Spojte se s námi

Uzbekistán

Výbor slouží k podpoře hospodářské soutěže a ochraně práv spotřebitelů

SHARE:

Zveřejněno

on

V Uzbekistánu probíhá rozsáhlá práce zaměřená na vytvoření kompaktního a profesionálního systému veřejné správy. Zvláštní pozornost je v tomto procesu věnována zajištění včasné a efektivní realizace správních reforem, organizaci činnosti výkonných orgánů republiky na základě aktualizovaných požadavků a zásad, píše Farrukh Karaboev.

Prezidentský dekret „O opatřeních k provedení správních reforem nového Uzbekistánu“ z 21. prosince 2022 se stal logickým pokračováním práce v tomto směru. V souladu s vyhláškou byl v rámci první fáze reforem přijat návrh na vytvoření jednotné soustavy výkonných orgánů republiky od 1. ledna 2023.

Podle stanoveného principu byly státní orgány ve formě výboru rozděleny do dvou kategorií, tj. na ty, které koordinují a regulují činnost resortu v rámci příslušného oboru a organizují kolegiální řídící práci v systému, a na ty, které působí pod organizační podřízenosti ministerstva a v souladu s legislativou mají zvláštní postavení a jsou přímo podřízeny prezidentovi Uzbekistánu a/nebo kabinetu ministrů.

Výkonné orgány, včetně vyšších úředníků, jsou optimalizovány až o 30 procent. Úkoly výkonných orgánů republiky budou rovněž upraveny a sníženy minimálně o 10 procent. Dochází k úpravám činnosti vedoucích na základě podnětů občanů, posiluje se jejich odpovědnost vůči veřejnosti a zavádějí se další novinky.

Podle této vyhlášky byl na základě antimonopolního výboru zřízen Výbor pro podporu hospodářské soutěže a ochranu spotřebitele, kterému byly svěřeny funkce Agentury pro ochranu práv spotřebitelů v rámci Výboru pro ochranu hospodářské soutěže.

V roce 2022 náš výbor vypracoval 19 návrhů regulačních právních dokumentů, mezi nimiž byly připraveny tři zákony, čtyři dekrety prezidenta republiky, devět návrhů dekretů kabinetu ministrů a tři resortní dokumenty výboru.

V současné době byl v Legislativní komoře Oliy Majlise schválen zejména nový návrh zákona „O hospodářské soutěži“, který připravil Výbor s podporou mezinárodních odborníků.

Inzerát

Za účelem posouzení dopadu návrhů právních dokumentů na hospodářskou soutěž (ex-ante), bylo přezkoumáno 451 dokumentů předložených ministerstvy a agenturami. 49 procent z nich obsahuje ustanovení omezující soutěž a byly vyvozeny závěry k jejich vyloučení.

Výbor a jeho územní orgány přezkoumaly stávající právní a jiné dokumenty (ex-post) přijaté místními státními orgány a orgány státní správy za účelem posouzení jejich vlivu na hospodářskou soutěž. V průběhu bylo zjištěno, že 521 územních orgánů státní správy a 76 krajských odborů orgánů státní správy přijalo 9 rozhodnutí a dokumentů omezujících soutěž a byla přijata opatření k jejich zrušení.

Podle platné právní úpravy, směřující k získání výhody podnikatelským subjektem nebo skupinou osob při provádění hospodářské činnosti, která je v rozporu s právními předpisy, obchodní zvyklostí a případným jednáním, které způsobuje nebo může způsobit škodu jiným podnikatelským subjektům ( soutěžitelů) nebo poškození či poškození jejich obchodní pověsti jsou považovány za nekalou soutěž.

V 633 případech nekalé soutěže výbor a jeho územní orgány identifikovaly a vydaly pokyny k odstranění porušení tohoto zákona.

Aby si podnikatel udržel a upevnil pozici na trhu v konkurenčním prostředí, musí na sobě neustále pracovat – hledat způsoby, jak zlevnit zboží, zavádět inovativní řešení a marketing, zapojit se do reklamy. V praxi proto někteří podnikatelé dávají přednost práci „v tajné dohodě“ mezi sebou spíše než v konkurenci. Dohody soutěžitelů o stanovení, zvýšení a koordinaci cen na základě vzájemného souhlasu se nazývají „kartelové dohody“ (koluze). Takové interakce jim umožňují pohybovat se nadřazeně „tajným“ způsobem. Vzhledem k tomu, že takové kartelové dohody jsou v praxi prováděny tajně, zůstává jejich odhalování v praxi velmi obtížným úkolem.

Komise analyzovala 262 komoditních trhů a trhů služeb za účelem posouzení konkurenčního prostředí u nás na komoditním, finančním a digitálním trhu a zjištění úrovně saturace lokálními produkty. Zde byla zvláštní pozornost věnována cementu, minerálním hnojivům, elektroměrům, porcelánovým výrobkům, pojistným trhům, bezpečnosti, integraci fiskálních informací podnikatelských subjektů s daňovým systémem, službám online agregátorů taxi, hloubkové studii monopolizovaných souvisejících trhů přirozených monopolních subjektů.

Analýza odhalila, že 15 komoditních a finančních trhů bylo díky vytvoření dostatečné konkurence odstraněno z monopolního postavení, naopak na 7 z těchto trhů jsou podniky s dominantním postavením. Celkově lze říci, že v současnosti existuje 85 společností a skupin osob, které zaujímají dominantní postavení na 97 komoditních a finančních trzích, kde je konkurence slabá.

V posledních letech se počet přirozených monopolních subjektů snížil ze 151 na 129. V roce 2022 bylo sledováno 134 podnikatelských subjektů zařazených do státního rejstříku velkých státních monopolů a subjektů přirozeného monopolu u 11 druhů služeb. 70 procent těchto subjektů jsou státní podniky a zbytek přispěl soukromý sektor.

Zvýšením efektivity a odpovědnosti za úkoly svěřené Výboru pro podporu hospodářské soutěže a ochranu spotřebitelů přispěje k reformám zaměřeným na budování nového Uzbekistánu, hospodářský růst, zajištění zdravého konkurenčního prostředí a svobodného přístupu podnikatelů na trhy a ochrana zájmů občanů a další zlepšování blahobytu obyvatel. V tomto případě se zavedení kompaktního a integrovaného systému řízení státu stane vůdčí silou při zajišťování efektivity naší činnosti.

Farrukh Karaboev je místopředsedou Výboru pro podporu hospodářské soutěže a ochranu spotřebitelů.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending