Spojte se s námi

životní prostředí

Daleko od dobrého. Nová studie zkoumá znečištění vzduchu v Gruzii z vesmírných pozorování

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Gruzínské občany ohrožuje znečištění ze zastaralých průmyslových odvětví, hustý provoz, stará vozidla a zastaralé vytápění. Nová studie (1) založená na dálkovém průzkumu Země provedená družicemi Evropské unie v rámci programu Copernicus, publikovaná ve spolupráci s nevládními organizacemi Arnika (Česká republika), Green Pole (Gruzie) a společností World from Space, doporučuje kroky ke zlepšení životního prostředí Gruzie.

„Satelitní snímky ukazují, že Rustavi je klíčovým bodem znečištění v zemi, pravděpodobně kvůli koncentraci zastaralých průmyslových odvětví. Tbilisi je také silně znečištěné a mezi hlavní příčiny patří neregulovaný automobilový provoz a nedostatečná veřejná doprava,“ shrnuje Jan Labohy, vedoucí výzkumného týmu World from Space. „Také další velká města, hlavně Gori, Kutaisi a Batumi, vykazují zvýšené znečištění, pravděpodobně kvůli vysokému provozu," on přidává. 

Studie podrobně popisující distribuci tří znečišťujících látek (NO2, CO a pevné částice - PM10) nad územím Gruzie je výsledkem široké spolupráce. Petr Kubernat, český velvyslanec v Gruzii, uvádí, že Česká republika má mnoho zkušeností, o které se může podělit, pokud jde o monitorování a hledání cest ke zlepšení kvality ovzduší: „Je nám ctí, že můžeme sdílet naše know-how ve spolupráci s gruzínskou občanskou společností za použití pokročilých metod, jako jsou satelitní snímky z evropského programu Copernicus.“ 

Silné znečištění ovzduší, zejména ve velkých městech, bylo dlouho trnem v oku mnoha Gruzíncům. „Dlouhodobě upozorňujeme na extrémně špatnou kvalitu ovzduší v Tbilisi a ve městech zatížených těžkým průmyslem nebo velkými dopravními uzly. Tím, že stát nepoužívá metody včasného varování, vystavuje občany přímo nebezpečným koncentracím například suspendovaných částic, které vážou nebezpečné chemikálie. (2). Nyní máme jasná, varovná data,“ vysvětluje Giorgi Japaridze, předseda nevládní organizace Green Pole. 

Znečištění ovzduší v Geogrii při pohledu z vesmíru (Stáhnout v angličtině)

Jednou z hrozeb pro kvalitu ovzduší Gruzie je zvyšující se objem dopravy a velký počet starých vozidel. Samotné Tbilisi odpovídá za téměř 40 procent znečištění z dopravy, způsobeného auty 1.5 milionu obyvatel, nákladní dopravou a masivním dojížděním z vnitrozemí. I když se situace možná mírně zlepšila zavedením povinných technických kontrol vozidel, vymáhání a využívání alternativních způsobů dopravy zůstává slabé, což bohužel pomáhá udržovat vysoké úrovně emisí např.2.

Další starostí jsou zastaralé továrny těžkého průmyslu. V Rustavi sídlí Rustavi Steel LLC, jeden z největších gruzínských průmyslových podniků, a Rustavi Azot, jeden z největších výrobců hnojiv a průmyslových chemikálií v kavkazské oblasti. Rustavi má výrazně vyšší hladiny NO2 a PM10 než jiná města podobné velikosti. Kaspi a jeho okolí také trpí NO2 emise způsobené cementářským a sklářským průmyslem. Zvýšené znečištění bylo naměřeno také v Marneuli nebo Gardabani (4).

Inzerát

Autoři analýzy uvádějí řadu (5) doporučení. „Gruzie je na dobré cestě ke zlepšení kvality ovzduší a přijala mnoho ekologických norem a legislativy Evropské unie. Přesto je nutné usilovat o zlepšení v klíčových oblastech, jako je doprava, odpovědnost průmyslových odvětví, vymáhání práva, diverzifikace energie a účast veřejnosti na rozhodování,“ shrnuje Zuzana Vachunová, koordinátorka mezinárodních projektů Arniky.

Podle odhadu Světové banky z roku 2020 (3) bylo znečištění ovzduší v Gruzii odpovědné za přibližně 4,000 560 předčasných úmrtí v Tbilisi a hospodářské ztráty ve výši přibližně XNUMX milionů USD. Země je také jedním z regionů nejvíce ohrožených změnou klimatu, zejména zvýšenými záplavami, vydatnými srážkami, sesuvy půdy a suchem, což zdůrazňuje potřebu odpovědného přístupu jak k emisím různých znečišťujících látek, tak k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. celý.

Vydání studie bylo podpořeno Programem podpory přechodu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Arnika a Green Pole nedávno představily analýzu gruzínského státního imisního monitorovacího systému (6) vyvinutého ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Oficiální systém podle tohoto hodnocení trpí absencí monitorovacích stanic v drtivé většině země. To je nedostatek, který nová občanská monitorovací síť znečištění ovzduší AirGE zdůrazňuje a snaží se napravit. Dosud zahrnuje dvacet monitorovacích stanic zřízených ve spolupráci Arniky a Green Pole v Tbilisi a Rustavi.

------

Pro více informací prosím kontaktujte: Nini Toidze, Green Pole ( [chráněno e-mailem] / +995 599 854 555 ) nebo Jan Kašpárek, Arnika ([chráněno e-mailem] / +420 770 143 103) 
 

Arnika je česká nevládní organizace založená v roce 2001. Jejím posláním je chránit přírodu a zdravé životní prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadu a nebezpečných látek, živé řeky a rozmanitou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Více informací o Arnice najdete ZDE. 
 

Zelený pól je nevládní organizace se sídlem v Gruzii spojená s občanským hnutím „My City Kills Me“. Hnutí si klade za cíl upozornit na problematiku silného znečištění ovzduší v gruzínských městech, zejména Tbilisi, a jeho zdravotních následků. Více informací o Green Pole naleznete ZDE. 

------

Poznámky:

1) Studie: Znečištění ovzduší v Gruzii při pohledu z vesmíru (2023) - stáhnout v angličtině

2) Světová zdravotnická organizace (2023): Dopady znečišťujících látek na lidské zdraví

3) Zpráva Světové banky (2020): Georgia: Směrem k zelenému a odolnému růstu

4) Znečištění ovzduší v Gruzii při pohledu z vesmíru: Klíčové poznatky o konkrétních znečišťujících látkách:

Oxid dusičitý (NE2) v Gruzii je nejvíce koncentrovaný v místech s vysokou hustotou osídlení, a to Tbilisi, významné průmyslové centrum Rustavi nebo města jako Kutaisi, Batumi a Gori. Fungují jako dopravní a průmyslové uzly. Výrazně vyšší koncentrace NO2 vyskytují v zimě v důsledku vytápění. Koncentrace také odpovídají hustotě silniční sítě. Nejnižší koncentrace se nacházejí v horách s malou lidskou činností.

Největší vliv na množství kysličník uhelnatý (CO) ve vzduchu je nadmořská výška. Vysoké koncentrace zůstávají v nejnižších nadmořských výškách s horami na hranicích, které brání rozptylu. V základní analýze dat nelze určit konkrétní antropogenní zdroje znečištění CO.

Analýza pevné částice (PM10) vykazuje zvýšené koncentrace především na jihovýchodě v důsledku prachu zachyceného větrem. Vysoké koncentrace v okolí měst a jejich hlavních dálničních spojů, přičemž nejvyšší průměry mají Tbilisi a Rustavi. Distribuce PM10 je způsobena přírodními procesy, přičemž léto a jaro ovlivňují Tbilisi a Rustavi kvůli částicím šířícím se ze suššího východu na západ a zimní a podzimní vrcholy kolem měst kvůli vytápění domácností.

5) Znečištění ovzduší v Gruzii: Doporučení odborníků:

Opatření energetické účinnosti 

Finanční nástroje podporované přísnými pravidly energetické účinnosti založenými na politikách EU mohou výrazně snížit spotřebu energie a související emise. To zahrnuje renovaci budov a průmyslových odvětví, podporu energeticky účinných zařízení, modernizaci budov a zavádění chytrých dopravních řešení. Je třeba používat nástroje politiky, jako jsou audity, požadavky na technickou způsobilost a zavádění systémů hospodaření s energií, se zaměřením na účinné dálkové vytápění a chlazení. 

Modernizace dopravy 

Požaduje se posílení pravomoci emisních a technických kontrol osobních, nákladních automobilů a motorových prostředků hromadné dopravy. MHD v Tbilisi a jeho metropolitní oblasti je na poměrně dobré úrovni a staré dieselové autobusy jsou nahrazovány novými vozidly na CNG. Mělo by se však dále rozvíjet. Měl by být analyzován režim denního dojíždění pro náležité posílení veřejné dopravy z vnitrozemí. Podobná obnova MHD by prospěla i dalším větším městům, jako je Kutaisi, Batumi nebo Rustavi. 

Opatření pro regulaci emisí pro průmyslová odvětví 

Gruzínské úřady by měly zavést kontrolu znečištění, vyžadovat čistší výrobu a prosazovat přísné normy. Pomáhá i finanční podpora (dotace). Odvětvové plány by měly nastínit klíčové kroky a cíle. Rozvoj by mohl být podpořen transfery technologií z mezinárodních institucí. Inovativní řešení také poskytnou nové obchodní příležitosti. Nicméně mnoho větších zařízení (např. GeoSteel, Rustavi; Kaspi Cement Plant) je poháněno zahraničním kapitálem a gruzínské úřady by měly požadovat investice do moderních technologií.  

Regulační rámce a odpovědnost za životní prostředí

Zásadní je přidělování odpovídajících zdrojů, včetně financování, personálu a školení. Důraz by měl být kladen na prosazování zákonodárného sboru, který musí postupovat proti lobby a korupci. Měly by být prováděny pravidelné kontroly a audity zdrojů znečištění, aby se ověřilo dodržování ekologických předpisů. Přísné sankce by měly zvýšit povědomí o důsledcích nedodržování předpisů o kvalitě ovzduší.  

Zavádění obnovitelné energie 

Geografické rozložení znečištění ovzduší ne vždy přesvědčivě odhaluje antropogenní zdroje. To částečně ukazuje na současný energetický sektor země, kde více než 80 % elektřiny vyrábí vodní zdroje. Je třeba apelovat na zamezení výstavby nových elektráren na fosilní paliva, postupné snižování podílu fosilních paliv a diverzifikaci mezi obnovitelné zdroje. Pro přilákání obchodního zájmu o sektor obnovitelné energie se doporučuje vytvořit podpůrné politiky, výkupní ceny a investiční pobídky. 

Monitoring a otevřená data 

Měl by být zaveden automatizovaný celostátní systém imisního monitoringu, který by průběžně poskytoval údaje o koncentracích jednotlivých znečišťujících látek. K lepšímu pochopení znečištění ovzduší a jeho zdrojů by měly přispět i další otevřené informační systémy, jako je PRTR (Pollution Release and Transfer Register), prezentující roční objem emisí z hlavních zdrojů. 

Povědomí a účast veřejnosti 

 Doporučuje se podporovat zvyšování povědomí veřejnosti o zdravotních dopadech znečištění ovzduší. Pro podporu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech jsou zásadní uživatelsky přívětivé platformy a nástroje pro přístup k datům a jejich porozumění. Veřejnost by měla být zvána mnohem aktivněji, aby se podílela na přípravě konkrétních politik. 

6) Vyhodnocení státního monitorování ovzduší v Gruzii (2023) 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending