Spojte se s námi

Ekonomika

ECB představuje akční plán pro zahrnutí aspektů změny klimatu do své strategie měnové politiky

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla o komplexním akčním plánu s ambiciózním plánem (viz příloha) dále začlenit úvahy o změně klimatu do svého politického rámce. Tímto rozhodnutím Rada guvernérů podtrhuje svůj závazek systematičtěji zohledňovat aspekty environmentální udržitelnosti ve své měnové politice. Toto rozhodnutí navazuje na závěr přezkumu strategie na období 2020–21, ve kterém měly klíčový význam úvahy o změně klimatu a udržitelnosti životního prostředí.

Řešení změny klimatu je globální výzvou a politickou prioritou Evropské unie. Zatímco vlády a parlamenty nesou hlavní odpovědnost za opatření v oblasti změny klimatu, v rámci svého mandátu si ECB uvědomuje potřebu dalšího začlenění aspektů změny klimatu do svého politického rámce. Změna podnebí a přechod k udržitelnější ekonomice ovlivňují výhled cenové stability prostřednictvím jejich dopadu na makroekonomické ukazatele, jako je inflace, produkce, zaměstnanost, úrokové sazby, investice a produktivita; finanční stabilita; a přenos měnové politiky. Změna klimatu a přechod uhlíku navíc ovlivňují hodnotu a rizikový profil aktiv držených v rozvaze Eurosystému, což může potenciálně vést k nežádoucímu hromadění finančních rizik souvisejících s klimatem.

Tímto akčním plánem ECB zvýší svůj příspěvek k řešení změny klimatu v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smluv o EU. Akční plán zahrnuje opatření, která posilují a rozšiřují probíhající iniciativy Eurosystému za účelem lepšího zohlednění úvah o změně klimatu s cílem připravit půdu pro změny rámce provádění měnové politiky. Návrh těchto opatření bude v souladu s cílem cenové stability a měl by brát v úvahu dopady změny klimatu na efektivní alokaci zdrojů. Nedávno zřízené středisko ECB pro změnu klimatu bude v úzké spolupráci s Eurosystémem koordinovat příslušné činnosti v rámci ECB. Tyto aktivity se zaměří na následující oblasti:

Inzerát

Makroekonomické modelování a hodnocení dopadů na transmisi měnové politiky. ECB urychlí vývoj nových modelů a provede teoretické a empirické analýzy za účelem sledování dopadů změny klimatu a souvisejících politik na ekonomiku, finanční systém a přenos měnové politiky prostřednictvím finančních trhů a bankovního systému do domácností a firem .

Statistické údaje pro analýzy rizik změny klimatu. ECB vypracuje nové experimentální ukazatele pokrývající příslušné zelené finanční nástroje a uhlíkovou stopu finančních institucí i jejich expozice fyzickým rizikům spojeným s klimatem. Poté bude následovat postupné zdokonalování těchto ukazatelů počínaje rokem 2022, rovněž v souladu s pokrokem v politikách a iniciativách EU v oblasti zveřejňování a podávání zpráv o udržitelnosti životního prostředí.

Zveřejnění jako požadavek na způsobilost jako kolaterál a nákupy aktiv. ECB zavede požadavky na zveřejňování informací o aktivech soukromého sektoru jako nové kritérium způsobilosti nebo jako základ pro diferencované zacházení s kolaterály a nákupy aktiv. Tyto požadavky zohlední politiky a iniciativy EU v oblasti zveřejňování a podávání zpráv o udržitelnosti životního prostředí a budou podporovat důslednější postupy zveřejňování na trhu při zachování přiměřenosti prostřednictvím upravených požadavků pro malé a střední podniky. ECB oznámí podrobný plán v roce 2022.

Inzerát

Vylepšení schopností posuzovat rizika. V roce 2022 začne ECB provádět zátěžové testy klimatu rozvahy Eurosystému s cílem posoudit vystavení Eurosystému riziku změně klimatu s využitím metodologie zátěžového testu ECB na klima v celé ekonomice. ECB dále posoudí, zda ratingové agentury přijaté rámcem pro hodnocení úvěrů Eurosystému zveřejnily informace nezbytné k pochopení toho, jak do svých ratingů začleňují rizika změny klimatu. ECB dále zváží vypracování minimálních standardů pro začlenění rizik změny klimatu do svých interních ratingů.

Rámec zajištění. Při posuzování rámců oceňování a kontroly rizik pro aktiva mobilizovaná jako kolaterál protistranami pro úvěrové operace Eurosystému zváží ECB příslušná rizika změny klimatu. To zajistí, že budou odrážet všechna příslušná rizika, včetně rizik vyplývajících ze změny klimatu. Kromě toho bude ECB i nadále sledovat vývoj strukturálního trhu s produkty udržitelnosti a je připravena podporovat inovace v oblasti udržitelného financování v rámci svého mandátu, což dokládá její rozhodnutí přijmout dluhopisy spojené s udržitelností jako kolaterál (viz tisková zpráva ze dne 22. září 2020).

Nákup aktiv podnikového sektoru. ECB již začala brát v úvahu relevantní rizika změny klimatu při postupech náležité péče při nákupech aktiv podnikového sektoru ve svých portfoliích měnové politiky. Do budoucna ECB v souladu se svým mandátem upraví rámec pro přidělování nákupů podnikových dluhopisů tak, aby zahrnoval kritéria pro změnu klimatu. Mezi ně bude patřit sladění emitentů minimálně s právními předpisy EU provádějícími Pařížskou dohodu prostřednictvím metrik souvisejících se změnou klimatu nebo závazků emitentů k těmto cílům. ECB dále začne zveřejňovat informace o klimatu týkající se programu nákupu podnikového sektoru (CSPP) do prvního čtvrtletí roku 2023 (doplní informace o portfoliích nepeněžní politiky; viz tisková zpráva ze dne 4. února 2021).

Provádění akčního plánu bude v souladu s pokrokem v politikách a iniciativách EU v oblasti zveřejňování a podávání zpráv o udržitelnosti životního prostředí, včetně směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, nařízení o taxonomii a nařízení o zveřejňování údajů o finančních službách souvisejících s udržitelností. sektor.

Zemědělství

Navrhovaný výtah na zákaz jehněčího masa USA vítaná zpráva pro průmysl

Zveřejněno

on

FUW se setkal s USDA v roce 2016, aby diskutoval o příležitostech exportu jehněčího masa. Zleva americký zemědělský specialista Steve Knight, americký poradce pro zemědělské záležitosti Stan Phillips, hlavní politický referent FUW dr. Hazel Wright a prezident FUW Glyn Roberts

Farmářská unie Walesu uvítala zprávu, že brzy bude zrušen dlouhodobý zákaz dovozu velšského jehněčího masa do USA. Oznámil to britský premiér Boris Johnson ve středu 22. září. 

FUW dlouhodobě diskutuje o možnosti zrušení neoprávněného zákazu s USDA na různých setkáních za poslední desetiletí. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales zdůraznila, že potenciální trh s CHZO Welsh Lamb v USA se odhaduje na hodnotu až 20 milionů GBP ročně do pěti let od odstranění vývozních omezení.

Inzerát

Zástupce prezidenta FUW Ian Rickman ze své ovčí farmy v Carmarthenshire řekl: „Nyní více než kdy jindy musíme prozkoumat další exportní trhy a zároveň chránit naše dlouhodobě zavedené trhy v Evropě. Americký trh je ten, se kterým chceme rozvíjet mnohem pevnější vztahy, a zprávy, že tento zákaz bude brzy zrušen, jsou pro náš ovčí průmysl vítanou zprávou. “

Inzerát
Pokračovat ve čtení

Ekonomika

Udržitelná městská doprava je v centru pozornosti Evropského týdne mobility

Zveřejněno

on

Letošního ročníku se účastní přibližně 3,000 XNUMX měst z celé Evropy Evropský týden mobility, která začala včera a potrvá do středy 22. září. Kampaň do roku 2021 byla zahájena na téma „Bezpečné a zdravé s udržitelnou mobilitou“ a bude podporovat využívání veřejné dopravy jako bezpečné, efektivní, dostupné a nízkoemisní možnosti mobility pro každého. 2021 je také 20. výročí Dne bez aut, ze kterého vyrostl Evropský týden mobility.

"Čistý, chytrý a odolný dopravní systém je jádrem našich ekonomik a ústředním bodem života lidí." Proto jsem při 20. výročí Evropského týdne mobility hrdý na 3,000 XNUMX měst po celé Evropě i mimo ni, že předvedla, jak bezpečné a udržitelné možnosti dopravy pomáhají našim komunitám zůstat v těchto náročných dobách ve spojení, “řekla komisařka pro dopravu Adina Vălean .

Pro tento přelomový rok vytvořila Evropská komise virtuální muzeum představující historii týdne, jeho dopady, osobní příběhy a jeho propojení s širšími prioritami EU v oblasti udržitelnosti. Jinde aktivity v Evropě zahrnují cyklistické festivaly, výstavy elektrických vozidel a dílny. Letošní událost se také shoduje s a Veřejná konzultace o návrzích Komise na nový rámec městské mobility a Evropský rok železnice s jeho Spojení vlaku Europe Express.

Inzerát

Pokračovat ve čtení

koronavirus

Komise schvaluje portugalský režim 500,000 XNUMX EUR na další podporu odvětví osobní dopravy na Azorech v souvislosti s vypuknutím koronaviru

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila portugalský režim 500,000 XNUMX EUR na další podporu sektoru osobní dopravy v regionu Azory v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Opatření bylo schváleno v rámci státní podpory Dočasný rámec. Navazuje na další portugalský režim na podporu odvětví osobní dopravy na Azorech, který Komise schválila dne 4 června 2021 (SA.63010). V rámci nového režimu bude mít podpora formu přímých grantů. Opatření bude přístupné společnostem kolektivní přepravy cestujících všech velikostí působících na Azorech. Účelem opatření je zmírnění náhlého nedostatku likvidity, kterému tyto společnosti čelí, a řešení ztrát vzniklých v průběhu roku 2021 v důsledku šíření koronaviru a omezujících opatření, která vláda musela zavést, aby omezila šíření viru.

Komise zjistila, že portugalský režim je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Zejména podpora (i) nepřekročí 1.8 milionu EUR na společnost; a ii) bude uděleno nejpozději do 31. prosince 2021. Komise dospěla k závěru, že opatření je nezbytné, vhodné a přiměřené k nápravě vážných poruch v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínky dočasného rámce. Na tomto základě Komise schválila opatření podle pravidel EU o státní podpoře. Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí k řešení hospodářského dopadu pandemie koronaviru lze nalézt zde. Verze rozhodnutí, která nemá důvěrný charakter, bude k dispozici pod číslem případu SA.64599 v EU Státní podpora zaregistrujte se v Komisi webové stránky soutěže Jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Inzerát

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending