Spojte se s námi

Evropská komise

Evropská unie v oblasti zdraví: Evropská komise vítá krok směrem k lepšímu přístupu k lékům a zdravotnickým prostředkům během krize

Zveřejněno

on

Dnes (15. června) přijala Rada svůj postoj k návrhu Komise z listopadu 2020, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) získala silnější úlohu v připravenosti a řešení krizí. Tento návrh by agentuře EMA umožnil usnadnit činnosti, jako je sledování a zmírňování rizika nedostatku léčivých přípravků, poskytování vědeckého poradenství o léčivých přípravcích k léčbě nemocí způsobených krizí a koordinace klinických hodnocení. Uvítání přijetí postoje Rady, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides učinila toto prohlášení: „Evropská agentura pro léčivé přípravky byla zásadním partnerem v naší reakci na pandemii COVID-19. Krize však ukázala, že nemůžeme považovat za samozřejmost dostupnost léků a lékařského vybavení k léčbě pacientů. Posílená agentura nám umožní rychle, efektivně a koordinovaně reagovat na jakoukoli budoucí nouzovou situaci.

„Jsem rád, že Rada náš ambiciózní návrh tak rychle podpořila a je třeba stejně rychle sledovat pokrok v našich návrzích na posílení mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a užší spolupráci v oblasti přeshraničních zdravotních hrozeb.

„Silné agentury EU mají zásadní význam pro naši kolektivní reakci na zdravotní hrozby nebo krize a musí být plně vybaveny, aby mohly hrát roli, kterou od nich očekáváme a potřebujeme.

„Chtěl bych poděkovat portugalskému předsednictví za práci dosaženou za posledních šest měsíců a těším se na další spolupráci s Evropským parlamentem a Radou při uskutečňování naší vize silné evropské unie zdraví.“

Další kroky

Po přijetí postoje Rady, známého jako „obecný přístup“ k návrhu Komise, má Evropský parlament přijmout svůj postoj na červencovém plenárním zasedání. Rada, Parlament a Evropská komise poté vyjednají znění návrhu Komise, známého jako „trialog“, aby bylo dosaženo dohody za slovinského předsednictví.

Jednání o dalších dvou navrhovaných nařízeních, o posíleném Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí a revidovaném nařízení o přeshraničních zdravotních hrozbách, se rovněž posouvají vpřed. Komise bude i nadále úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou na všech třech návrzích směřujících k rychlému přijetí. Jak bylo oznámeno v EU Balíček Evropské unie pro zdravíKomise na podzim rovněž navrhne nový Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). To posílí evropskou unii v oblasti zdraví lepší připraveností EU a reakcí na vážné přeshraniční zdravotní hrozby tím, že umožní rychlou dostupnost, přístup a distribuci potřebných protiopatření.

Pozadí

Dne 11. listopadu 2020 Komise navrhla balíček evropské zdravotní unie k posílení připravenosti a reakce na krize v Evropě. Balíček obsahuje tři návrhy nařízení ke zlepšení řešení zdravotních krizí v Unii. Mají v úmyslu posílit mandáty Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a zavést silnější koordinaci přeshraničních zdravotních hrozeb, včetně možnosti vyhlásit stav veřejného zdraví na úrovni EU.

Podle nového nařízení bude Evropská agentura pro léčivé přípravky schopna usnadnit koordinovanou reakci na zdravotní krize na úrovni Unie:

  • Monitorování a zmírňování rizika nedostatku kritických léků a zdravotnických prostředků;
  • poskytování vědeckého poradenství o léčivých přípravcích, které mohou mít potenciál léčit, předcházet nebo diagnostikovat nemoci způsobující tyto krize;
  • koordinaci studií za účelem sledování účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek a;
  • koordinace klinických hodnocení.

Více informací

Unie zdraví

Návrh na prodloužení mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky

Odpověď koronavirů v EU

Evropská komise

Konference o budoucnosti Evropy: Větší slovo pro regiony a sociální partnery

Zveřejněno

on

logo

Výkonná rada souhlasila s přidělením více křesel na plenárním zasedání konference regionálním a místním voleným zástupcům i sociálním partnerům.

Šesté zasedání výkonné rady konference bylo první během slovinského předsednictví v Radě.

Výkonná rada změnila jednací řád tak, že na plenárním zasedání konference přidala šest zvolených zástupců regionálních a šest místních orgánů. Rovněž souhlasili se zvýšením počtu zástupců sociálních partnerů o čtyři, celkem na 12.

Výbor si dále vyměnil názory na komunikační plán vypracovaný společně Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Všechny tři instituce se budou snažit pokračovat v koordinaci svých činností s cílem zvýšit účast veřejnosti na vícejazyčné digitální platformě a budou povzbuzovat další orgány, zejména ty, které se účastní výkonné rady a plenárního zasedání, aby tak činily rovněž.

Správní rada obdržela aktuální informace o organizaci evropských občanských panelů. Diskutovali také o pracovních metodách plenárních pracovních skupin, kterých se zúčastní zástupci příslušných komisí.

V dnešních diskusích spolupředseda Evropského parlamentu Guy Verhofstadt řekl: „Dnešní diskuse a úpravy pravidel znamenají, že se blíží konec fáze návrhu konference. Nyní se těšíme na obsahovou fázi s pokračujícím shromažďováním občanských nápadů na digitální platformě spolu s návrhy občanských panelů, které začnou pracovat v září. To vše se promítne do plenárního zasedání, abychom mohli dosáhnout efektivnější, vstřícnější a demokratičtější unie, kterou naši občané požadují a zaslouží si. “

Slovinský státní tajemník pro záležitosti EU a spolupředseda Gašper Dovžan jménem předsednictví v Radě EU uvedl: „Dnešní aktualizace uspořádání konference si klade za cíl posunout Evropu dále za hlavní města a dát větší hlas občanům ze všech oblastí života. Každý Evropan má své vlastní sny a obavy o Evropu a Evropa musí při diskusích o naší společné budoucnosti naslouchat každému z nich. Chceme co nejvíce Evropanů, ať jsou kdekoli, aby řekli, abychom mohli slyšet, v jaké Evropě chtějí žít za 30 let. “

Místopředseda Evropské komise pro demokracii a demografii a spolupředsedkyně Dubravka Šuica uvedl: „Těšíme se na další fázi procesu: na jednání evropských občanských panelů, což je skutečně inovativní aspekt Konference o budoucnosti Evropa."

Pozadí

Konference o budoucnosti Evropy kombinuje online a offline, místní, regionální, národní a celoevropské akce pořádané organizacemi občanské společnosti a občany, evropskými institucemi a vnitrostátními, regionálními a místními orgány. Výsledky těchto událostí, jakož i myšlenky týkající se budoucnosti Evropy, jsou zveřejňovány na vícejazyčné digitální platformě. Budou sloužit jako základ pro další diskuse na čtyřech evropských občanských panelech, které budou obsahovat hlavní témata konference. Asi 800 náhodně vybraných občanů, odrážejících socioekonomickou, demografickou a vzdělávací rozmanitost EU, se zúčastní několika poradních zasedání těchto čtyř evropských občanských panelů, 200 občanů na každý panel. Přijdou s nápady a doporučeními, která se promítnou do plenárního zasedání konference a nakonec do závěrečné zprávy konference.

Vícejazyčná digitální platforma je plně interaktivní: lidé mohou navzájem spolupracovat a diskutovat o svých návrzích se spoluobčany ze všech členských států ve 24 úředních jazycích EU. Doporučujeme lidem ze všech společenských vrstev a v co největším počtu, aby prostřednictvím platformy přispěli k formování své budoucnosti - a také k propagaci platformy na kanálech sociálních médií s hashtagem #TheFutureIsYours.

Další kroky

V září se uskuteční první zasedání evropských občanských panelů.

Více informací

Vícejazyčná digitální platforma

Pokračovat ve čtení

Evropská komise

EU vyplácí 250 milionů € makrofinanční pomoc do Jordánska

Zveřejněno

on

Evropská komise vyplatila jménem EU 250 milionů EUR makrofinanční pomoci (MFA) Jordánsku. Výplata je částečně z Nouzový balíček makrofinanční pomoci ve výši 3 miliard EUR pro deset partnerů v oblasti rozšíření a sousedství, jehož cílem je pomoci jim omezit hospodářský dopad pandemie COVID-19 (program COVID-19 MFA), a částečně z třetího jordánského programu MFA ve výši 500 milionů EUR (program MFA-III), který byl schválen v roce Leden 2020. První výplata 250 milionů EUR Jordánsku v rámci těchto dvou programů makrofinanční pomoci proběhla v listopadu 2020.

Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „Dnešní výplata 250 milionů EUR je dokladem pokračující solidarity Evropské unie s obyvateli Jordánska. Tyto prostředky uvolněné po splnění dohodnutých politických závazků pomohou jordánské ekonomice vymanit se z šoku způsobeného pandemií COVID-19. “

Jordánsko splnilo politické podmínky dohodnuté s EU pro uvolnění výplaty 250 milionů EUR v rámci programu MFA COVID-19 a programu MFA-III. Jednalo se o důležitá opatření ke zlepšení správy veřejných financí, odpovědnosti ve vodním hospodářství, opatření ke zvýšení účasti na trhu práce a opatření k posílení řádné správy věcí veřejných.

Jordánsko dále nadále plní předpoklady pro poskytnutí makrofinanční pomoci, pokud jde o dodržování lidských práv a účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému s více stranami a právního státu; stejně jako uspokojivé výsledky v rámci programu MMF. 

Dnešním vyplácením EU úspěšně dokončila čtyři z 10 programů makrofinanční pomoci v balíčku makrofinančních pomoci COVID-3 v hodnotě 19 miliardy EUR. Jakmile Jordánsko splní dohodnuté závazky, bude následovat třetí a poslední tranše programu MFA-III pro Jordánsko ve výši 200 milionů EUR.

Komise nadále úzce spolupracuje se všemi svými partnery makrofinanční pomoci na včasném provádění dohodnutých politických programů.

Pozadí

Makrofinanční pomoc je součástí širší spolupráce EU se sousedními a rozšiřujícími partnery a je zamýšlena jako výjimečný nástroj reakce na krize. Je k dispozici pro rozšíření a sousední partnery EU, kteří čelí vážným problémům s platební bilancí. Ukazuje solidaritu EU s těmito partnery a podporu účinných politik v době bezprecedentní krize.

Rozhodnutí poskytnout makrofinanční pomoc deseti partnerům v oblasti rozšíření a sousedství v souvislosti s pandemií COVID-19 navrhla Komise dne 22. dubna 2020 a přijala je Evropský parlament a Rada dne 25. května 2020.

Kromě makrofinanční pomoci EU podporuje partnery v její politice sousedství a na západním Balkáně prostřednictvím několika dalších nástrojů, včetně humanitární pomoci, rozpočtové podpory, tematických programů, technické pomoci, nástrojů kombinování zdrojů a záruk z Evropského fondu pro udržitelný rozvoj na podporu investic v sektorech nejvíce zasažených pandemií koronavirů.

Vztahy mezi EU a Jordánskem

Tento program makrofinanční pomoci je součástí komplexního úsilí EU o pomoc Jordánsku zmírnit hospodářské a sociální dopady regionálních konfliktů a přítomnost velkého počtu syrských uprchlíků, které se od té doby spojily s pandemií COVID-19. Tato angažovanost je v souladu s prioritami partnerství mezi EU a Jordánskem (v současné době se aktualizují), jak bylo potvrzeno na páté bruselské konferenci o budoucnosti Sýrie a regionu ve dnech 29. – 30. Března 2021 a ve výboru pro přidružení EU-Jordánsko dne 31. května 2021. .

Celkově EU od začátku syrské krize v roce 3.3 mobilizovala pro Jordánsko více než 2011 miliardy EUR. Kromě makrofinanční pomoci zahrnuje financování EU v reakci na syrskou krizi i humanitární pomoc, spolu s dlouhodobější odolností a podporou rozvoje v oblastech jako je vzdělání, živobytí, voda, hygiena a zdraví určené syrským uprchlíkům a jordánským hostitelským komunitám.

Více informací

Makrofinanční pomoc 

Makrofinanční pomoc Jordánsku

COVID-19: Komise navrhuje balíček makrofinanční pomoci ve výši 3 miliard EUR na podporu deseti sousedních zemí

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerům v rámci rozšíření a sousedství v souvislosti s pandemií COVID ‐ 19

EU vyplácí 400 mil. EUR Jordánsku, Gruzii a Moldavsku

Sledujte komisaře Gentiloniho na Twitteru: @PaoloGentiloni

Sledujte GŘ ECFIN na Twitteru: ecfin

Pokračovat ve čtení

Evropská komise

Investiční plán pro Evropu podporuje projekt obchvatu Kevaka v Pobaltí

Zveřejněno

on

Evropská investiční banka (EIB) se přihlásila k financování partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), které bude navrhovat, stavět, financovat a udržovat obchvat úseku dálnice E67 / A7, který v současnosti prochází obcí Kekava v Lotyšsko. EIB poskytne projektu 61.1 milionu EUR, které odkloní tranzitní dopravu z hustě osídlených oblastí Kekavy na novou trasu, která ji obejde ze západu. Transakce je podporována Evropský fond pro Strategické investice, hlavní pilíř Investiční plán pro Evropu.

Tento projekt zlepší bezpečnost silničního provozu a sníží zdravotní rizika pro místní obyvatele. Bude podporovat zlepšení úseku dálnice A7 (část Via Baltica) jižně od Rigy, který spojuje hlavní město Lotyšska s litevskými hranicemi a je součástí hlavní transevropské dopravní sítě (TEN-T). Projekt je pro EIB prvním financováním partnerství veřejného a soukromého sektoru v Lotyšsku a je sám o sobě prvním rozsáhlým PPP v Pobaltí.

Ekonomika, která funguje pro lidi Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis (obrázku) řekl: „Jsem rád, že investiční plán pro Evropu poskytne EIB finanční záruku za vybudování obchvatu Kekava, který bude prvním rozsáhlým veřejno-soukromým partnerstvím v Pobaltí. Zajistí nejúčinnější silniční dopravní spojení mezi lotyšským hlavním městem Rigou a litevskými hranicemi. Tato investice posílí transevropskou dopravní síť a přispěje k sociální, hospodářské a územní soudržnosti v Evropské unii. “

Společnost Investiční plán pro Evropu dosud mobilizovala investice ve výši 546.5 miliardy EUR, z toho 1.4 miliardy EUR v Lotyšsku. A tisková zpráva je k dispozici online.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát

Trending