Spojte se s námi

Demografie

Komise stanoví nástroje pro řízení demografických změn v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise přijala sdělení, které představuje soubor politických nástrojů dostupných členským státům pro řízení demografických změn a jejich dopadů na společnost a ekonomiku EU, včetně její globální konkurenceschopnosti. Sdělení nastiňuje širokou škálu nástrojů (včetně regulačních nástrojů, politických rámců a financování), které mají členské státy k dispozici, aby tak učinily. Tyto nástroje lze efektivně kombinovat s národními a regionálními politikami, aby posílily a podporovaly každého ve využívání výhod a hladce čelily výzvám demografických změn.

Rozhodné a společné kroky EU k řízení demografických změn

Soubor nástrojů pro demografii čerpá ze zkušeností z celé EU a stanoví komplexní přístup k demografickým změnám strukturovaný na čtyřech pilířích:       

1) podpora rodiče lepším sladěním rodinných aspirací a placené práce, zejména zajištěním přístupu ke kvalitní péči o děti a dobrému sladění pracovního a soukromého života;

2) podpora a posílení mladší generace prosperovat, rozvíjet své dovednosti, usnadňovat jim přístup na trh práce ak dostupnému bydlení;

3) zmocnění starší generace a udržení jejich blahobytu prostřednictvím reforem v kombinaci s vhodnými politikami na trhu práce a na pracovišti;

4) v případě potřeby řešení nedostatku pracovních sil prostřednictvím řízené právní úpravy migrace, plně doplňující využití talentů z EU.

Inzerát

Soubor nástrojů uznává potřebu zohlednit územní rozměr demografických změn, konkrétně v regionech, které zažívají fenomén úbytku populace a významnou mobilitu mladých pracovníků směrem ven („odliv mozků“).

Implementace souboru nástrojů pro demografii

Soubor nástrojů pro demografii může pomoci podnítit, doladit a lépe koordinovat politiky na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Komise vyzývá členské státy, aby vytvořily a zavedly integrované politiky pro řešení demografických změn a začlenění demografických problémů do všech oblastí politiky.

Politiky členských států by měly být založeny na místní realitě, protože demografické výzvy se v jednotlivých členských státech a regionech liší. Jádrem politických rozhodnutí musí být rovnost pohlaví, nediskriminace a mezigenerační spravedlnost. Digitální technologie mohou posílit konkurenční výhodu Evropy a pomoci kompenzovat dopady demografických změn. Tvůrci politik by měli podporovat aktivní účast občanů na tomto úsilí a zapojit všechny aktéry – sociální partnery, organizace občanské společnosti a další. 

Kromě regulačních nástrojů a politických rámců je na úrovni EU k dispozici řada finančních nástrojů na podporu členských států, jako je nástroj pro obnovu a odolnost a Evropský sociální fond+ (ESF+).

Kromě toho, s cílem zlepšit dostupné nástroje pro řešení demografických problémů, Komise:

• Posílit datovou a důkazní základnu, zejména dalším rozvojem Atlas demografiepodporou členských států při zlepšování jejich statistik o obyvatelstvu a bydlení a podporou příslušných analytických činností a výzkumu;

• Podporovat rozvoj a/nebo modernizaci politik souvisejících s demografií na všech úrovních, zejména využitím Nástroj technické podpory a tam, kde je to vhodné, začleňováním demografických problémů do příslušných politických návrhů na úrovni EU;

• Zajistit, aby žádný region v EU nezůstal pozadu, zejména oficiálním spuštěním programu Využití Talent Platform ve dnech 23. – 24. listopadu 2023 a pokračují dalšími výzvami v rámci Talent Booster Mechanismus.

Demografické změny přetvářejí naše ekonomiky a společnosti

Podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr o demografii souhlasí 7 z 10 Evropanů s tím, že demografické trendy ohrožují dlouhodobou hospodářskou prosperitu a konkurenceschopnost EU. Za nejnaléhavější demografické výzvy jsou považovány stárnutí populace (42 %) a zmenšování populace v produktivním věku a nedostatek pracovních sil (40 %).

V nadcházejících letech, při absenci koordinovaných a rozhodných kroků v těchto otázkách, se může populace EU dále zmenšovat a stárnout, což bude mít negativní dopad na hospodářství EU, společnost a dlouhodobou konkurenceschopnost. Pokud budou tyto trendy pokračovat, mohly by prohloubit nedostatek pracovních sil a zvýšit tlak na veřejné rozpočty, přičemž by měly hluboký dopad na investice a produktivitu.

Některé členské státy a regiony jsou v současnosti postiženy více než jiné: demografické změny rovněž ovlivňují sociální, územní a mezigenerační soudržnost našich demokratických společností a potenciálně zhoršují stávající sociálně-ekonomické rozpory ke škodě všech.

Pozadí

Evropa prochází velkou demografickou transformací. Demografické změny mají hluboký dopad na každodenní život a vyžadují holistická a integrovaná řešení.

Projekt června 2023 závěry Evropské rady vyzval Komisi, aby předložila soubor nástrojů na podporu členských států při řešení demografických problémů a jejich dopadu na konkurenceschopnost Evropy.

Komise již podporuje členské státy v jejich úsilí řídit demografické změny prostřednictvím řady právních, politických a finančních nástrojů. Sdělení identifikuje klíčové reformy a investice potřebné v kombinaci všech možných nástrojů k udržení konkurenční výhody EU.

Více informací

Odkaz na sdělení „Demografické změny v Evropě: sada nástrojů pro opatření“

Odkaz na Factsheet

Odkaz na Flash Eurobarometer o demografii

Dopad demografických změn v Evropě

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending