Spojte se s námi

Zločin

Komise stanoví nový plán EU prioritních opatření pro boj proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise přijímá an cestovní mapa EU zintenzivnit boj proti obchodu s drogami a zločineckým sítím na základě dosud předložených legislativních a operačních iniciativ. Obchod s drogami je jednou z nejvýznamnějších bezpečnostních hrozeb, kterým dnes EU čelí. Záchyty kokainu v EU dosahují rekordní úrovně, jen v roce 303 bylo zachyceno 2021 tun. Aktivity zločineckých sítí se vyvíjely co do rozsahu, sofistikovanosti a násilných důsledků.

Boj proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami je prioritou Evropské unie, jejích členských států a jejích mezinárodních partnerů. Musíme společně řešit hrozby, kterým čelíme; proto Komise navrhuje Evropskému parlamentu a Radě, aby plně podpořily prioritní akce a střednědobá až dlouhodobá opatření stanovená v cestovní mapě.  

Posílení cílené reakce EU

Nedávné úspěchy v boji EU proti zločineckým sítím ukazují, že EU je v reakci na tyto vznikající hrozby na správné cestě. Vzhledem k neustále se vyvíjející povaze trestné činnosti po celém světě existuje neustálá potřeba přizpůsobovat a doplňovat kolektivní reakci EU. Cestovní mapa stanoví konkrétní a cílená opatření k odstranění vznikajících mezer pomocí 17 opatření ve čtyřech prioritních oblastech:

  1. Nová evropská přístavní aliance zvýšit odolnost přístavů proti pronikání trestné činnosti posílením práce celních orgánů, donucovacích orgánů, veřejných a soukromých subjektů v přístavech v celé EU. Například prostřednictvím nejmodernějšího skenování a vybavení.
  2. Rozbíjení vysoce rizikových zločineckých sítí prostřednictvím usnadnění finančního a digitálního vyšetřování, mapování největších zločineckých sítí, posilování spolupráce mezi specializovanými státními zástupci a soudci a využíváním záznamů Schengenského informačního systému (SIS).
  3. Opatření k prevenci organizovaného zločinu prostřednictvím výměny osvědčených postupů a pokynů mezi členskými státy s cílem zabránit pronikání těchto skupin do společnosti a legální ekonomiky, zabránit zločineckým skupinám v náboru mladých lidí a zlepšit veřejnou bezpečnost a zdraví a účinněji omezit přístup k prekurzorům drog.
  4. Spolupráce s mezinárodními partnery čelit globální hrozbě, mimo jiné prostřednictvím posílení výměny informací, společných operací na hlavních trasách obchodu s drogami a posílení vymáhání práva a soudní spolupráce se zeměmi mimo EU.

Práce na úplné implementaci Strategie EU proti organizovanému zločinu a drogám Komise se zavazuje provádět tato dodatečná opatření v průběhu let 2023 a 2024 v úzké spolupráci s členskými státy, agenturami a orgány EU.

Další kroky

Komise bude úzce spolupracovat s členskými státy a svými partnery, aby dosáhla cílů stanovených v tomto plánu.

Inzerát

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby přijaly Směrnice o konfiskaci a vymáhání majetku, revize prümského nařízení, pravidla o propojení registrů bankovních účtů, navrhovaná proti praní peněz legislativní balíček a Směrnice o boji proti korupci trestním právem, které jsou zásadní pro posílení úsilí EU účinně bojovat proti aktivitám skupin organizovaného zločinu v celé EU. Komise opakuje svůj závazek úzce spolupracovat se spoluzákonodárci za účelem dosažení tohoto cíle.

Komise se rovněž zavazuje, že do konce roku 20 vyhlásí v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost výzvu k předkládání návrhů o organizovaném zločinu v celkové výši 2023 milionů EUR. V létě 2024 má začít fungovat protidrogová agentura EU.

Pozadí

Komise pokračuje v provádění strategie EU pro boj proti organizovanému zločinu na období 2021–2025 a protidrogové strategie a akčního plánu EU na období 2021–2025. V souladu s těmito strategiemi Komise předložila legislativní návrhy na posílení pravidel pro boj proti zločineckým sítím, včetně posílení směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku a balíčku legislativních návrhů na posílení pravidel EU proti praní špinavých peněz.

Posílením mandátu Europolu byly navíc posíleny schopnosti prosazování práva. A konečně, EU posílila svou podporu donucovacím orgánům členských států prostřednictvím Evropské multidisciplinární platformy proti hrozbám trestné činnosti (EMPACT), která je nyní stálým nástrojem s posíleným financováním.

Více informací

Sdělení o plánu EU pro boj proti obchodu s drogami a organizovanému zločinu

Q & A

Informační list

Web DG HOME o drogové politice

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending