímého měření z vědeckých studií, data dálkového průzkumu Země a národní inventáře. To umožní IMEO zapojit společnosti a vlády po celém světě k využití těchto dat k cílení strategických zmírňujících opatření a podpoře vědecky podložených politických možností.

Rozhodující pro toto úsilí jsou data shromážděná prostřednictvím OGMP 2.0 spuštěného v listopadu 2020 v rámci CCAC. OGMP 2.0, spuštěný v listopadu 2020 v rámci CCAC, je jediným komplexním rámcem vykazování založeným na měření pro ropný a plynárenský sektor a jeho 74 členských společností zastupuje mnoho z největších světových operátorů v celém hodnotovém řetězci. tvoří více než 30 % veškeré produkce ropy a zemního plynu.

IMEO: První výroční zpráva

Ve zprávě vydané současně se spuštěním IMEO představil svou teorii změny. Jádrem této teorie je potřeba nezávislého a důvěryhodného subjektu, který by integroval tyto rozmanité zdroje heterogenních dat do koherentního a politicky relevantního souboru dat. Zpráva také obsahuje analýzu prvních zpráv předložených členy společnosti OGMP 2.0. Během tohoto prvního roku většina společností vynaložila značné úsilí na podávání zpráv a nastínila ambiciózní cíle snížení pro rok 2025. Z 55 společností, které si stanovily cíle, 30 splňuje nebo překračuje doporučené cíle 45% snížení nebo téměř nulové intenzity metanu a 51 předložilo plány na zlepšení přesnosti svých dat v průběhu příštích 3–5 let.

Rozpočet IMEO, jehož hostitelem je UNEP, činí 100 milionů EUR na pět let. Aby si zachovala nezávislost a důvěryhodnost, nebude dostávat žádné průmyslové finanční prostředky. Místo toho bude IMEO zcela financován vládami a filantropiemi, přičemž hlavní zdroje poskytne Evropská komise jako zakládající člen.

O Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)

UNEP je přední světový hlas v oblasti životního prostředí. Poskytuje vedení a podporuje partnerství v péči o životní prostředí tím, že inspiruje, informuje a umožňuje národům a lidem zlepšit kvalitu jejich života, aniž by ohrozila kvalitu života budoucích generací.

O Evropské komisi

Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie. Zodpovídá za vypracování návrhů nové evropské legislativy a provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending